Mevalonatni put (HMG-CoA reduktazni put, mevalonat-zavisni (MAD) put, izoprenoidni put) je ćelijski metabolički put prisutan kod svih viših eukariota i mnogih bakterija. On je važan za formiranje dimetilalil pirofosfata (DMAPP) i izopentenil pirofosfata (IPP), koji služe kao biosintetička polazna tačka u mnoštvu procesa: sinteza terpenoida, proteinska prenilacija, održavanje ćelijske membrane, sinteza hormona, ankerisanje proteina, i N-glikozilacija. On je takođe deo steroidne biosinteze.[1][2]

Regulacija i povratna sprega

уреди

Nekoliko ključnih enzima može da bude aktivirano DNK transkripcionom regulacijom nakon SREBP aktivacije (sterolni regulatorni element-vezivanja protein-1 i -2). Taj intraćelijski senzor detektuje niske nivoe holesterola i stimuliše endogenu produkciju putem HMG-CoA reduktaznog puta, kao i povećavanjem unosa lipoproteina povišenjem izražavanja LDL-receptora. Regulacija ovoj puta se isto tako ostvaruje kontrolisanjem stope translacije iRNK, degradacije reduktaze i fosforilacijom.

Farmakologija

уреди

Mevalonatni put je biološka meta brojnih lekova:

Reakcije

уреди
Reakcija Dijagram Enzim
Acetil-CoA (Krebsov ciklus) podleže kondenzaciji sa još jednom acetil-CoA podjedinicom posredstvom acetil-CoA transferaze i formira acetoacetil-CoA tiolaza
Acetil-CoA se kondenzuje sa acetoacetil-CoA da formira 3-hidroksi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA).
 
HMG-CoA sintaza
HMG-CoA se redukuje do mevalonata NADPH-om. Ta reakcija se odvija u citosolu. To je korak koji ograničava brzinu sinteze holesterola, iz kog razloga je to enzim koji je meta statina.
 
HMG-CoA reduktaza
Mevalonat do 5-fosfomevalonata.
 
mevalonat kinaza
5-fosfomevalonat do 5-pirofosfomevalonata.
 
fosfomevalonat kinaza
Mevalonat-5-pirofosfat do 3-izopentenil pirofosfata (IPP).
 

 
mevalonat-5-pirofosfat dekarboksilaza
3-izopentenil pirofosfat es izomerizuje do dimetilalil pirofosfata.
 
izopentenil pirofosfat izomeraza

Reference

уреди
  1. ^ Donald Voet; Judith G. Voet (2005). Biochemistry (3 изд.). Wiley. ISBN 9780471193500. 
  2. ^ David L. Nelson; Michael M. Cox (2005). Principles of Biochemistry (IV изд.). New York: W. H. Freeman. ISBN 0-7167-4339-6. 

Dodatna literatura

уреди
  • Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biochemistry. 5th ed. New York: W.H. Freeman. xxxviii, 974, [976] (various pagings). ISBN 978-0-7167-4684-3..
  • Swanson KM, Hohl RJ. Anti-cancer therapy: targeting the mevalonate pathway. Curr Cancer Drug Targets 2006;6:15-37. PMID 16475974.

Spoljašnje veze

уреди