Начелник општине (Босна и Херцеговина)

(преусмерено са Начелник општине)

Начелник општине је носилац извршне власти у општинима у Босни и Херцеговини. Начелник општине се бирају непосредно на локалним изборима на мандат од четири године.

Градоначелник има истоветне надлежности у градовима као председник општина у општини.

Република Српска

уреди

Закон о локалној самоуправи, предвића да је начелник општине (као и градоначелник) извршни орган општине (града), да је заступа и представља. Такође руководи општинском управом. Начелник општине је одговоран за законост свих аката које предлаже скупштини општине.[1]

Начелник општине има свог заменика које бира скупштина општине, на основу предлога начелника општине.[1]

Надлежности начелника општине су:[1]

 • предлаже статут,
 • предлаже одлуке и друга општа акта скупштини,
 • израђује и подноси скупштини на усвајање нацрт и приједлог буџета, финансијски извјештај, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта,
 • обавјештава скупштину о свим питањима из надлежности јединице локалне самоуправе, њених права и обавеза,
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката скупштине,
 • извршава законе и друге прописе Републике, града и општине чије је извршење повјерено јединици локалне самоуправе,
 • доноси одлуку о оснивању градске, односно општинске управе,
 • доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста градске, односно општинске управе,
 • предлаже именовање и разрјешење начелника ођељења или службе,
 • предлаже и доноси опште и појединачне акте о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и врши и друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом,
 • реализује сарадњу јединице локалне самоуправе са другим јединицама локалне самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима скупштине и њених радних тијела,
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе,
 • подноси извјештај скупштини о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
 • подноси извјештај скупштини о свом раду и раду градске, односно општинске управе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења општи или појединачни акт скупштине, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • закључује уговоре у име јединице локалне самоуправе, у складу са актима скупштине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен статутом,
 • одлучује о сукобу надлежности између градске, односно општинске управе и организација које врше послове од интереса за јединицу локалне самоуправе,
 • одлучује о изузећу службеног лица градске, односно општинске управе
 • обавља друге послове утврђене законом и статутом

Федерација Босне и Херцеговине

уреди

Закон о принципима локалне самоуправе у Ф БиХ предвиђа да је начелник извршни орган општине, да је заступа и представља. Руководи општинском управом, и одговара за законитост свих аката које предлаже скупштини општине. Градоначелник има истоветне права и надлежности као и начелник општине.[2]

Начелник општине је надлежан, по Закону о принципима локалне самоуправе у Ф БиХ, док су у кантонима закони идентични или скоро идентични по питању надлежности начелника општине:[2]

 • представља и заступа јединицу локалне самоуправе
 • доноси акте из своје надлежности
 • израђује и управи на усвајање подноси нацрт и преедлог буџета, економске планове, развојне планове, инвестиционе програме, просторне и урбанистичке планове и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући зонирање и кориштење јавног земљишта
 • предлаже одлуке и друге опше акте општинској управи
 • проводи политику јединице локалне самоуправе у складу са одлукама управе, извршава буџет јединице локалне самоуправе и осигурава примену одлука и других аката управе
 • извршава законе и друге прописе чије је извршење повјерено јединици локалне самоуправе
 • утврђује организацију служби за управу и других служби јединице локалне самоуправе
 • доноси правилник о унутрашњој организацији служби јединице локалне самоуправе
 • реализује сарадњу јединице локалне самоуправе с другим опшинама, градовима, међународним и другим организацијама у складу са одлукама и закључцима управе и његових радних тела
 • подноси извештај управи о остваривању политике јединице локалне самоуправе и својим активностима

Види још

уреди

Референце

уреди