Моторна возила су различите конструкције (машински системи - самоходне машине), које имају различите основене задатке:

  • превоз људи и роба по изграђеним саобраћајницама;
  • обављање задатака ван путева (различите радне операције у пољопривреди, шумарству, грађевинарству и другим привредним гранама).

Двије основне врсте возила:

  • транспортна возила (брзина возила представља основни показатељ њихове функционалне прикладности);
  • радна возила (сила на потезници представља основни показатељ њихове фунционалне прикладности).

Основни системи и механизми моторних возила: