Razmera (matematika)

U matematici, razmera predstavlja odnos veličina dva broja, tj. koliko se puta određeni broj sastoji u jednom ili više ponavljanja drugog broja. Prikazuje se kao , a čita se „a (na)prema b”. Jednakost dve razmere naziva se proporcija.

Razmera se često koristi u teoriji verovatnoće da bi se pokazalo koliko je verovatno da će se neki događaj desiti.