Faktor proizvodnje

Faktor je bilo kakav uzrok ili uslov koji poseduje neku silu ili ta sila po sebi predstavlja bitan činilac javljanja nekog događaja ili promene neke pojave. U psihologiji i socijalnom radu beskrajnu varijabilnost individualnih razlika moguće je opisati samo ako se poznaju dimenzije različitih faktora koji na njih utiču samostalno ili u kombinaciji. U statistici fundamentalna varijabla koja leži u osnovi većeg broja manifestnih varijabli.

Literatura uredi