За два скупа A и B каже се да су еквипотентни или да имају исту моћ ако и само ако постоји бијекција f : A→B, и обично се означава са A ≈ B.

Релација ≈ је релација еквиваленције, односно за све скупове важи:

  • рефлексивност: А≈А
  • симетричност: А≈B ⇒ B≈A
  • транзитивност: (A≈B ∧ B≈C) ⇒ A≈C

Еквипотентни скупови имају међусобно једнаке кардиналне бројеве.