Morfologija (biologija)

Morfologija je biološka opšta nauka o strukturi i obliku organizama. Tako možemo pričati o morfologiji biljaka i morfologiji životinja kao jasno odvojenim disciplinama. Možemo posmatrati morfologiju pojedinog organizma, vrste, ili neke više taksonomske kategorije, kao i morfologiju ćelije, organa, sistema organa. Morfologija unutrašnjosti organizma naziva se anatomija.

Zadaci i metode morfologije uredi

Organizmi se na zemlji pojavljuju u velikom broju oblika. Zadatak morfologije je da utvrdi opšte zakonitosti koje su uzroci posebnih oblika, da ih razume i opiše/predstavi. Metode koje izaberemo mogu biti čisto opisne (kada i ne moramo biti posebno stručni) — tada se ne bavimo uzrocima morfoloških pojava, već opisujemo pojavu ili pojave i eventualno ih klasifikujemo. „Viši“ stepen bavljenja morfologijom bi bio postavljanje pitanja uzroka tih pojava, analitičkim i eksperimentalnim pristupom.

Vidi još uredi