Ministarstvo

Ministarstvo je specijalizovana organizacija za vođenje poslova državne uprave. Osniva se za jednu ili više povezanih upravnih oblasti, zavisno od vrste, značaja i obima tih poslova. Na čelu ministarstva je ministar koji upravlja radom i poslovima u okviru svog resora. Svi ministri čine vladu, nosioca izvršne vlasti, kojom rukovodi i predsjedava premijer.

Ministarstva u SrbijiUredi

Prema Ustavu Republike Srbije (2006.) i Zakonu o državnoj upravi (2005.), Vladu čine predsednik Vlade, jedan ili više potpredsednika i ministri. Ministri rukovode ministarstvima, predstavljaju ih, donose propise i rešenja u upravnim stvarima i odlučuju o drugim pitanjima iz delokruga ministarstva. Za svoj rad i stanje u oblasti delokruga ministarstva, ministar odgovara predsedniku Vlade, Vladi i Narodnoj skupštini.

NadležnostUredi

Ministarstvo se obrazuje za poslove državne uprave u jednoj ili više međusobno povezanih oblasti. U vršenju poslova državne uprave, ministarstva kao i drugi organi su samostalna i vezana Ustavom i zakonom. Poslovi zajednički za sva ministarstva jesu međunarodna saradnja i njeno unapređivanje, zaključivanje i primena međunaordnih ugovora, usklađivanje propisa sa pravom Evropske unije i priprema, usvajanje odnosno predlaganje tehničkih propisa. Ministarstvo ne može vršiti nadzor nad radom drugog ministarstva (koji se inače sastoji od nadzora nad zakonitošću i svrsishodnošću rada organa državne uprave i imalaca javnih ovlašćenja u vršenju poverenih poslova državne uprave). ZAKON O MINISTARSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014, 14/2015, 54/2015 i 96/2015 - dr. zakon)paragraf.rs

Unutrašnja organizacijaUredi

U okviru ministarstva, rade i pomoćnici ministra, a mogu postojati i državni sekretari, sekretar ministarstva, posebni savetnici. U sastavu ministarstva, mogu se obrazovati jedan ili više organa državne uprave, i to za izvršne, inspekcijske i sa njima povezane stručne poslove, ako se za njihovo vršenje zahteva veća samostalnost nego što je ima sektor u ministarstvu. Vrste organa u sastavu jesu uprave, inspektorati i direkcije. Poslove iz svog delokruga, organ u sastavu vrši samostalno, ali uz usmeravanja od strane ministra koji i donosi propise iz njegovog delokruga. Nadzor nad radom organa u sastavu vrši ministarstvo u čijem sastavu je organ. Ministarstva podnose Vladi najmanje jednom godišnje izveštaj o svom radu, koji sadrži opis stanja u oblastima iz njihovog delokruga, podatke o izvršavanju zakona, drugih opštih akata i zaključaka Vlade i podatke o preduzetim merama i njihovom dejstvu.[1]

Vidi jošUredi

RegereceUredi

Spoljašne vezeUredi

ReferenceUredi