Kanabinoidi su klasa hemijskih jedinjenja koja obuhvata fitokanabinoide (kiseonik-sadržavajuće C21 aromatične ugljovodonike prisutne u biljci kanabis), i hemijska jedinjenja koja oponašaju dejstvo fitokanabinoida, ili imaju sličnu strukturu (npr. endokanabinoidi, koji su nađeni u nervnom i imunskom sistemu životinja, koja aktiviraju kanabinoidne receptore).[1] Najpoznatiji kanabinoid je delta-9-tetrahidrokanabinol (∆9-THC, THC — primarno psihoaktivno jedinjenje kanabisa).[2][3]

Sintetički kanabinoidi obuhvataju mnoštvo distinktnih hemijskih klasa: klasični kanabinoidi koji su strukturno srodni sa THC-om, ne-klasični kanabinoidi kao što su aminoalkilindoli, 1,5-diarilpirazoli, kvinolini i arilsulfonamidi, kao i eikosanoidi srodni sa endokanabinoidima.[2]

Kanabinoidni receptori уреди

Pre 1980-ih se pretpostavljalo da kanabinoidi proizvode njihove fiziološke i bihevioralne efekte kroz nespecifične interakcije sa ćelijskim membranama, umesto interakcija sa specifičnim za membranu vezanim receptorima. Otkriće prvih kanabinoidnih receptora tokom 1980-ih je doprinelo rezoluciji te debate. Ti receptori su široko zastupljeni kod životinja, i nađeni su kod sisara, ptica, riba, i reptila. Trenutno su poznata dva tipa kanabinoidnih receptora, nazvanih CB1 i CB2.[1] Smatra se da postoje još nekoliko kanabinoidnih receptora.[4]

Fitokanabinoidi уреди

Tip Skeleton Ciklizacija
Kanabigerolni tip
CBG
   
Kanabihromenski tip
CBC
   
Kanabidiolni tip
CBD
   
Tetrahidrokanabinolni-
i kanabinolni tip
THC, CBN
   
Kanabielsoinski tip
CBE
   
iso-
Tetrahidrokanabinolni-
tip
iso-THC
   
Kanabiciklolni tip
CBL
   
Kanabicitranski tip
CBT
   
Glavne klase prirodnih kanabinoida

Fitokanabinoidi, prirodni kanabinoidi, biljni kanabinoidi, i klasični kanabinoidi, su klasa kanabinoida za koju se poznato da se prirodno javlja u znatnim količinama u biljci kanabis. Oni su koncentrovani u viskoznom rezinu koji nastaje u glandularnim strukturama poznatim kao trihomi. Pored kanabinoida, rezin je bogat u terpenima, koji su u znatnoj meri odgovorni za miris biljke kanabisa.

Fitokanabinoidi su skoro nerastvorni u vodi, ali su rastvorni u lipidima, alkoholima, i drugim nepolarnim organskim rastvaračima. Međutim, poput fenola, oni formiraju u većoj meri u vodi rastvorne fenolatne soli u jako alkalinim uslovima.

Svi prirodni kanabinoidi su izvedeni dekarboksilacijom njihovih respektivnih 2-karboksilnih kiselina (2-COOH) (ovaj proces je katalizovan toplotom, svetlošću, ili alkalnom sredinom).

Tipovi уреди

Više od 85 kanabinoida je izolovano iz biljke konoplje[5] Glavne klase prirodnih kanabinoida su prikazana u tabeli sa desne strane. Sve klase su izvedene iz kanabigerolnog tipa jedinjenja i razlikuju se uglavnom u načinu ciklizacije tog prekursora.

Tetrahidrokanabinol (THC), kanabidiol (CBD) i kanabinol (CBN) su najzastupljeniji prirodni kanabinoidi, i oni su najbolje istraženi. Drugi uobičajeni kanabinoidi su:

Tetrahidrokanabinol уреди

Tetrahidrokanabinol (THC) je primarna psihoaktivna komponenta biljke. Ona olakšava umereni bol (analgetik) i poseduje neurozaštitna svojstva. THC ima približno jednak afinitet za CB1 i CB2 receptore.[6]

Delta-9-tetrahidrokanabinol9-THC, THC) i delta-8-tetrahidrokanabinol (Δ8-THC), oponašaju dejstvo anandamida, neurotransmitera koji se prirodno proizvodi u telu. THC molekuli proizvode stanje za upotrebu kanabisa vezivanjem za CB1 kanabinoidne receptore mozga.

Kanabidiol уреди

Kanabidiol (CBD) nije veoma psihoaktivan sam po sebi, i smatralo se da nema uticaja na THC psihoaktivnost.[7] Međutim, nedavne studije su pokazale da su pušači kanabisa sa visokim CBD/THC odnosom manje skloni da dožive šizofreniji slične simptome.[8] Ti nalazi su podržani psihološkim testovima, u kojima participanti doživljavaju manje intenzivne psihozi slične efekte kad se THC intravenozno administrira sa CBD-om (mereno putem PANSS-ovog testa).[9] Kanabidiol nema afiniteta za CB1 i CB2 receptore, ali deluje kao indirektni antagonist kanabinoidnih agonista.[10] Nedavno je utvrđeno da on antagonist mogućeg novoog kanabinoidnog receptora, GPR55, GPCR koji je izražen u lat. nucleus caudatus i putamenu.[11] Za kanabidiol je takođe pokazano da deluje kao agonist 5-HT1A receptora,[12] na koji način deluje kao antidepresant,[13][14] anksiolitik,[14][15] i neurozaštitnik.[16][17]

Kanabinol уреди

Kanabinol (CBN) je primarni proizvod THC degradacije, i obično ga ima malo u svežim biljkama. CBN sadržaj se povećava sa THC degradacijom tokom skladištenja, i sa izlaganjem svetlosti i vazduhu. On je veoma blago psihoaktivan. Njegov afinitet za CB2 receptor veći nego za CB1 receptor.[18]

Endokanabinoidi уреди

 
Anandamid, jedan od endogenih liganda CB1 i CB2 receptora

Endokanabinoidi su supstance proizvedene u telu koje aktiviraju kanabinoidne receptore. Nakon otkrića prvog kanabinoidnog receptora 1988, naučnici su započeli potragu za endogenim ligandima tog receptora.

Tipovi endokanabinoidnih liganda уреди

Prirodni kanabinoidi уреди

Kanabigerolni tip (CBG)
 

Kanabigerol
(E)-CBG-C5

 

Kanabigerol
monometil etar
(E)-CBGM-C5 A

 

Kanabinerolna kiselina A
(Z)-CBGA-C5 A

 

Kanabigerovarin
(E)-CBGV-C3

 

Kanabigerolna kiselina A
(E)-CBGA-C5 A

 

Kanabigerolna kiselina A
monomethyl ether
(E)-CBGAM-C5 A

 

Kanabigerovarinska kiselina A
(E)-CBGVA-C3 A

Kanabihromenski tip (CBC)
 

(±)-Kanabihromen
CBC-C5

 

(±)-Kanabihromenska kiselina A
CBCA-C5 A

 

(±)-Kanabivarihromen,
(±)-Kanabihromevarin
CBCV-C3

 

(±)-Kanabihromevarinska
kiselina A
CBCVA-C3 A

Kanabidiolni tip (CBD)
 

(−)-Kanabidiol
CBD-C5

 

Kanabidiol
monometil etar
CBDM-C5

 

Kanabidiol-C4
CBD-C4

 

(−)-Kanabidivarin
CBDV-C3

 

Kanabidiorkol
CBD-C1

 

Kanabidiolna kiselina
CBDA-C5

 

Kanabidivarinska kiselina
CBDVA-C3

Kanabinodiolni tip (CBND)
 

Kanabinodiol
CBND-C5

 

Kanabinodivarin
CBND-C3

Tetrahidrokanabinolni tip (THC)
 

Δ9-Tetrahidrokanabinol
Δ9-THC-C5

 

Δ9-Tetrahidrokanabinol-C4
Δ9-THC-C4

 

Δ9-Tetrahidrokanabivarin
Δ9-THCV-C3

 

Δ9-Tetrahidrokanabiorkol
Δ9-THCO-C1

 

Δ9-Tetrahidro-
kanabinolna kiselina A
Δ9-THCA-C5 A

 

Δ9-Tetrahidro-
kanabinolna kiselina B
Δ9-THCA-C5 B

 

Δ9-Tetrahidro-
kanabinolna kiselina C4
A i/ili B
Δ9-THCA-C4 A and/or B

 

Δ9-Tetrahidro-
kanabivarinska kiselina A
Δ9-THCVA-C3 A

 

Δ9-Tetrahidro-
kanabiorkolna kiselina
A i/ili B
Δ9-THCOA-C1 A i/ili B

 

(−)-Δ8-trans-(6aR,10aR)-
Δ8-Tetrahidrokanabinol
Δ8-THC-C5

 

(−)-Δ8-trans-(6aR,10aR)-
Tetrahidrokanabinolna
kiselina A
Δ8-THCA-C5 A

 

(−)-(6aS,10aR)-Δ9-
Tetrahidrokanabinol
(−)-cis9-THC-C5

Kanabinolni tip (CBN)
 

Kanabinol
CBN-C5

 

Kanabinol-C4
CBN-C4

 

Kanabivarin
CBN-C3

 

Kanabinol-C2
CBN-C2

 

Kanabiorkol
CBN-C1

 

Kanabinolna kiselina A
CBNA-C5 A

 

Kanabinol metil etar
CBNM-C5

Kanabitriolni tip (CBT)
 

(−)-(9R,10R)-trans-
Kanabitriol
(−)-trans-CBT-C5

 

(+)-(9S,10S)-Kanabitriol
(+)-trans-CBT-C5

 

(±)-(9R,10S/9S,10R)-
Kanabitriol
(±)-cis-CBT-C5

 

(−)-(9R,10R)-trans-
10-O-Etil-kanabitriol
(−)-trans-CBT-OEt-C5

 

(±)-(9R,10R/9S,10S)-
Kanabitriol-C3
(±)-trans-CBT-C3

 

8,9-Dihydroxy-Δ6a(10a)-
tetrahidrokanabinol
8,9-Di-OH-CBT-C5

 

Kanabidiolna kiselina A
kanabitriolni estar
CBDA-C5 9-OH-CBT-C5 estar

 

(−)-(6aR,9S,10S,10aR)-
9,10-Dihidroksi-
heksahidrokanabinol,
Kanabiripsol
Kanabiripsol-C5

 

(−)-6a,7,10a-Trihidroksi-
Δ9-tetrahidrokanabinol
(−)-Kanabitetrol

 

10-Okso-Δ6a(10a)-
tetrahidrokanabinol
OTHC

Kanabielsoinski tip (CBE)
 

(5aS,6S,9R,9aR)-
Kanabielsoin
CBE-C5

 

(5aS,6S,9R,9aR)-
C3-Kanabielsoin
CBE-C3

 

(5aS,6S,9R,9aR)-
Kanabielsoinska kiselina A
CBEA-C5 A

 

(5aS,6S,9R,9aR)-
Kanabielsoinska kiselina B
CBEA-C5 B

 

(5aS,6S,9R,9aR)-
C3-Kanabielsoinska kiselina B
CBEA-C3 B

 

Kanabiglendol-C3
OH-izo-HHCV-C3

 

Dehidrokanabifuran
DCBF-C5

 

Kanabifuran
CBF-C5

Izokanabinoidi
 

(−)-Δ7-trans-(1R,3R,6R)-
Isotetrahydrocannabinol

 

(±)-Δ7-1,2-cis-
(1R,3R,6S/1S,3S,6R)-
Isotetrahydro-
cannabivarin

 

(−)-Δ7-trans-(1R,3R,6R)-
Isotetrahydrocannabivarin

Kanabiciklolni tip (CBL)
 

(±)-(1aS,3aR,8bR,8cR)-
Kanabiciklol
CBL-C5

 

(±)-(1aS,3aR,8bR,8cR)-
Kanabiciklolna kiselina A
CBLA-C5 A

 

(±)-(1aS,3aR,8bR,8cR)-
Kanabiciklovarin
CBLV-C3

Kanabicitranski tip (CBT)
 

Kanabicitran
CBT-C5

Kanabihromanonski tip (CBCN)
 

Kanabihromanon
CBCN-C5

 

Kanabihromanon-C3
CBCN-C3

 

Kanabikoumaronon
CBCON-C5

Reference уреди

 1. ^ а б Pacher P, Batkai S, Kunos G (2006). „The endocannabinoid system as an emerging target of pharmacotherapy.”. Pharmacol Rev. 58 (3): 389—462. PMC 2241751 . PMID 16968947. doi:10.1124/pr.58.3.2. 
 2. ^ а б Lambert DM, Fowler CJ (2005). „The endocannabinoid system: drug targets, lead compounds, and potential therapeutic applications”. J. Med. Chem. 48 (16): 5059—87. PMID 16078824. doi:10.1021/jm058183t. 
 3. ^ Pertwee, Roger, ур. (2005). Cannabinoids. Springer-Verlag. стр. 2. ISBN 978-3-540-22565-2. 
 4. ^ Begg M, Pacher P, Bátkai S, Osei-Hyiaman D, Offertáler L, Mo FM, Liu J, Kunos G (2005). „Evidence for novel cannabinoid receptors”. Pharmacol. Ther. 106 (2): 133—45. PMID 15866316. doi:10.1016/j.pharmthera.2004.11.005. 
 5. ^ El-Alfy, Abir T. et. al. "Antidepressant-like effect of [Delta]9-tetrahydrocannabinol and other cannabinoids isolated from Cannabis sativa L." Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2010 Jun;95(4). ISSN 0091-3057
 6. ^ Huffman, JW (2000). „The search for selective ligands for the CB2 receptor”. Curr. Pharm. Des. 6 (13): 1323—37. PMID 10903395. doi:10.2174/1381612003399347. 
 7. ^ „Behavioural Pharmacology - Abstract: 16[[Категорија:Cite journal]](5-6) September 2005 p 487-496 Neurophysiological and subjective profile of marijuana with varying concentrations of cannabinoids.”. Приступљено 24. 6. 2007.  Сукоб URL—викивеза (помоћ)[мртва веза]
 8. ^ Morgan CJ, Curran HV (2008). „Effects of cannabidiol on schizophrenia-like symptoms in people who use cannabis”. The British journal of psychiatry : the journal of mental science. 192 (4): 306—7. PMID 18378995. doi:10.1192/bjp.bp.107.046649. 
 9. ^ „Should I Smoke Dope?”. Приступљено 24. 5. 2008. 
 10. ^ Mechoulam, R.; M. Peters; Murillo-Rodriguez (21. 8. 2007). „Cannabidiol - recent advances”. Chemistry & Biodiversity. 4 (8): 1678—1692. PMID 17712814. doi:10.1002/cbdv.200790147. [мртва веза]
 11. ^ Ryberg E; Larsson N; Sjögren S; et al. (2007). „The orphan receptor GPR55 is a novel cannabinoid receptor”. British Journal of Pharmacology. 152 (7): 1092—101. PMC 2095107 . PMID 17876302. doi:10.1038/sj.bjp.0707460. 
 12. ^ Russo EB, Burnett A, Hall B, Parker KK (2005). „Agonistic properties of cannabidiol at 5-HT1a receptors”. Neurochemical Research. 30 (8). PMID 16258853. doi:10.1007/s11064-005-6978-1. ISBN 1106400569781 неважећи ISBN. 
 13. ^ Zanelati T, Biojone C, Moreira F, Guimarães F, Joca S (2009). „Antidepressant-like effects of cannabidiol in mice: possible involvement of 5-HT receptors”. British Journal of Pharmacology. 159 (1): 122—8. PMC 2823358 . PMID 20002102. doi:10.1111/j.1476-5381.2009.00521.x. 
 14. ^ а б Resstel LB, Tavares RF, Lisboa SF, Joca SR, Corrêa FM, Guimarães FS (2009). „5-HT1A receptors are involved in the cannabidiol-induced attenuation of behavioural and cardiovascular responses to acute restraint stress in rats”. British Journal of Pharmacology. 156 (1): 181—8. PMC 2697769 . PMID 19133999. doi:10.1111/j.1476-5381.2008.00046.x. 
 15. ^ Campos AC, Guimarães FS (2008). „Involvement of 5HT1A receptors in the anxiolytic-like effects of cannabidiol injected into the dorsolateral periaqueductal gray of rats”. Psychopharmacology. 199 (2). PMID 18446323. doi:10.1007/s00213-008-1168-x. ISBN 2130081168 неважећи ISBN. 
 16. ^ Mishima K; Hayakawa K; Abe K; et al. (2005). „Cannabidiol prevents cerebral infarction via a serotonergic 5-hydroxytryptamine1A receptor-dependent mechanism”. Stroke; a Journal of Cerebral Circulation. 36 (5): 1077—82. PMID 15845890. doi:10.1161/01.STR.0000163083.59201.34. [мртва веза]
 17. ^ Hayakawa K; Mishima K; Nozako M; et al. (2007). „Repeated treatment with cannabidiol but not Delta9-tetrahydrocannabinol has a neuroprotective effect without the development of tolerance”. Neuropharmacology. 52 (4): 1079—87. PMID 17320118. doi:10.1016/j.neuropharm.2006.11.005. [мртва веза]
 18. ^ Mahadevan A, Siegel C, Martin BR, Abood ME, Beletskaya I, Razdan RK (2000). „Novel cannabinol probes for CB1 and CB2 cannabinoid receptors”. Journal of medicinal chemistry. 43 (20): 3778—85. PMID 11020293. doi:10.1021/jm0001572. 

Literatura уреди

Spoljašnje veze уреди