Високо образовање

(преусмерено са Висока школа)

Високо образовање остварује се кроз академске и струковне студије на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања. На академским студијама изводи се академски студијски програм, који оспособљава студенте за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа. На струковним студијама изводи се струковни студијски програм, који оспособљава студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес.

Кандидат за упис на студије првог степена полаже пријемни испит или испит за проверу склоности и способности, у складу са општим актом самосталне високошколске установе. Потребно за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности. Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. Уместо пријемног испита овом кандидату вреднују се резултати опште матуре, у складу са општим актом самосталне високошколске установе. Студент студија првог степена друге самосталне високошколске установе, лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена и лице коме је престао статус студента у складу са овим законом, може се уписати на студије првог степена, под условима и на начин прописан општим актом самосталне високошколске установе, на лични захтев.[1]

Делатност

уреди

Делатност високог образовања обављају следеће високошколске установе: Универзитет, Факултет, Академија струковних студија, Висока школа, Висока школа струковних студија.

Акредитацијом се утврђује да високошколска установа и студијски програми испуњавају стандарде које је утврдио Национални савет и да високошколска установа има право на издавање јавних исправа у складу са Законом о високом образовању. Поступак акредитације спроводи се на захтев Министарства, оснивача, односно саме високошколске установе.[2]

Врсте студија

уреди

Студије првог степена су: основне академске студије, основне струковне студије. Студије другог степена су: дипломске академске студије — мастер, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије. Студије трећег степена су докторске академске студије.

Види још

уреди

Референце

уреди

Спољашње везе

уреди