Основне јединице СИ система

СИ систем јединица дефинише седам основних јединица СИ система: фундаменталних физичких јединица дефинисаних операционалним дефиницијама.

Све остале физичке јединице могу бити изведене из ових основних јединица: оне су познате као изведене јединице СИ система. Ово извођење се врши димензионалном анализом. СИ префикси се користе да скрате дугачке бројеве.

Дужина (l)

уреди

Јединица: метар (m)

Један метар је дефинисан као удаљеност коју светлост пређе у вакууму за 1/299792458 део секунде. Овај стандард је усвојен 1983. године, кад је брзина светлости одређена као 299792458 m/s.

Маса (m)

уреди

Јединица: килограм (kg)

Један килограм је дефинисан као маса посебног ваљка од легуре платине и иридијума, који се чува у Међународном бироу за мере и теговеСевру крај Париза ). У току су напори да се уведе дефиниција на основу неке фундаменталне или атомске константе.

Време (t)

уреди

Јединица: секунд (s)

Један секунд је дефинисан као време потребно за 9192631770 прелаза између два хипрефина нивоа основног стања цезијума 133. Ова дефиниција је усвојена 1967. године.

Јачина струје (I)

уреди

Јединица: ампер (A)

Један ампер је константна јачина струје која ће, ако се одржава у два права паралелна проводника, бесконачне дужине, занемарљивог полупречника, постављена на међусобној удаљености од 1 метра у вакууму, стварати између та два проводника силу привлачења/одбијања од 2 x 10−7 њутна по метру дужине.

Термодинамичка температура (T)

уреди

Јединица: келвин (K)

Један келвин је јединица термодинамичке температуре, једнака 1/273,16 делу термодинамичке температуре тројног стања воде (то је температура и притисак при којим вода може бити у три агрегатна стања - чврстом, течном и гасовитом).

Количина супстанције (n)

уреди

Јединица: мол (јединица) (mol)

  1. Један мол је количина супстанције која садржи број елементарних ентитета (одвојених-појединачних честица) једнак броју атома у 0.012 килограма угљениковог изотопа, C12; њен симбол је "mol".
  2. Кад се мол користи, мора бити наведено о којим се елементарним ентитетима ради и то могу бити атоми, молекули, јони, електрони, остале честице, или специфичне групе таквих честица.

Јачина светлости (J)

уреди

Јединица: кандела (cd)

Кандела је јачина светлости, у датом смеру, извора који емитује монохроматско зрачење, фреквенције 540 x 1012 херца и које има радијански интензитет од 1/683 вата по стеррадијану у том смеру .