Slobodan Remetić (Kovačići, 3. avgust 1945) srpski je lingvista, profesor univerziteta, akademik i potpredsednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.[1]

Slobodan Remetić
Slobodan Remetić
Lični podaci
Datum rođenja(1945-08-03)3. avgust 1945.(78 god.)
Mesto rođenjaKovačići, Kladanj, DF Jugoslavija

Biografija

uredi

Slobodan Remetić rođen je 3. avgusta 1945. godine u Kovačićima kod Klad­­nja. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Klad­­­nju. Školske 1965/66. godine upisao se na Filozofski fakultet u Novom Sadu (Grupa za južnoslovenske jezike). Diplomirao je u septembru 1970. Iste godine upisao je postdiplomske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu (Grupa za srpskohrvatski jezik), gde je i magistrirao 1975. godine. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1984. godine na temu Govor centralne Šumadije.

Od 9. januara 1973. do 1. februara 1984. radio je u zvanju asistenta u Međuakademijskom odboru za dijalektološke atlase pri SANU. Od 1984. do 1988. obavljao je dužnost upravnika Jedinice za naučnoistraživački rad Radne zajednice SANU. Zvanje naučnog saradnika dobio je 25. decembra 1984. godine odlukom Naučnog veća Instituta za srpski jezik SANU u Beogradu. Od 1988. do 1996. bio je u stalnom radnom odnosu (kao docent, od 1988. kao vanredni, a od 1995. kao redovni profesor) na Studijskoj grupi za srpski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nišu za predmete Istorija srpskog jezika i Istorija srpskog književnog jezika. Od 15. oktobra 1996. do 31. januara 2004. bio je direktor Instituta za srpski jezik SANU, a od 1. februara 2004. stalni radni odnos ponovo je zasnovao na Filozofskom fakultetu u Nišu. Od školske 1999/2000. honorarno drži nastavu na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci (Istorija srpskog jezika i Istorija srpskog književnog jezika).

Član je Međunarodne komisije za Opšteslovenski lingvistički atlas (OLA) pri Međunarodnom komitetu slavista, Međunarodne redakcije Opštekarpatskog dijalektološkog atlasa (OKDA), više naučnih odbora SANU (Međuakademijski odbor za dijalektološke atlase, Međuodeljenjski odbor za proučavanje Kosova i Metohije, Međuodeljenjski odbor za jezik i terminologiju medicine, Odbor za Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika SANU, Odbor za onomastiku, Vardarski odbor, Staroslovenski odbor, Odbor za Etimološki rečnik srpskog jezika). Predsednik je Jugoslovenskog komiteta slavista i potpredsednik Slavističkog društva Srbije. Član je odeljenja za književnost i jezik Matice srpske, redakcije Srpskog dijalektološkog zbornika, Južnoslovenskog filologa, Onomatoloških priloga (glasilo SANU). Rukovodilac je projekata Dijalektološka istraživanja srpskog jezičkog prostora pri Institutu za srpski jezik SANU, Tipološko proučavanje srpskih govora na tlu jugoistočne Srbije u Centru za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu i Ispitivanje srpskog dijalekatskog kompleksa Bosne i Hercegovine pri ANURS.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS) izabran je 21. juna 2004. godine, a za redovnog 5. septembra 2008.

Bio je sekretar Odjeljenja za književnost i umjetnost ANURS. Glavni je urednik Srpskog dijalektološkog zbornika SANU od 2010. godine.[2][3]

Naučna delatnost

uredi

Slobodan Remetić bavi se srpskom dijalektologijom u širem smislu, istorijom srpskog književnog jezika, sociolingvistikom, odnosno jezičkom politikom. Naučnu i stručnu bibliografiju čini oko 200 naslova prvenstveno u domaćim, ređe u stranim slovenskim časopisima. Izuzetak je četrdesetak dijalektoloških karata objavljenih u odgovarajućim tomovima Opšteslovenskog lingvističkog atlasa i Opštekarpatskog dijalektološkog atlasa, publikovanim u naučnim centrima zemalja učesnica u navedenim međunarodnim poduhvatima. Učestvovao na više od 40 naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.[4]

Izvod iz bibliografije

uredi

Monografije

uredi
 1. O nezamenjenom jatu i ikavizmima u govorima severozapadne Srbije, Srpski dijalektološki zbornik, Beograd 1981, knj. XXVII, 7-105;
 2. Govori centralne Šumadije, Srpski dijalektološki zbornik, Beograd 1985, knj. XXXI, XIX + 555;
 3. Srpski prizrenski govor I (Glasovi i oblici), Srpski dijalektološki zbornik, Beograd 1996, knj. XLII, 319-614.

Radovi objavljeni u časopisima i zbornicima

uredi
 1. Fonetske i morfološke karakteristike govora Srba u Kladnju i okolini, Prilozi proučavanju jezika, Novi Sad 1970, knj. 6, 105-133;
 2. O grafiji i pravopisu Vukove “Pjesnarice” iz 1814. godine, Prilozi proučavanju jezika, Novi Sad 1970, knj. 6, 55-66;
 3. Jezik pjesama Gavrila Kovačevića, Prilozi proučavanju jezika, Novi Sad 1975, knj. 11, 51-91; Prilozi proučavanju jezika, Novi Sad 1976, knj. 12, 1-35;
 4. O nekim ruskoslovenskim osobinama u jeziku pjesama Gavrila Kovačevića (početak XIX vijeka), Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd 1977, knj. 6, sv. 1, 183-192;
 5. Sudbina glagolskog priloga prošlog u centralnim dijalektima srpskohrvatskog jezika (s osvrtom na situaciju u jednom istočnobosanskom govoru), Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd 1981, knj. 7, sv. 1, 71-78;
 6. Konstrukcija tipa “šta čine s one đece” u govorima istočne Bosne, Južnoslovenski filolog, Beograd 1981, knj. XXXVII, 265-272;
 7. Pitanje ikavizama šumadijsko-vojvođanskog dijalekta u svjetlu potvrde fonološkog jata u nekim srbijanskim govorima, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd 1981, knj. 10, sv. 1, 103-108;
 8. Dativ-instrumental (-lokativ) imenica –a osnove na –ema u govorima kosovsko-resavskog dijalekta, Zbornik za filologiju i lingvistiku, Novi Sad 1981, knj. XXIV, sv. 1, 165-169;
 9. Iz šumarske terminologije kladanjskog kraja, Leksikografija i leksikologija (zbornik referata), Beograd-Novi Sad 1982, 269-274;
 10. O prisustvu ruskoslovenskih i slavenosrpskih elemenata u jeziku Vukove “Pjesnarice” (1814), Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd 1982, knj. 8, sv. 1, 337-343;
 11. O još jednom nezapaženom ekavsko-jekavskom bosanskom govoru, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd 1982, knj. 11, sv. 2, 181-186;
 12. ”Stvarni poslovi“ i “diverzije”, Južnoslovenski filolog, Beograd 1982, knj. XXXVIII, 153-172;
 13. Povodom jedne naučne diskusije “S prologom i epilogom” [zajedno sa D. Petrovićem], Književnost i jezik, Beograd 1983, knj. XXX, sv. 1-2, 98-102;
 14. Genitiv množine imenica u govorima centralne Šumadije, Zbornik za filologiju i lingvistiku, Novi Sad 1984-1985, knj. XXVII-XXVIII, 655-662;
 15. Dijalekatski tekstovi iz Žabara kod Topole, Srpski dijalektološki zbornik, Beograd 1986, knj. XXXII, 501-549;
 16. Vukov jezik u ”Pismenici“ i “Pjesnarici” iz 1814. godine, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd 1988, knj. 17, sv. 2, 247-253;
 17. Fonološki opis govora šumadijskog sela Žabara, Zbornik razprav iz slovenskega jezikoslovja (Tinetu Lugarju ob sedamdesetletnici), Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 1989, 261-273;
 18. Refleksi akcentovanih vokala E i O u govorima prizrensko-južnomoravskog dijalekta na zemljištu kosovske pokrajine, Kosovsko-metohijski zbornik, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 1990, 163-173 [zajedno sa P. Ivićem];
 19. Fonološki sistem govora šumadijskog sela Blaznave, Zbornik Filozofskog fakulteta u Nišu. Srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti, Niš 1990, sv. 1, 74-94;
 20. Fonetske karakteristike govora sela Draževca (kraj Obrenovca), Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Novi Sad 1990, knj. XXXIII, 425-432;
 21. Nad nekim dijalekatskim morfološkim odlikama speva G. Kovačevića o Kosovskom boju (Budim, 1805), Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd 1991, knj. 19, sv. 1, 79-88;
 22. Nad ostacima dvojine u onomastici istočne Bosne, Zbornik Filozofskog fakulteta u Nišu, Srpski jezik i književnost, Niš 1991-1992, sv. 2-3, 33-37;
 23. Lingvistički atlasi, Sto godina leksikografskog rada u SANU (Srpska akademija nauka i umetnosti i Institut za srpski jezik SANU), Beograd 1993, 72-73;
 24. O fonemi i grafemi ”jat“, Danica. Srpski narodni ilustrovani kalendar za 1994. godinu, Vukova zadužbina, Beograd 1994, 91-93;
 25. Akcenatski sistem u prizrenskom govoru, Zbornik radova sa naučnog skupa Govori prizrensko-timočke zone i susednih dijalekata, Niš 1994, 203-213;
 26. Ikavizmi u prizrenskom govoru, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Novi Sad 1994, knj. XXXVII, 533-535;
 27. Jedna dragocena dijalektološka beleška Stojana Novakovića, Stojan Novaković, Ličnost i delo, Srpska akademija nauka i umetnosti, Naučni skupovi, knj. LXXVII, Odeljenje istorijskih nauka, knj. 25, Beograd 1995, 383-389;
 28. Fonološki sistem govora Bijele kod Herceg-Novog, Makedonski jazik, Skopje 1995, knj. XL-XLI, 463-476;
 29. Srpski prizrenski govor u svetlu jezičke interferencije, O srpskim narodnim govorima, Naučni skup, Despotovac 21-22. 08. 1996. Dani srpskoga duhovnog preobraženja IV, Narodna biblioteka Resavska škola, Despotovac 1997, 155-156;
 30. O tragovima crkvenog jezika u narodnim govorima (potvrde imenica srednjeg roda na –ije), Južnoslovenski filolog, Beograd 1997, knj. LIII, 75-85;
 31. Srpski jezik u lingvističkim atlasima, Slavistika (Slavističko društvo Srbije), Beograd 1997, knj. I, 116-120;
 32. Selo Divič i daljinska asimilacija vokala, Srpski jezik (Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika), Beograd 1999, knj. IV, 265-268;
 33. Srpski dijalekatski kompleks – stepen dosadašnje ispitanosti i dalji zadaci, Srpski duhovni prostor, Zbornik radova sa naučnog skupa, Bijeljina 29-30. oktobar 1998, ANURS, Naučni skupovi, knj. 1, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 1, Banja Luka – Srpsko Sarajevo 1999, 275-283;
 34. O glasovnim osobinama govora Željove (kod Banovića), Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Novi Sad 1999, knj. XLII, 399-432;
 35. Uz 56. knjigu Južnoslovenskog filologa, posvećenu uspomeni na akademika Pavla Ivića, Južnoslovenski filolog, Beograd 2000, knj. LVI/1-2, 1-6;
 36. Bibliografija radova akademika Pavla Ivića, Južnoslovenski filolog, Beograd 2000, knj. LVI/1-2, 7-49;
 37. O šćakavizmu kakanjskih i zeničkih Srba, Južnoslovenski filolog, Beograd 2000, knj. LVI/3-4, 931-949;
 38. Upotreba instrumentala u govoru istočnobosanskih Era, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Novi Sad 2000, knj. XLIII, 505-521;
 39. Aktualьnaя яzыkovaя situaciя na serbskoй яzыkovoй territorii, Die Südosteuropa-Wiessenschaften im neuen Jahrhundert. Akten der Tagung vom 16-19. 10. 1999. an der Universität Leipzig, Harrassowitz Verlag (Wiesbaden) 2000, 209-217;
 40. Izrada rječnika dijalekatski heterogenih sredina (nad rječnikom kladanjskog područja), Radovi, časopis za humanističke i društvene nauke 2, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka 2000, 9-14;
 41. Aktuelna jezička situacija na srpskom jezičkom prostoru, Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti 1-2, god. I, nova serija (Društvo nastavnika srpskog jezika i književnosti Republike Srpske), Banja Luka 2000, 5-14 (srpska verzija teksta objavljenog u Lajpcigu);
 42. Prizrensko-južnomoravski dijalekat u svetlu makedonskog uticaja, XXVI naučna diskusija na XXXII meѓunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura, Skopje 2000, 87-103;
 43. S jednog jezika na tri: premoć politike nad lingvistikom, Jezik i demokratizacija (Zbornik radova), Institut za jezik u Sarajevu, pos. izd., knj. 12, Sarajevo 2001, 45-54;
 44. Srpska dijalektologija na početku XXI veka, Filozofsko-filološke nauke na početku 21. vijeka – problemi i pravci razvoja, Zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka 7-8. decembra 2001), Filozofski fakultet u Banjoj Luci, Naučni skupovi, knj. 2, Banja Luka 2001, 143-158 [zajedno sa M. Dragičevićem];
 45. Dijalekatska osnova zemlje Pavlovića, Zemlja Pavlovića. Srednji vijek i period turske vladavine, Zbornik radova sa naučnog skupa, Rogatica 27-29. juna 2002, ANURS i Univerzitet Srpsko Sarajevo, Naučni skupovi, knj. V, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 7, Banja Luka – Srpsko Sarajevo 2003, 513-528;
 46. Put do standardnog jezika kod Srba i Hrvata: sličnosti i razlike, Bosanski-hrvatski-srpski/Bosnisch-kroatisch-serbisch, Međunarodni skup Aktuelna pitanja jezika Bošnjaka, Hrvata, Srba i Crnogoraca, Beč 27-28. septembar 2000, Internationale Tagung Aktuelle Fragen der Sprache der Bosniaken, Kroaten, Serben und Montenegriner, Wien 27-28. Sept 2002, Wiener slawistischer Almanach, Sonderband 57, Wien 2003, 245-253;
 47. Srpski narodni govori Kosova i Metohije u svetlu međujezičke i međudijalekatske interferencije, Južnoslovenski filolog, Beograd 2004, knj. LX, 113-123;
 48. Resava u srpskoj dijalektologiji, Resava (Gornja i Donja) u istoriji, nauci, književnosti i umetnosti, Naučni skup, Despotovac 20-21. avgust 2004. Dani srpskoga duhovnog preobraženja XI, Narodna biblioteka Resavska škola, Despotovac 2004, 125-134;
 49. O nekim dijalektizmima speva Gavrila Kovačevića o Prvom srpskom ustanku, Povodom 200-godišnjice Prvog srpskog ustanka i dva veka moderne srpske države. Prvi srpski ustanak u knjigama 1804-1813, Zbornik radova, Beograd (Narodna biblioteka Srbije) 2004, 27-41;
 50. O šestočlanom prozodijskom sistemu u govoru Kladnja i okoline, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Život i delo akademika Pavla Ivića (Beograd-Novi Sad-Subotica, 17-19. septembra 2001), Subotica-Novi Sad-Beograd 2004, 651-660.
 51. O dvema sintaksičkim kontaminacijama na istočnobosanskom terenu, Braničevo, Časopis za književnost, jezik i kulturu, Godina L, broj 3-4, Požarevac 2005, 307-310;
 52. Srpski jezički standard u svjetlu novouspostavljene trojezičnosti u obama entitetima Bosne i Hercegovine, Republika Srpska – Deset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma, ANURS, Naučni skupovi, knj. VIII, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 15, Banja Luka 2005, 487-503 (u koautorstvu sa B. Brborićem);
 53. Status pograničnih govora u delu Božidara Vidoeskog, Arealna lingvistika – Teoriji i metodi – Materijali od naučnata konferencija po povod petgodišnicata od smrtta na Božidar Vidoeski, Skopje (Makedonska akademija na naukite i umetnostite. Istražuvački centar za arealna lingvistika) 2005, štampano polovinom 2006, 337-350;
 54. Jotovanje u govoru Gornjeg Birča, Godišnjak za srpski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Nišu, god. XX, br. 8, Niš 2006, 387-398;
 55. Jezik moravskog sliva, Morava (monografija grupe autora), Beograd (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva) 2006, 673-697;
 56. Milka Ivić, lingvista, univerzitetski profesor, akademik, i Pavle Ivić, lingvista, profesor univerziteta, akademik, Biografski leksikon. Srbi koji su obeležili XX vek. Pet stotina ličnosti, Beograd (Srbi u svetu. XX vek) 2006, 189-190;
 57. Ispit savesti na jeziku. Nad projektom Dijalektološka istraživanja srpskog jezičkog prostora, Zadužbina, mart 2006, god. XVIII, br. 74, str. 8;
 58. Nezaboravnici Hvosna – prof. dr Svetozar Stijović. Uvek nacija u celini, Hvosno u progonstvu, Časopis za društvena i kulturna pitanja, god. XI, br. 50, septembar 2006, 28-31;
 59. Put do standardnog jezika kod Srba i Hrvata: sličnosti i razlike, Srpski jezik u normativnom ogledalu. 50 odluka Odbora za standardizaciju srpskog jezika, Beograd (Beogradska knjiga) 2006, 314-321;
 60. Srpski jezik i pismo u ogledalu vekova i nacrta Ustava Crne Gore, Ustavni genocid nad Srbima: srpski narod u novom ustavu Crne Gore. Zbornik radova sa naučnog skupa u Podgorici 16. i 17. novembra 2006. godine, Cetinje (Srpsko narodno vijeće Crne Gore) 2007, 139-146;
 61. Jezik u Republici Srpskoj u ogledalu tradicije i novonastalih prilika, Republika Srpska – petnaest godina postojanja i razvoja, ANURS, Naučni skupovi, knj. XII, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 18, Banja Luka 2007, 475-500.[3]

Ostali radovi

uredi
 1. Onomatološki prilozi, knj. I, (SANU, Odeljenje jezika i književnosti, Odbor za onomastiku), Beograd 1979, 6 [nepag.] + 420 str., Balcanica, knj. XI, Beograd 1980, 219-223 (prikaz);
 2. Naučni skup o leksikografiji i leksikologiji, Južnoslovenski filolog, Beograd 1981, knj. XXXVII, 297-301 (prikaz);
 3. Dva izdanja “Memoara” Prote Matije Nenadovića, Južnoslovenski filolog, Beograd 1990, knj. XLVI, 143-146 (prikaz);
 4. Oda Njegošu (prikaz knjige: Svetozar Stijović, Slavenizmi u Njegoševim pesničkim delima), Vukova zadužbina V-20, Beograd 1992, 12;
 5. Novi pogled na Vuka (prikaz knjige: Pavle Ivić, O Vuku Karadžiću), Politika, Beograd 15. februar 1992, 19;
 6. Dragocena knjiga o Vuku (prikaz knjige: Pavle Ivić, O Vuku Karadžiću), Vukova zadužbina V – 17, Beograd 1992, 3;
 7. Osamdeset godina Vojislava Đurića, Vukova zadužbina V – 18, Beograd 1992, 4-5;
 8. Pamet jedini kompas, Pobjeda, Podgorica subota, 28. septembar 1992, 11;
 9. Upotreba jezika, Pobjeda XLVII – 9907, Podgorica subota, 3. jul 1993, 11 (intervju);
 10. Svetozar Stijović, Slavenizmi u Njegoševim pesničkim delima, Južnoslovenski filolog, Beograd 1993, knj. XLIX, 225-229 (prikaz);
 11. Krupna dobit – sitna žrtva, Večernje novosti XLI – 27153, Beograd, nedelja, 19. decembar 1993, 7;
 12. Najdorađenija knjiga u srpskoj dijalektologiji (prikaz knjige: Pavle Ivić, Ž. Bošnjaković, G. Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta, Srpski dijalektološki zbornik, Beograd 1994, knj. XL), Vukova zadužbina 8-30. jun 1995, 13 (prikaz);
 13. Jevanđelje, usud ili nacionalna apokalipsa, Glas Zete, Golubovci, br. V/18-19, decembar 1997, 10-12 (intervju);
 14. Akademik Božidar Vidoeski (1920—1998), Politika ekspres, Beograd, ponedeljak, 13. jul 1998, 13 (nekrolog);
 15. Božidar Vidoeski (8. novembar 1920 - 16. maj 1998), Južnoslovenski filolog, Beograd 1999, knj. LV, 171-175 (nekrolog);
 16. Zašto su nam opustele sve Pive? Savremenik 70-71-72, Beograd 1999, 62-65 (riječ na promociji knjige Milorada R. Blečića Piva opeva sebe u Udruženju književnika Srbije 19. 03. 1999.);
 17. Akademik Pavle Ivić (1. decembar 1924. – 19. septembar 1999), Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Novi Sad 1999, knj. XLII, 20-24 (Riječ na komemorativnom skupu posvećenom uspomeni na akademika Pavla Ivića, održanom 1. decembra 1999. godine u SANU);
 18. Pavle Ivić (1924—1999), Slavistika (Slavističko društvo Srbije), Beograd 2000, knj. IV, 347-352 (nekrolog);
 19. Nekrology. Pavle Ivić (1. 12. 1924. – 19.9.1999), Slavia, Časopis pro slovanskou filologii, Ročnik 69, Praha 2000, 265-268;
 20. Odlazak naučnika: dr Svetozar Stijović (1939—2000). Delo koje ostaje u temeljima slavistike, Politika ekspres, Beograd subota, 26. avgust 2000, 8 (nekrolog);
 21. U spomen. Delo trajne vrednosti. Profesor dr Svetozar Stijović (1939—2000), Vukova zadužbina XII – 52, Beograd 2000, 2;
 22. In memoriam – Akademik Pavle Ivić. Odlazak velikana, Vesnik, List Udruženja univerzitetskih profesora i naučnih radnika Srbije VIII -11, Beograd maj 2001, 7;
 23. Svetozar Stijović (22. februar 1939. – 29. jul 2000), Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Novi Sad 2001, knj. XLIV/1-2, 225-229 (oproštajna riječ na sahrani prof. dr Svetozara Stijovića u Beogradu 1. avgusta 2000. godine);
 24. Akademik Milorad Ekmečić, Vuk i Hrvati, studija u knjizi Revolucija 1848. i Balkan, izd. Matica srpska, Novi Sad 2000, 15-36, Zbornik Matice srpske za istoriju, Novi Sad 2002, knj. 65-66, 327-329 (prikaz);
 25. Nedeljko Bogdanović, Etno-kulturološke teme, Etno-kulturološka radionica, Svrljig, Prilozi, Kulturna istorija Svrljiga, sv. 1, Svrljig 2002, 123, Južnoslovenski filolog, Beograd 2003, knj. LIX, 182-183 (prikaz);
 26. Rajo Vojinović, Srpski pišem i zborim, Razgovori o jeziku Crnogoraca, Podgorica-Nova Pazova (Biblioteka Dokumenti, knjiga peta) 2003, 73-83 (intervju);
 27. In memoriam – Branislav Brborić (1939—2005), Prevodilac, Godina XXIV, januar-juni, br.1-2 (53), Beograd 2005, 93-97 (nekrolog);
 28. In memoriam – Branislav Brborić, Južnoslovenski filolog LXI, Beograd 2005, 322-325;
 29. Zapostavljeni zapadni govori (Srpska dijalektologija nakon srpskohrvatskog razlaza), Politika, KUN, 1. jul 2006, 5-6;
 30. Sva raskršća srpskoga jezika, Politika, Razgovor nedelje, 28. novembar 2006, 11 (intervju).

Reference

uredi
 1. ^ „Slobodan Remetić”. Zvanični veb-sajt. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Pristupljeno 26. 1. 2023. 
 2. ^ „Slobodan Remetić - Biografija (link prema Vord dokumentu)”. Zvanični veb-sajt. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Pristupljeno 26. 1. 2023. 
 3. ^ a b „SLOBODAN REMETIĆ (1945-)”. Virtuelni muzej srpskog jezika. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Pristupljeno 26. 1. 2023. 
 4. ^ „akademik ANURS Slobodan Remetić”. Institut za srpski jezik SANU. Pristupljeno 26. 1. 2023. 

Spoljašnje veze

uredi