Ose dvodimenzionalnog Dekartovog koordinatnog sistema dele ravan u četiri beskonačna regiona, zvanih kvadranti, od kojih je svaki od njih ograničen sa dve poluose.

Četiri kvadranta Dekartovog koordinatnog sistema.

Oni se numerišu brojevima od 1 do 4, označenih rimskim brojevima: I (gde su znaci na koordinatnim osama (+,+)), II (−,+), III (−,−), i IV (+,−). Kada se ose crtaju po standardnim matematičkim običajima, numerisanje ide u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu, počevši od gornjeg desnog kvadranta.