U matematici, stepeni red (jedne promenljive) je red oblika

gde an predstavlja koeficijent n-tog sabirka, c je konstanta, a x je promenljiva blizu c. Ovi redovi se često javljaju u vidu Tejlorovih redova neke date funkcije; u članku o Tejlorovim redovima se mogu naći primeri.

Jako često se uzima da je c jednako nuli, na primer, kada se razmatraju Maklorenovi redovi. U ovim slučajevima, stepeni red ima jednostavniji oblik

Ovakvi stepeni redovi se javljaju uglavnom u analizi, ali takođe i u kombinatorici (kao generatorne funkcije) i u obradi signala.

Primeri uredi

Svaki polinom se lako može izraziti kao stepeni red kod tačke c, mada mu je većina koeficijenata jednaka nuli. Na primer, polinom   se može zapisati kao stepeni red oko   oblika

 

ili oko centra   kao

 

ili oko bilo kog drugog centra c. Stepeni redovi se mogu posmatrati kao polinomi beskonačnog reda, mada oni nisu polinomi.

Formula geometrijskog reda

 

koja važi za  , je jedna od najvažnijih primera stepenog reda, kao i formula eksponencijalne funkcije

 

i sinusna formula

 

koja važi za svako realno x. Ovi stepeni redovi su takođe i primeri Tejlorovih redova. Međutim, postoje stepeni redovi koji nisu Tejlorovi redovi nijedne funkcije, na primer

 

Negativni stepeni nisu dozvoljeni u stepenim redovima, na primer   se ne smatra stepenim redom (mada jeste Lorenov red). Slično, razlomljeni stepenovi, kao što je   nisu dozvoljeni (vidi Piseov red). Koeficijenti   ne smeju da zavise od  , stoga na primer:

  nije stepeni red.

Radijus konvergencije uredi

Stepeni red sigurno konvergira za neke vrednosti promenljive x (barem za x = c) a za ostale može da divergira. Uvek postoji broj r, 0 ≤ r ≤ ∞ takav da red konvergira kad god je |xc| < r i divergira kad god |xc| > r. Broj r se naziva radijus konvergencije (ili stpen konvergencije) stepenog reda; u opštem slučaju, radijus konvergencije je određen izrazom

 

ili, ekvivalentno,

 

(vidi limes superior i limes inferior). Brz način da se izračuna je

 

ako ovaj limes postoji.

Red konvergira apsolutno za x - c| < r i uniformno na svakom neprekidnom podskupu {x : |xc| < r}.

Za x - c| = r, se ne može u opštem slučaju reći da li red konvergira ili divergira. Međutim, Abelova teorema kaže da je suma reda neprekidna na x ako red konvergira na x.

Operacije sa stepenim redovima uredi

Sabiranje i oduzimanje uredi

Kada se dve funkcije, f i g dekomponuju u stepeni red oko istog centra c, stepeni red zbira ili razlike funkcija se može naći sabiranjem ili oduzimanjem član po član. To jest, ako:

 
 

onda

 

Množenje i deljenje uredi

Uz iste definicije kao i gore, stepeni red proizvoda ili količnika funkcija se može dobiti na sledeći način:

 
 
 

Niz   je poznat kao konvolucija nizova   i  .

Primetimo, za deljenje:

 
 

a zatim se koriste gornji izrazi, upoređujući koeficijente.

Diferenciranje i integracija uredi

Ako je funkcija data kao stpeeni red, ona je neprekidna gde god konvergira, i diferencijabilna je na unutrašnjosti ovog skupa. Može se diferencirati ili integraliti vrlo jednostavno, član po član:

 
 

Oba ova reda imaju isti radijus konvergencije kao i početni.

Analitičke funkcije uredi

Funkcija f definisana na nekom otvorenom podskupu U od R ili C se naziva analitičkom ako je lokalno zadata stepenim redom. Ovo znači da svako aU ima otvorenu okolinu VU, takvu da postoji stepeni red sa centrom a koji konvergira funkciji f(x) za svako xV.

Svaki stepeni red sa pozitivnim radijusom konvergencije je analitički na unutrašnjosti svoje oblasti konvergencije. Sve holomorfne funkcije su kompleksno-analitičke. Sume i proizvodi analitičkih funkcija su analitičke, kao i količnici, sve dok imenilac nije nula.

Formalni stepeni redovi uredi

U apstraktnoj algebri, pokušava se da se izvuče suština stepenih redova, bez ograničavanja na polja realnih i kompleksnih brojeva i bez potrebe da se govori o konvergenciji. Ovo dovodi do koncepta formalnog stepenog reda. Ovaj koncept je od velikog značaja u kombinatorici.

Stepeni redovi više promenljivih uredi

Stepeni redovi više promenljivih su definisani na sledeći način

 

gde je j = (j1, ..., jn) vektor prirodnih brojeva, koeficijenti a(j1,...,jn) su obično realni ili kompleksni brojevi, a centar c = (c1, ..., cn) i argument x = (x1, ..., xn) su obično realni ili kompleksni vektori. Jednostavnija notacija je

 

Spoljašnje veze uredi