Агенција за привредне регистре

српска агенција

Агенција за привредне регистре је правно лице (владина агенција) које води регистре као јединствене централизоване електронске базе података.

Лого Агенција за привредне регистре.jpg

Седиште Агенције је у Београду.

РегистриУреди

Агенција води законом утврђене регистре као јединствене централизоване електронске базе података, и то:[1]

 • Регистар привредних субјеката;
 • Регистар заложног права на покретним стварима и правима;
 • Регистар финансијског лизинга;
 • Регистар јавних гласила;
 • Регистар удружења;
 • Регистар страних удружења;
 • Регистар мера и подстицаја регионалног развоја;
 • Регистар комора;
 • Регистар туризма;
 • Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника;
 • Регистар стечајних маса;
 • Регистар задужбина и фондација;
 • Регистар представништава страних задужбина и фондација;
 • Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта;
 • Регистар судских забрана.

Органи АгенцијеУреди

Органи Агенције су Управни одбор и директор.[2]

Управни одбор има председника и четири члана, које именује и разрешава Влада Републике Србије на предлог министарства надлежног за послове привреде. Именују се на четири године.

Управни одбор обавља следеће послове: доноси Статут и друге опште акте, доноси пословник о свом раду, одређује висину накнаде за услуге које пружа Агенција, усваја годишњи план рада, врши избор ревизора, усваја годишњи финансијски план, усваја годишњи извештај о пословању, усваја финансијске извештаје и извештаје о ревизији, предлаже мере за отклањање сметњи од значаја за ефикасно функционисање регистара и обавља друге послове утврђене законом и статутом.

Директора Агенције именује и разрешава Влада на предлог Управног одбора. Именује се на период од пет година и може поново бити именован.

Директор обавља следеће послове: заступа и представља Агенцију, организује и руководи радом и пословањем Агенције, одговоран је за законитост рада Агенције, извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење, одговара за коришћење људских потенцијала и материјалних ресурса Агенције и располагање имовином Агенције, предлаже годишњи план рада Агенције, предлаже годишњи финансијски план Агенције, подноси годишњи извештај о раду Агенције, подноси годишњи извештај о финансијском пословању Агенције, доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији и друге опште акте које не доноси Управни одбор; доноси појединачне акте Агенције, ако законом није друкчије прописано, одлучује о правима и одговорностима запослених у Агенцији и обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

ОрганизацијаУреди

Агенција води регистре преко регистратора које именује и разрешава Управни одбор Агенције уз претходну сагласност Владе. Именују се на период од четири године, с тим што исто лице може бити поново именовано.[3]

Организационе јединице Агенције за привредне регистре су:[4]

 • Сектор заједничких послова;
 • Сектор информатике и развоја;
 • Сектор правних и општих послова;
 • Сектор економско-финансијских послова,
 • Интерна ревизија.

РеференцеУреди

 1. ^ Члан 4. Закона о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник Републике Србије“, број 55/04, 111/09 и 99/11)
 2. ^ Чланови 7—10. Закона о Агенцији за привредне регистре
 3. ^ Члан 10а. Закона о Агенцији за привредне регистре
 4. ^ Агенција за привредне регистре: Организација, Приступљено 24. 10. 2014.

Спољашње везеУреди