Dvostepeni mehanički oscilator

Dvostepeni mehanički oscilator (ili oscilator sa dva stepena slobode) je, kao vrsta uređaja, gravitaciona mašina i sastoji se iz samo 2 dela: klatna i poluge. Interakcija dvostepene oscilacije umnožava ulaznu energiju podesnu za vršenje korisnog rada (mehanički čekić, presa, pumpa, prenos, elektrogenerator...).

Dvostepeni mehanički oscilator akademika Veljka Milkovića
Dvostepeni mehanički oscilator akademika Veljka Milkovića

Tvorac, pronalazač i konstruktor dvostepenog mehaničkog oscilatora i autor objavljenih patenata je akademik Veljko Milković, međunarodno nagrađivan srpski istraživač i pronalazač, čija je sfera interesovanja prošlost, ekološke inovacije i nove ekološki čiste tehnologije. Tokom svoje vrlo uspešne istraživačke karijere akademik Milković je osmislio 114 izuma i odobreno mu je 29 patenata, od kojih su neki u upotrebi već godinama.

Princip rada уреди

Poluga sa fizičkim klatnom kao jednostavna mašina уреди

Mehanički čekić sa fizičkim klatnom je originalni uređaj - mašina, koja oscilovanje fizičkog klatna, okačenog na kraju jednog od krakova dvokrake poluge, pretvara u oscilovanje tega na kraju drugog kraka iste poluge. Osa rotacije, osovina fizičkog klatna paralelna je osi rotacije, osovini poluge. Ležište osovine poluge vezano je za podlogu preko nosača. Osovina fizičkog klatna oscilira gore - dole, pošto se klatno izvede iz ravnotežnog položaja. Usled toga oscilira i teg koji se nalazi na kraju drugog kraka poluge. Кrak koji pripada fizičkom klatnu podiže se prilikom svakog otklona fizičkog klatna od ravnotežnog položaja, jer se tada težina tega klatna smanjuje, a isti krak poluge se spušta kada je položaj fizičkog klatna blizak ravnotežnom položaju i tako naizmenično. Period oscilovanja poluge i tega koji se na njoj nalazi dvostruko je kraći od perioda oscilovanja fizičkog klatna i tega klatna.

 

Na slici 1. trougao predstavlja oslonac za dvokraku polugu. Mali kružići su osovine. Na jednoj osovini osciluje poluga, a na drugoj fizičko klatno. Na desnom kraku poluge je učvršćena osovina na kojoj osciluje fizičko klatno, a na levom kraku je pričvršćen teg koji osciluje zajedno sa polugom. Čim se fizičko klatno izvede iz ravnotežnog položaja i pusti da osciluje, počne da osciluje i poluga.

 
Slika 1.

Poreklo energije na bazi razlike potencijala уреди

Energija se ostvaruje zahvaljujući razlici potencijala kod postojećih uređaja. Tako potrošači električne energije koriste razliku potencijala između plusa i minusa (jednosmerna struja) i nule i faze kod naizmenične struje. Svi toplotni ili termički motori zahvaljujući većoj temperaturi i pritisku od ambijenta ostvaruju koristan rad. Vodenice i hidroelektrane koriste visinsku razliku vodotoka... Isto važi i za dvostepeni mehanički oscilator.

 

Кako postoji razlika potencijala (slika 2.) između bestežinskog stanja (1) i kulminacije sile (2) pri oscilovanju klatna, isto se događa i sa centrifugalnom silom koja je ravna nuli u gornjoj poziciji, a kulminira u donjoj pri maksimalnoj brzini. Fizičko klatno koristi se kao prvostepeni oscilator u sistemu sa polugom.

Patenti i primena уреди

Akademik Veljko Milković ima 26 patenata usko vezanih za mogućnosti praktične primene dvostepenog mehaničkog oscilatora. Među ovim patentima se nalaze i merni instrumenti namenjeni merenju efikasnosti ovog mehanizma, kao i direktna primena kod mehaničkih presa, crpnih pumpi, generatora električne energije, itd. U nastavku je lista ovih patenata:

 • Ručna pumpa sa klatnom - Patent YU 49002 B - P-577/99 [1]
 • Lepeza sa klatnom - Patent YU 348 MP - MP-32/00 [2]
 • Elektrogenerator sa klatnom i magnetnim odbojnicima - Patent YU 313 MP - MP-37/00 [3]
 • Mehanički čekić sa podesivim tegom klatna - Patent YU 343 MP - MP-60/00 [4]
 • Elektrogenerator sa pogonom na vetar i gravitacioni potencijal - Patent YU 330 MP - MP-63/00 [5]
 • Presa sa klatnom i magnetima - Patent YU 375 MP - MP-14/01 [6]
 • Klipna pumpa za vodu sa klatnom i elektromagnetima - Patent YU 361 MP - MP-23/01 [7]
 • Elektrogenerator sa elastičnom drškom klatna - Patent YU 371 MP - MP-33/01 [8]
 • Vetrogenerator sa dvokrakom polugom i vetrenim kolom koje ima ekscentričnu masu - Patent YU 384 MP - MP-4/01 [9]
 • Instrument za upoređenje količine rada koje stvara klatnokada kinetičku energiju predaje na radno telo direktno udarcem svoje mase i indirektno preko dvostrane poluge - Patent YU 439 MP - MP-106/01 [10]
 • Naprava za proizvodnju energije iz gravitacionog potencijala sa instrumentima za merenje efikasnosti - Patent YU 49463 B - P-087/02 [11]
 • Naprava za proizvodnju energije iz gravitacionog potencijala i centrifugalne sile sa instrumentima za merenje efikasnosti - Patent YU 460 MP - MP-30/02 [12]
 • Klipna pumpa sa elektromotornim pogonom i ekscentrom - Patent YU 514 MP - MP-65/02 [13]
 • Cediljka sa dvokrakom polugom i klatnom koje osciluje prinudno - Patent YU 495 MP - MP-78/02 [14]
 • Uređaj za ispitivanje oscilacija sklopa dvokrake poluge i klatna u zavisnosti od mesta delovanja impulsne sile - Patent YU 500 MP - MP-80/02 [15]
 • Ručna pumpa za vodu sa klatnom - Patent YU 529 MP - MP-90/02 [16]
 • Mehanička igračka sa klatnom i tri oscilujuće poluge - Patent YU 489 MP - MP-98/02 [17]
 • Instrument za uporedno ispitivanje jednostepenih i dvostepenih oscilacija - Patent YU 652 MP - MP-27/04 [18]
 • Instrument za ispitivanje oscilacija sa lisnatom oprugom, klatnima sa tegovima i krilima - Patent RS 50098 B - P-2005/0028 [19]
 • Instrument za ispitivanje uticaja mase dvostrane poluge na njene oscilacije kada je povezana sa klatnom u dvostepeni oscilator - Patent RS 50180 B - P-2006/0094 [20]
 • Generator električne energije sa klatnom i magacinom - Patent RS 49959 B - P-2006/0165 [21]
 • Mehanički čekić sa klatnom i permanentnim magnetima - Patent RS 1420 U1 - MP-2014/0036 [22]
 • Oscilatorni mehanizam sa dvokrakom polugom i tegom klatna okačenim na elastične trake - Patent RS 1421 U1 - MP-2014/0037 [23]
 • Uređaj za istraživanje uticaja težine klatna na oscilacije dvostepenog oscilatora koji se sastoji od dvostrane poluge i klatna - Patent -{RS 20070506 (A)}- [24]

Teorijske i matematičke postavke уреди

Dvostepeni mehanički oscilator kao jednostavan mehanizam ostvaruje nove mehaničke efekte i predstavlja čist izvor mehaničke energije. Od nastanka samog koncepta su urađeni mnogobrojni naučno-istraživački radovi koji se bave ovim uređajem i dokazivanjem njegove superefikasnosti uz upotrebu matematičkih modela i precizno pojašnjavanje efekata koje ovaj uređaj prozvodi. U nastavku je lista objavljenih radova koje su objavili renomirani univerzitetski profesori, inženjeri, entuzijasti, itd.

 • Fizika energetskog sistema klatno-poluga: Sažetak saznanja - Jovan Marjanović, dipl.inž elektrotehnike [25]
 • Tajna slobodne energije klatna - Jovan Marjanović, dipl. inž elektrotehnike [26]
 • Teorija gravitacionih mašina - Jovan Marjanović, dipl. inž elektrotehnike [27]
 • Ključevi za razumevanje gravitacionih mašina Veljka Milkovića - Jovan Marjanović, dipl. inž elektrotehnike [28]
 • Problemi kod mehaničke povratne sprege i moguća rešenja za dvostepeni oscilator Veljka Milkovića - Jovan Marjanović, dipl. inž elektrotehnike [29]
 • Dvostepeni oscilator g. Milkovića kao parametrički oscilator - Aleksandar B. Slavković [30]
 • Dvostepeni i trostepeni oscilator kao kompresor - dr Zoran Marković [31]
 • Fizika dvostepenog oscilatora sa klatnom - prof. dr Colin Gauld [32]
 • Višak energije u radu sistema klatna i dvokrake poluge - prof. Nebojša Simin, diplomirani fizičar [33]
 • Slobodna mehanička energija mašine sa oscilatornim sistemom klatna i poluge - prof. Nebojša Simin, diplomirani fizičar [34]
 • Na tragu energetskog suficita kod dvostepenog mehaničkog oscilatora Veljka Milkovića - Ljubo Panić, dipl. inž. astrofizike [35]
 • Analiza uticaja centrifugalne sile u radu dvostepenog mehaničkog oscilatora Veljka Milkovića - Jovan Bebić, M.Sc. [36]
 • Česti problemi sa matematičkim modelima i Lagranžeovim jednačinama za dvostepeni oscilator Veljka Milkovića - Jovan Marjanović, dipl. inž elektrotehnike [37]
 • Modelovanje i simulacija mehaničkog oscilatora sa dva stepena slobode - Bojan Petković, dipl. inž tehnologije [38]
 • Oscilovanje poluge izazvano klaćenjem klatna - akademik prof. Bratislav Tošić [39]

Merenja i eksperimenti уреди

Od nastanka koncepta do današnjih dana su urađena mnogobrojna merenja u naučnim i stručnim ustanovama, kao i od strane entuzijasta. U tom smislu su date i preporuke za izradu dvostepenog mehaničkog oscilatora i šširom sveta mnogi entuzijasti istražuju dvostepeni mehanički osvilator. U nastavku je lista preporuka za izradu ovog uređaja, kao i objavljeni rezultati merenja efikasnosti.

 • Preporuke za konstrukciju i merenje dvostepenog mehaničkog oscilatora Veljka Milkovića - Jovan Marjanović, dipl. inž elektrotehnike [40]
 • Određivanje ulaza/izlaza MK5 korišćenjem senzora pritiska - Ronald Pugh (Kanada) [41]
 • Rejmond Head-ov dokaz viška energije kod dvostepenog mehaničkog oscilatora Veljka Milkovića - Jovan Marjanović, dipl. inž elektrotehnike [42]
 • Preporuke za merenje efikasnosti dvostepenog mehaničkog oscilatora Veljka Milkovića - Jovan Marjanović, dipl. inž elektrotehnike [43]
 • Precizno merenje uložene energije i energije dobijene na izlazu kod dvostepenog mehaničkog oscilatora Veljka Milkovića - Jovan Bebić, diplomirani fizičar [44]
 • Proračun energetskog suficita dvostepenog mehaničkog oscilatora u eksperimentu sa ručnim dinamo lampama - Jovan Bebić, diplomirani fizičar [45]
 • Merenje odnosa izlazne i ulazne energije dvostepenog mehaničkog oscilatora Veljka Milkovića - Jovan Bebić, diplomirani fizičar [46]
 • Rekalkulacija izlazne energije koju je izmerio Jovan Bebić - Jovan Marjanović, dipl. inž elektrotehnike [47]
 • Zvanično elektro merenje u saradnji sa Institutom za energetiku, elektroniku i telekomunikacije iz Novog Sada [48]

Naučno istraživački i stručni radovi уреди

Sa početkom 21. veka širom sveta su počela testiranja I istraživanja primene dvostepenog mehaničkog oscilatora, što potvrđuju brojni naučno-istraživački radovi objavljeni u minuloj deceniji.

 • Pendulum driven water pump (Pumpa za vodu sa klatnom) - Rahul Srivastava, Arshad Habib, Mohd Aquib, Ramjeet Prasad, Rahul Kumar Singh - Department of Mechanical Engineering, Buddha Institute of Technology, Gorakhpur, Uttar Pradesh, India (2022)[49]
 • Modeling, simulation and analysis of a variable-length pendulum water pump (Modelovanje, simulacija i analiza pumpe za vodu sa klatnom varijabilne dužine) - Godiya Yakubu, Paweł Olejnik, Jan Awrejcewicz - Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, Faculty of Mechanical Engineering, Lodz University of Technology, Poland (2021) [50]
 • Study and design of pendulum assisted hand water pump (Proučavanje i projektovanje ručne pumpe za vodu pomoću klatna) - Rejsha Khoteja, Sandhya Mishra, Sarad Niraula, Kshitij Kunwar, Nirajan Ghimire, Krishna Prasad Shrestha, Pratisthit Lal Shrestha - Department of Mechanical Engineering, Kathmandu University Dhulikhel, Nepal (2021) [51]
 • Power Generation by Means of Pendulum and Solar Energy (Proizvodnja električne energije pomoću klatna i sunčeve energije) - Deepak A R, Bharath A V, Dalton Rohil C R, Mandev Rajbanshi, Nirajan Ghimire - Bangalore Technological Institute/ VTU, India (2020)[52]
 • Design and mathematical modelling of pendulum based hand pump (Dizajn i matematičko modelovanje pumpe sa klatnom) - Shubham Kumar, Moshin Alam, Satya Prakash Singh, Mohit Kuntal, mr. Jiyaul Mustafa - School of mechanical engineering, Galgotias University, Greater Noida, India (2020) [53]
 • Fabrication of pendulum machine for generation of electricity through oscillation motion (Izrada klatna za proizvodnju električne energije oscilacionim kretanjem) - Dhawal Bodhankar, Ankit Chauvhan, Santosh Rahangadale, Gaurav Uprikar, Sangram Deshmukh, prof. Swapnil Choudhary - Wainganga College of Engineering & Management, Nagpur, India (2020) [54]
 • Experimental investigation of energy production by using pendulum (Eksperimentalna istraživanja proizvodnje energije uz upotrebu klatna) - Than Than Htike, Han Lwin Soe, Kyaw Myat Moe - Department of Mechanical Engineering, Yangon Technological University, BPI, Yangon, Myanmar (2019) [55]
 • Optimum parametric analysis of mechanical oscillator for pumping application (Optimalna parametarska analiza mehaničkog oscilatora za primenu pumpanja) - Rejin Balachandran, Nandu A., Nirmla M. S. - Department of Mechanical Engineering, Mar Baselios College of Engineering and Technology, Mar Ivanios Vidyanagar Thiruvananthapuram, Kerala, India (2019) [56]
 • Gradniki avtopoieze v 4.0 organizaciji (Грађевински блокови аутопоезе у организацији 4.0) - Tanja Balažic Peček - Fakulteta za organizacijske študije v Novem Mestu, Novo Mesto, Slovenija (2019)[57]
 • Design and development of pendulum operated water pump (Dizajn i razvoj pumpe za vodu sa klatnom) - prof. Prashant B. Shelar, Avinash D. Kambale, Akash N. Patil, Rajkumar M. Khandare, Abhishek H. Sachane, Shubham S. Gavali - Department of mechanical engineering, D.Y. Patil College of Engineering and Technology, Kolhapur, Maharashtra, India (2018) [58]
 • Design and fabrication of gravity inertial device (Dizajn i izrada gravitacionog inercionog uređaja) - S. Muruganantham, S. Ganesh Kumar, S. Jagatheswaran, P. Karthikeyan, D. Praveen - Department of mechanical engineering, Nandha Engineering College, Erode - 52, Tamilnadu, India (2017) [59]
 • Fabrication of pendulum pump (Izrada pumpe sa klatnom) - Anurag Anand, Devanshu Jhakal, Rahul Sharma, Rupesh Deshbhratar - Department of mechanical engineering, Thakur College of Engineering, Mumbai, India (2017) [60]
 • Overview of motorized pendulum (Pregled motorizovanog klatna) - Mr. Nitin G. Patril, Prof. Avinash Namdeo - Swami Vivekanand College of Engineering, Indore, Madhya Pradesh, India (2017) [61]
 • Design and fabrication of hand water pump operated by a pendulum (Dizajn i izrada ručne pumpe sa klatnom) - Rajeh Kumar Sahu, Rakesh Kumar Das, Supriya Dip, Sidartha Mohapatra - Department of mechanical engineering, Gandhi Institute of Engineering & Technology, Gunupur Rayagada Odisha, India (2016) [62]
 • Electrical energy harvesting by using pendulum power generator (Sakupljanje električne energije od elektrogeneratora sa klatnom) - Mithun Gajghiye, Mayiuri Boke, Akshay Kelwadkar, prof. Sandeep Mude - Karmavir Dadasaheb Kannamwar College of Engineering, Nagpur, Maharashtra, India (2016) [63]
 • Electrical energy generation by using pendulum motion (Proizvodnja električne energije pomoću klatna) - Rajat Wairagade, Sonu Tagwan, prof Sandeep Mude - Karmavir Dadasaheb Kannamwar College of Engineering, Nagpur, Maharashtra, India (2016) [64]
 • Single acting piston pump using oscillating motion (Klipna pumpa koja koristi oscilatorno kretanje) - Gowrishankar K., Gobinath M., R. Gani - Dept. of Mechanical Engineering, Kongu Engineering College, Erode, Tamilnadu, India (2015) [65]
 • Fabrication of device for generation of energy using two stage mechanical oscillators (Izrada uređaja za proizvodnju električne energije koji koristi dvostepene mehaničke oscilatore) - Rakesh Chaudhari - Department of Mechanical Engineering, Gujarat Technological University, Ahmedabad, Gujarat, India (2015) [66]
 • Design and development of hand water pump with a pendulum (Dizajn i razvoj ručne pumpe sa klatnom) - D. Apparao, Y. Sagar - Department of Mechanical Engineering, Aditya Institute of Technology and Management, Tekkali, Andhra Pradesh, India (2015) [67]
 • Fabrication and analyses on a pendulum pump (Izrada i analiza pumpe sa klatnom) - Rony K Placid, Steffin George Sam, Amal R. - Department of Mechanical Engineering, Baselious Thomas 1 College Of Engineering & Technology, Koothattukulam, Kerala, India (2015) [68]
 • The convergence of parametric resonance and vibration energy harvesting (Konvergencija sakupljanja parametarske rezonance i vibracija) - dr Yu Jia - Department of Engineering, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom (2014) [69]
 • Microcontroller based performance study platform for the two.stage mechanical oscillator (Platforma za izučavanje učinka dvostepenog mehaničkog oscilatora zasnovana na mikrokontrolorima) - S. Meghashyam Reddy, dr S. A. K. Jilani - Department of Electronics and Communication engineering, Mandapalle Institute of Technology and Science, Mandapalle, India (2014) [70]
 • Energy conversion phenomenon in implementation of water lifting by using pendulum effect (Fenomen konverzije energije prilikom primene efekta klatna za podizanje vode) - Prof. Bhane Ajeet Bhagwat, Asst. Professor of Mechanical Engineering - Savitrubai Phule Pune University, SND COE&RC, Yeola, Dist. Nashik, Maharashtra, India (2014) [71]
 • A parametrically exited vibration energy harvester (Parametarski pobuđen sakupljač energije vibracija) - Yu Jia, Jize Yan, Kenichi Soga, Ashwin A. Seshia - Department of Engineering, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom (2013) [72]
 • Two-stage oscillator for operating a reciprocationg pump (Mehanizam dvostepenog mehaničkog oscilatora za upravljanje povratnom pumpom) - Nikhade, G. R., Patil, R.U. and Bansal, S. P. - Department of Mechanical Engineering, Shri Ramdeobaba College of Engineering and Management, Nagpur, India (2013) [73]

Spoljašnje veze уреди

Reference уреди

[[Категорија::Изуми]]

 1. ^ European Patent Office. „YU57799 (A) - Hand pump for water with pendulum”. Milković Veljko [RS], 2001-07-10. 
 2. ^ European Patent Office. „YU348 (U) - Fan with clapper”. Milković Veljko [RS], 2001-07-10. 
 3. ^ European Patent Office. „YU313 (U) - Elektrogenerator sa klatnom i magnetnim odbojnicima”. Milković Veljko [RS], 2000-12-28. 
 4. ^ European Patent Office. „YU343 (U) - Mechanical hammer adjustable weight of pendulum”. Milković Veljko [RS], 2001-07-10. 
 5. ^ European Patent Office. „YU330 (U) - Electrogenerator having a drive using a wind and gravity”. Milković Veljko [RS], 2001-05-28. 
 6. ^ European Patent Office. „YU375 (U) - Press with clapper and magnets”. Milković Veljko [RS], 2001-09-28. 
 7. ^ European Patent Office. „YU361 (U) - Piston pump for water with pendulum and electromagnets”. Milković Veljko [RS], 2001-09-28. 
 8. ^ European Patent Office. „YU371 (U) - Electrogenerator with elastic handle clapper”. Milković Veljko [RS], 2001-09-28. 
 9. ^ European Patent Office. „YU384 (U) - Electrodynamo with double lever and windmill which has eccentric mass”. Milković Veljko [RS], 2001-12-26. 
 10. ^ European Patent Office. „YU439 (U) - The instrument for compare quantity of physical labor which make pendulum, when cinetics energy care on active part directly hitting and indirectly on double lever”. Milković Veljko [RS], 2002-08-12. 
 11. ^ European Patent Office. „YU8702 (A) - Machine for producing energy from gravitational force with efficiency measuring instruments”. Milković Veljko [RS], 2005-06-10. 
 12. ^ European Patent Office. „YU460 (U) - Machine for producing energy from gravitational and centrifugal force with instruments for measuring its efficiency”. Milković Veljko [RS], 2002-09-19. 
 13. ^ European Patent Office. „YU514 (U) - Piston pump with electromotor drive and excenter”. Milković Veljko [RS], 2003-02-28. 
 14. ^ European Patent Office. „-{YU495 (U) - Strainer with double lever and pendulum of forced oscillation”. Milković Veljko [RS], 2002-12-10. 
 15. ^ European Patent Office. „YU500 (U) - Device for testing oscillations of double lever and pendulum depending on the point of impact of impulsive force”. Milković Veljko [RS], 2002-12-10. 
 16. ^ European Patent Office. „YU529 (U) - Handle pump for water with clapper”. Milković Veljko [RS], 2003-04-30. 
 17. ^ European Patent Office. „YU489 (U) - Mechanical toy with pendulum and three oscillatory levers”. Milković Veljko [RS], 2002-11-15. 
 18. ^ European Patent Office. „YU652 (U) - Instrument for comparative sheking single and double oscillation”. Milković Veljko [RS], 2004-09-03. 
 19. ^ European Patent Office. „RS20050028 (A) - Instrument for checking oscillation with plate spring, pendulums with weights and wings”. Milković Veljko [RS], 2006-10-27. 
 20. ^ European Patent Office. „RS20060094 (A) - Instrument for examination of the effect of the mass of a two-sided lever to its oscillations when connected to a pendulum in a two-degree oscillator”. Milković Veljko [RS], 2008-09-29. 
 21. ^ European Patent Office. „RS49959 (B) - Electric dynamo with pendulum and load stones”. Milković Veljko [RS], 2008-09-29. 
 22. ^ European Patent Office. „RS1420 (U1) - Mechanical hammer with a pendulum and permanent magnets”. Milković Veljko [RS], 2015-04-30. 
 23. ^ European Patent Office. „RS1421 (U1) - Oscillatory mechanism with a two-armed lever and weight pendulum hanging on elastic brands”. Milković Veljko [RS], 2015-04-30. 
 24. ^ European Patent Office . „RS20070506 (A) - Device for examining the impact of the pendulum weight on oscillations of a two-step oscillator consisting of a two-sided lever and a pendulum”. Milković Veljko [RS], 2009-09-08. 
 25. ^ Jovan Marjanović, dipl.inž elektrotehnike. „Fizika energetskog sistema klatno-poluga: Sažetak saznanja” (PDF). objavljeno 3. maja 2012. godine. VEMIRC (Veljko Milković Istraživačko-Razvojni Centar). 
 26. ^ Jovan Marjanović, dipl. inž elektrotehnike. „Tajna slobodne energije klatna” (PDF). objavljeno 5. maja 2011. godine. VEMIRC (Veljko Milković Istraživačko-Razvojni Centar). 
 27. ^ Jovan Marjanović, dipl. inž elektrotehnike. „Teorija gravitacionih mašina” (PDF). objavljeno 3. avgusta 2010. godine. VEMIRC (Veljko Milković Istraživačko-Razvojni Centar). 
 28. ^ Jovan Marjanović, dipl. inž elektrotehnike. „Ključevi za razumevanje gravitacionih mašina Veljka Milkovića” (PDF). objavljeno 7. oktobra 2008. godine. VEMIRC (Veljko Milković Istraživačko-Razvojni Centar). 
 29. ^ Jovan Marjanović, dipl. inž elektrotehnike. „Problemi kod mehaničke povratne sprege i moguća rešenja za dvostepeni oscilator Veljka Milkovića” (PDF). objavljeno 15. decembra 2008. godine. VEMIRC (Veljko Milković Istraživačko-Razvojni Centar). 
 30. ^ Aleksandar B. Slavković. „Dvostepeni oscilator g. Milkovića kao parametrički oscilator” (PDF). objavljeno 7. marta 2009. godine, Pittsbourgh, Pennsylvania, USA. 
 31. ^ dr Zoran Marković. „Dvostepeni i trostepeni oscilator kao kompresor” (PDF). objavljeno 30. juna 2011. godine, u Novom Sadu, Srbija. 
 32. ^ prof. dr Colin Gauld. „Fizika dvostepenog oscilatora sa klatnom” (PDF). objavljeno aprila 2007 godine. 
 33. ^ prof. Nebojša Simin, diplomirani fizičar. „Višak energije u radu sistema klatna i dvokrake poluge” (PDF). objavljeno 1. jula 2009. godine, u Novom Sadu, Srbija. 
 34. ^ prof. Nebojša Simin, diplomirani fizičar. „Slobodna mehanička energija mašine sa oscilatornim sistemom klatna i poluge” (PDF). objavljeno 11. februara 2008. godine, u Novom Sadu, Srbija. 
 35. ^ Ljubo Panić, dipl. inž. astrofizike. „Na tragu energetskog suficita kod dvostepenog mehaničkog oscilatora Veljka Milkovića” (PDF). objavljeno 15. februara 2008. godine, u Novom Sadu, Srbija. 
 36. ^ Jovan Bebić, M.Sc. „Analiza uticaja centrifugalne sile u radu dvostepenog mehaničkog oscilatora Veljka Milkovića” (PDF). objavljeno 17. novembra 2007. godine, u Novom Sadu, Srbija. 
 37. ^ Jovan Marjanović, dipl. inž elektrotehnike. „Česti problemi sa matematičkim modelima i Lagranžeovim jednačinama za dvostepeni oscilator Veljka Milkovića” (PDF). objavljeno 25. novembra 2009. godine, u Novom Sadu, Srbija. 
 38. ^ Bojan Petković, dipl. inž tehnologije. „Modelovanje i simulacija mehaničkog oscilatora sa dva stepena slobode” (PDF). objavljeno januara 2007. godine, na jeziku: engleski, u Novom Sadu, Srbija. 
 39. ^ akademik prof. Bratislav Tošić. „Oscilovanje poluge izazvano klaćenjem klatna” (PDF). objavljeno 2000. godine, u Novom Sadu, Srbija. 
 40. ^ Jovan Marjanović, dipl. inž elektrotehnike. „Preporuke za konstrukciju i merenje dvostepenog mehaničkog oscilatora Veljka Milkovića” (PDF). objavljeno 3. marta 2012. godine. VEMIRC (Veljko Milković Istraživačko-Razvojni Centar). 
 41. ^ Ronald Pugh. „Određivanje ulaza/izlaza MK5 korišćenjem senzora pritiska” (PDF). objavljeno 12. maja 2009. godine, Victoria BC, Canada. 
 42. ^ Jovan Marjanović, dipl. inž elektrotehnike. „Rejmond Head-ov dokaz viška energije kod dvostepenog mehaničkog oscilatora Veljka Milkovića” (PDF). objavljeno 22. oktobra 2009. godine. VEMIRC (Veljko Milković Istraživačko-Razvojni Centar). 
 43. ^ Jovan Marjanović, dipl. inž elektrotehnike. „Preporuke za merenje efikasnosti dvostepenog mehaničkog oscilatora Veljka Milkovića” (PDF). objavljeno 1. novembra 2008. godine, u Novom Sadu, Srbija. 
 44. ^ Jovan Bebić, diplomirani fizičar. „Precizno merenje uložene energije i energije dobijene na izlazu kod dvostepenog mehaničkog oscilatora Veljka Milkovića” (PDF). objavljeno 1. maja 2018. godine, u Novom Sadu, Srbija. 
 45. ^ Jovan Bebić, diplomirani fizičar. „Proračun energetskog suficita dvostepenog mehaničkog oscilatora u eksperimentu sa ručnim dinamo lampama” (PDF). objavljeno 11. februara 2008. godine, u Novom Sadu, Srbija. 
 46. ^ Jovan Bebić, diplomirani fizičar. „Merenje odnosa izlazne i ulazne energije dvostepenog mehaničkog oscilatora Veljka Milkovića” (PDF). objavljeno 19. novembra 2007. godine, u Novom Sadu, Srbija. 
 47. ^ Jovan Marjanović, dipl. inž elektrotehnike. „Rekalkulacija izlazne energije koju je izmerio Jovan Bebić” (PDF). objavljeno 7. oktobra 2008. godine. VEMIRC (Veljko Milković Istraživačko-Razvojni Centar). 
 48. ^ „Zvanično elektro merenje u saradnji sa Institutom za energetiku, elektroniku i telekomunikacije iz Novog Sada” (PDF). obavljeno 14. decembra 2005. godine. Institut za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Novi Sad, Srbija. 
 49. ^ Rahul Srivastava, Arshad Habib, Mohd Aquib, Ramjeet Prasad, Rahul Kumar Singh. „Pendulum Driven Water Pump” (PDF). Department of Mechanical Engineering, Buddha Institute of Technology, Gorakhpur, Uttar Pradesh, India. published by International Journal of Innovative Research in Science, Engineering, Technology (IJIRSET), volume 11, Issue 5, PP. 6462-6464, May 2022, ISSN (Online): 2319-8753, ISSN (Print): 2320-6710. 
 50. ^ Godiya Yakubu, Paweł Olejnik, Jan Awrejcewicz. „Modeling, Simulation, and Analysis of a Variable-Length Pendulum Water Pump”. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, Faculty of Mechanical Engineering, Lodz University of Technology, Poland. published by Multidisciplinary Digital Publishing Institute, [MDPI], Energies 14, no. 23: 8064, December 2021. 
 51. ^ Rejsha Khoteja, Sandhya Mishra, Sarad Niraula, Kshitij Kunwar, Nirajan Ghimire, Krishna Prasad Shrestha, Pratisthit Lal Shrestha. „Study and design of pendulum assisted hand water pump” (PDF). Department of Mechanical Engineering, Kathmandu University Dhulikhel, Nepal. published in Kathmandu University Journal of Science, Engineering and Technology [KUSET], Volume: 15, No. 2, August 2021, ISSN: 1816-8752.. 
 52. ^ Deepak A R, Bharath A V, Dalton Rohil C R, Mandev Rajbanshi, Nirajan Ghimire. „Power Generation by means of Pendulum and Solar Energy” (PDF). Mechanical Engineering, Bangalore Technological Institute/ VTU, India. International Journal of Latest Engineering Research and Applications (IJLERA), volume 5, issue 8, August 2020, PP. 19-22, ISSN (Online): 2455-7137. 
 53. ^ Shubham Kumar, Moshin Alam, Satya Prakash Singh, Mohit Kuntal, mr. Jiyaul Mustafa. „Design and mathematical modeling of pendulum based hand pump” (PDF). School of mechanical engineering, Galgotias University, Greater Noida, India. published in International Journal of Scientific research & Development (IJRSD), vol. 8, issue 2, 2020, ISSN: 2321-0613. 
 54. ^ Dhawal Bodhankar, Ankit Chauvhan, Santosh Rahangadale, Gaurav Uprikar, Sangram Deshmukh, prof. Swapnil Choudhary. „Fabrication of Pendulum Machine for Generation of Electricity through Oscillation Motion” (PDF). Wainganga College of Engineering & Management, Nagpur, India. published in International Research Journal of Engineering and Technology [IRJET], Volume: 07, Issue: 04, April 2020., e-ISSN: 2395 -0056. 
 55. ^ Than Than Htike, Han Lwin Soe, Kyaw Myat Moe. „Experimental investigation of Energy Production by Using Pendulum”. Department of Mechanical Engineering, Yangon Technological University, BPI, Yangon, Myanmar. published in Iconic Research And Engineering Journals [IRE Journals], Volume: 03, Issue: 02, August 2019, e-ISSN: 2456-8880. 
 56. ^ Rejin Balachandran, Nandu A., Nirmla M. S.. „Optimum paramethric analysis of mechanical oscillator for pumping application”. Department of Mechanical Engineering, Mar Baselios College of Engineering and Technology, Mar Ivanios Vidyanagar Thiruvananthapuram, Kerala, India. published in International Journal of Mechanical and Production Engineering [IJMPE], Volume: 07, Issue: 03, March 2019, ISSN(e): 2321-2071. 
 57. ^ Tanja, Balažic Paček (2018). „Gradniki avtopoieze v 4.0 organizaciji”. 
 58. ^ prof. Prashant B. Shelar, Avinash D. Kambale, Akash N. Patil, Rajkumar M. Khandare, Abhishek H. Sachane, Shubham S. Gavali. „Design and development of pendulum operated water pump” (PDF). Department of mechanical engineering, D.Y. Patil College of Engineering and Technology, Kolhapur, Maharashtra, India. published in published in International Research Journal of Engineering and Technology [IRJET], Volume: 05, Issue: 04, April 2018., e-ISSN: 2395 -0056. 
 59. ^ S. Muruganantham, S. Ganesh Kumar, S. Jagatheswaran, P. Karthikeyan, D. Praveen. „Design and fabrication of gravity inertial device” (PDF). Department of mechanical engineering, Nandha Engineering College, Erode - 52, Tamilnadu, India. published in International Journal of Intellectual Advancements and Research in Engineering Computations [IJIAREC], Volume: 05, Issue: 02, 2017., ISSN: 2348-2079. 
 60. ^ Anurag Anand, Devanshu Jhakal, Rahul Sharma, Rupesh Deshbhratar. „Fabrication of Pendulum Pump” (PDF). Department of mechanical engineering, Thakur College of Engineering, Mumbai, India. published in International Journal of Scientific & Engineering Research [IJSER], Volume: 08, Issue: 02, February 2017., ISSN: 2229-5518. 
 61. ^ Mr. Nitin G. Patril, Prof. Avinash Namdeo. „Overview of motorised pendulum”. Swami Vivekanand College of Engineering, Indore, Madhya Pradesh, India. published in International Journal od Advance Research adn Innovative Ideas in Education [IJARIIE], Volume: 03, Issue: 03, 2017, ISSN (online): 2395-4396. 
 62. ^ Rajeh Kumar Sahu, Rakesh Kumar Das, Supriya Dip, Sidartha Mohapatra. „Design and fabrication of hand water pump operated by a pendulum” (PDF). Department of mechanical engineering, Gandhi Institute of Engineering & Technology, Gunupur Rayagada Odisha, India. published in International Journal of Engineering Studies adn Technical Approach [IJESTA], Volume: 02, Issue: 04, April 2016, ISSN: 2395-0900. 
 63. ^ Mithun Gajghiye, Mayiuri Boke, Akshay Kelwadkar, prof. Sandeep Mude. „Electrical energy harvesting by using pendulum power generator” (PDF). Karmavir Dadasaheb Kannamwar College of Engineering, Nagpur, Maharashtra, India. published in International Research Journal of Engineering and Technology [IRJET], Volume: 03, Issue: 02, February 2016., e-ISSN: 2395 -0056. 
 64. ^ Rajat Wairagade, Sonu Tagwan, prof Sandeep Mude. „Electrical energy generation by using pendulum motion”. Karmavir Dadasaheb Kannamwar College of Engineering, Nagpur, Maharashtra, India. published in International Journal of Advance Research , Ideas and Innovations in Technology [IJARIIT], Volume: 02, Issue: 2, 2016., ISSN: 2454-132X. 
 65. ^ Gowrishankar K., Gobinath M., R. Gani. „Single acting piston pump using oscillating motion"” (PDF). Dept. of Mechanical Engineering, Kongu Engineering College, Erode, Tamilnadu, India. published in InternatIonal Journal of Research In MechanIcal EngIneerIng & Technology [IJRMET], Volume: 05, Issue: 02, May-October 2015., ISSN (online): 2249-5762. 
 66. ^ Rakesh Chaudhari. „Fabrication of device for generation of energy using two stage mechanical oscillators”. Department of Mechanical Engineering, Gujarat Technological University, Ahmedabad, Gujarat, India. published in International Journal for Scientific Research & Development [IJSRD], Volume: 03, Issue: 05, 2015, ISSN (online): 2321-0613. 
 67. ^ D. Apparao, Y. Sagar. „Design and Development of Hand Water Pump with a Pendulum” (PDF). Department of Mechanical Engineering, Aditya Institute of Technology and Management, Tekkali, Andhra Pradesh, India. published in International Journal of Engineering and Management Research [IJEMR], Volume: 05, Issue: 06, December 2015., ISSN (online): 2250-0758. 
 68. ^ Rony K Placid, Steffin George Sam, Amal R.. „Fabrication and analysis on a pendulum pump” (PDF). Department of Mechanical Engineering, Baselious Thomas 1 College Of Engineering & Technology, Koothattukulam, Kerala, India. published in International Journal of Research in Engineering and Technology [IJRET], Volume: 04, Special Issue: 03, INCEPTION-2015, April 2015, eISSN: 2319-1163. 
 69. ^ Yu Jia. „The Convergence of Parametric Resonance and Vibration Energy Harvesting (doctoral thesis)”. Department of Engineering, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom. 
 70. ^ S. Meghashyam Reddy, dr S. A. K. Jilani. „Microcontroller Based Performance Study Platform For Two Stage Mechanical Oscillator” (PDF). Department of Electronics and Communication engineering, Mandapalle Institute of Technology and Science, Mandapalle, India. published in International Journal & Magazine of Engineering, Technology, Management and Research [IJMETMR], Vol. 1, Issue 10, October 2014, ISSN: 2348-4845. 
 71. ^ Prof. Bhane Ajeet Bhagwat, Asst. Professor of Mechanical Engineering. „Energy conversion phenomenon in implementation of water lifting by using pendulum effect”. Savitrubai Phule Pune University, SND COE&RC, Yeola, Dist. Nashik, Maharashtra, India. published in International Journal of Innovation in Engineering, Research and Technology [IJIERT], ICITDCEME’15 Conference Proceedings, 2015., ISSN: 2394-3696. 
 72. ^ Yu Jia, Jize Yan, Kenichi Soga and Ashwin A. Seshi. „A parametrically excited vibration energy harvester”. Department of Engineering, University of Cambridge, Cambridge CB2 1PZ, UK. published on June 18, 2013. 
 73. ^ G. R. Nikhade, R.U. Patil and S. P . Bansal. „Two-stage oscillator mechanism for operating a reciprocating pump” (PDF). Department of Mechanical Engineering, Shri Ramdeobaba College of Engineering and Management, Nagpur, India. published in Asian Journal of Science and Technology, Vol. 4, Issue 08, pp.037-041, August, 2013,ISSN: 0976-3376.