Algebarski broj je realan broj ili kompleksan broj koji može biti rešenje (koren) polinomne jednačine

čiji koeficenti su racionalni brojevi i .

Realni brojevi koji nisu algebarski zovu se transcendentni brojevi.