Моларна маса је маса једног мола хемијског елемента или хемијског једињења.[1] 1 mol је количина супстанце која садржи онолико елементарних честица колико има атома у 12 g угљениковог изотопа C12 што је 6,023×1023 Овај број назива се Авогадров број и односи се на елементарне честице (молекуле, атоме или јоне) у 1 mol неке супстанце. Моларна маса је погодна и често употребљавана величина у хемији јер дозвољава лаку конверзију између стехиометријских (моларних) односа представљених хемијском једначином и масених односа, који су значајнији у пракси.[2][3]

Преко моларне масе, могуће је израчунати и број молова супстанце присутних у некој њеној маси, преко релације:

где је n - број молова, m - дата маса, а M - моларна маса дате супстанце.

Извори уреди

  1. ^ Holler, F. James; Skoog, Douglas A.; West, Donald M. (1996). Fundamentals of analytical chemistry. Philadelphia: Saunders College Pub. ISBN 978-0-03-005938-4. 
  2. ^ International Union of Pure and Applied Chemistry (1993). Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, 2nd edition, Oxford: Blackwell Science. ISBN 0-632-03583-8. Electronic version.
  3. ^ IUPAC. „relative molar mass”. Kompendijum hemijske terminologije (Internet izdanje).

Литература уреди