Parametar je konstantna veličina u nekoj matematičkoj funkciji, mera centralne tendencije, korelacije i varijabilnosti. Najpoznatiji parametri su: aritmetička sredina, koeficijent korelacije ili standardna devijacija. U psihologiji i drugim empirijskim naukama, uslovi koji konstituišu neku situaciju ili određuju pojavu i koje valja uzeti u obzir pri istraživanju.

Literatura uredi