Srez ili kotar je nekadašnja upravna i samoupravna jedinica. Sastojao se od više gradskih ili seoskih opština.

Gustina naseljenosti Kraljevine Srbije 1900. po srezovima

Na čelu sreza se nalazio sreski načelnik (sreski poglavar) koji je bio predstavnik državne uprave u srezu odnosno neposredni vršilac opšte upravne vlasti. Srez se javljao u Austrougarskoj, Kraljevini Srbiji i Kraljevini Jugoslaviji, kao i u FNR Jugoslaviji. Ukinuti su 1965. Danas srezovi više ne postoje kao upravne jedinice, ali naziv se koristi pri katastarskim klasiranjima zemljišta — katastarski srez.

U Ruskoj Imperiji srez se nazivao ujezd (rus. уезд). Bio je niža teritorijalna jedinica od gubernije i sastojao se od više seoskih opština koje su se nazivale volosti. Sresku administrativno-policijsku vlast je vršio ispravnik.

Vidi još uredi