Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu

Tehnički fakultet u Boru je jedini fakultet Univerziteta u Beogradu lociran van sedišta univerziteta. Osnovan je 1961. godine kao odgovor na izražene potrebe za visokoobrazovanim kadrom iz oblasti rudarstva i metalurgije u vreme dinamičnog razvoja Rudarsko-topioničarskog basena Bor.

Tehnički fakultet u Boru
Zgrada Tehničkog fakulteta u Boru.jpg
Zgrada Tehničkog fakulteta u Boru
Tipdržavni
Osnivanje1961.
AfilijacijaUniverzitet u Beogradu
Dekanprof. dr Nada Štrbac
Broj odseka4
AdresaVojske Jugoslavije 12, Bor, Srbija
Veb-sajtwww.tfbor.bg.ac.rs

DelatnostUredi

Delatnost Tehničkog fakulteta u Boru obuhvata polje tehničko-tehnoloških nauka, a studije na ovoj visokoškolskoj ustanovi organizovane su u okviru sledećih studijskih programa, akreditovanih 2014. godine:

 • rudarsko inženjerstvo (osnovne, master i doktorske akademske studije)
 • metalurško inženjerstvo (osnovne, master i doktorske akademske studije)
 • tehnološko inženjerstvo (osnovne, master i doktorske akademske studije)
 • inženjerski menadžment (osnovne, master i doktorske akademske studije)

Nastavni kadar, koji danas izvodi nastavu na Fakultetu ,čine većinom poznati i priznati naučni radnici kod nas i u svetu, sa visokim indeksom citiranja. Ova činjenica ukazuje da kompetentnost nastavnika ovog Fakulteta garantuje visoki kvalitet budućeg kadra, počev od diplomiranih inženjera do doktora nauka. Od osnivanja do danas, na Fakultetu je diplomiralo više od 2850 studenata na osnovnim akademskim studijama, dok je na master akademskim studijama diplomiralo 180 studenata. Specijalističke studije je završilo 20 studenata, magistarske studije 160 studenata, a doktorske disertacije je odbranilo 119 kandidata. Diplomirani inženjeri sa ovog fakulteta danas rade kao istaknuti stručnjaci i naučni radnici širom sveta. Fakultet organizuje i druge vrste usavršavanja diplomiranih stručnjaka pri čemu najveći značaj imaju seminari za inovacije znanja organizovanih prema uskostručnim oblastima i uz angažovanje najkompetentnijih predavača iz ovih oblasti. Pored obrazovanja, delatnost Fakulteta usmerena je i na naučno-istraživački rad, kojim su obuhvaćena fundamentalna, razvojna i primenjena istraživanja, a rezultat toga su brojni štampani radovi u inostranstvu i zemlji, monografije, studije, projekti, i dr. U okviru bogate izdavačke delatnosti, Fakultet izdaje i dva međunarodna časopisa. Nakon više od tri decenije, časopis "Glasnik rudarstva i metalurgije", 1997. godine prerasta u međunarodni časopis Journal of Mining and Metallurgy, sa dve sekcije A – Mining i B – Metallurgu, a od 2009. godine, sekcija B – Metallurgu se nalazi na Science Citation Indeh Ehpanded listi. Drugi međunarodni časopis koji Fakultet izdaje od 2006. godine je Serbian Journal of Management.

Naučni skupoviUredi

Tehnički fakultet u Boru je i organizator nekoliko naučnih skupova:

 • Međunarodna oktobarska konferencija o rudarstvo i metalurgiji[1], kao međunarodni naučni skup se organizuje od 2002. godine, proistekao je iz Oktobarskog savetovanja rudara i metalurga – najstariji naučni skup sa tradicijom od 45 godina koji Tehnički fakultet u Boru organizuje u saradnji sa Institutom za rudarstvo i metalurgiju iz Bora
 • Ekološka istina[2], kao međunarodni skup se organizuje od 2010. godine, proistekao je iz Ekološke istine - skupa nacionalnog značaja sa međunarodnim učešćem, koji se organizuje od 1992. godine u saradnji sa Zavodom za zaštitu zdravlja „Timok“ iz Zaječara, Centrom za poljoprivredna i tehnološka istraživanja iz Zaječara i Društvom Mladih istraživača iz Bora
 • Međunarodna majska konferencija o strategijskom menadžmentu[3], kao međunarodni skup se organizuje od 2013. godine, proistekao je iz Majske konferencije o strategijskom menadžmentu, skupa nacionalnog značaja sa međunarodnim učešćem koji se organizuje od 2005. godine
 • Međunarodni simpozijum o tehnologiji reciklaže i održivom razvoju[4], skup koji se organizuje od 2006. godine. U početku se organizovao kao nacionalni skup sa međunarodnim učešćem (Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju - SRTOR), a zadnjih godina prerasta u međunarodni naučni skup sa sadašnjim imenom.
 • Međunarodni simpozijum o životnoj sredini i upravljanje materijalnim tokovima[5], međunarodni naučni skup koji se organizuje od 2011. godine u saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Zenici (BiH) i University of Applied Sciences Trier, Environmental Campus Birkenfeld (Germany)

Fakultet ima i razvijenu međunarodnu saradnju sa mnogobrojnim univerzitetima u svetu, što kroz zajedničke projekte i druge vidove kooperacije, nudi mogućnost studentima i nastavnicima Fakulteta da se značajnije uključe u procese mobilnosti karakteristične za savremeni evropski i svetski visokoobrazovni prostor. Radi podsticanja naučno-stručnog vannastavnog angažovanja studenata, Fakultet svake godine organizuje i Smotru naučno-istraživačkih studentskih radova, a pri njemu je 1992. osnovan Klub studenata istraživača "1902". Takođe, studenti fakulteta su i aktivni učesnici Tehnologijada, Rudarijada, Menadžerijada, gde pored prezentovanja rezultata svojih naučnih istraživanja, pokazuju i svoj visoko razvojeni sportski duh. Na kraju ovog kratkog pregleda osnovnih podataka, treba istaći da, u skladu sa svojom misijom i vizijom, Tehnički fakultet u Boru kontinuirano sprovodi zacrtanu politiku kvaliteta u svim svojim delatnostima, što ima za cilj stalno unapređenje i ostvarivanje najvišeg nivoa kvaliteta u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima:

Osnovni zadaciUredi

 • zadovoljenje potreba korisnika (studenata) u domenu osnovnih, akademskih i doktorskih studija, kao i posebnih programa stručnog usavršavanja, davanjem adekvatnog odgovora na iskazane potrebe u okruženju za ovom vrstom obrazovanja;
 • realizacija naučno-istraživačkih projekata, samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama iz zemlje i inostranstva;
 • primena razvojnih tehničko-tehnoloških rešenja u praksi;
 • pružanje konsalting usluga korisnicima kod nas i u svetu;
 • organizovanje naučno-stručnih skupova nacionalnog i međunarodnog značaja;
 • izdavanje publikacija nacionalnog i međunarodnog značaja,
 • publikovanje naučnih rezultata u nacionalnim i vodećim svetskim časopisima;
 • stalna usaglašenost sa aktuelnim naučnim i stručnim saznanjima.

Osnovni ciljeviUredi

 • stalno unapređenje procesa obrazovanja na svim nivoima i razvojem studijskih programa koji će biti prilagođeni savremenim svetskim dostignućima u nauci i razvoju obrazovnog procesa;
 • stalno unapređenje naučnog rada i plasiranje postignutih rezultata u vodećim svetskim časopisima sa SCI liste;
 • povezivanje i stvaranje mreže u obrazovnom i naučnom evropskom prostoru sa najuspešnijima da bi se zauzelo što bolje mesto u društvu najboljih;
 • razvijanje kompetencija kod diplomiranih studenata u skladu sa najboljom svetskom praksom u cilju njihove efektivne i efikasne integracije u savremene naučne, privredne i društvene tokove;
 • saradnja sa privrednim i društvenim organizacijama u okruženju u cilju rešavanja tehničkih problema i podsticaja razvoja;
 • stalno usavršavanje obrazovnog procesa u skladu sa najboljom svetskom praksom da bi se obezbedila horizontalna i vertikalna prohodnost studenata u skladu sa Bolonjskom deklaracijom;
 • stalno unapređivanje sistema menadžmenta kvalitetom;
 • obezbeđivanje svih neophodnih resursa potrebnih za realizaciju postavljenih ciljeva.

ReferenceUredi

Spoljašnje vezeUredi