Изведене јединице СИ система

(преусмерено са СИ изведене јединице)

СИ изведене јединице су део јединица СИ система мера, а изведене су од седам основних СИ јединица.

Јединице са посебним именима и симболима

уреди
Име Симбол Физичка величина Еквивалент Изражено у основним СИ јединицама
радијан rad угао m/m бездимензионална
стерадијан sr просторни угао m2 · m−2 бездимензионална
херц Hz фреквенција s−1 s−1
њутн N сила, тежина kg · m · s−2 kg · m · s−2
паскал Pa притисак, напон N · m−2 kg · m−1 · s−2
џул J енергија, рад, топлота N · m
C · V
W · s
kg · m² · s−2
ват W снага, флукс зрачења J · s−1
W · A
kg · m² · s−3
кулон C наелектрисање A · s A · s
волт V електрични потенцијал, електрични напон, електромоторна сила W · A−1
J · C−1
kg · m² · s−3 · A−1
фарад F електрични капацитет C · V−1
s · Ω−1
kg−1 · m−2 · s4 · A2
ом Ω електрични отпор, импеданса, реактанса V · A−1 kg · m² · s−3 · A−2
сименс S електрична проводност Ω−1
A · V−1
kg−1 · m−2 · s3 · A2
вебер Wb магнетни флукс J · A−1
T · m²
kg · m² · s−2 · A−1
тесла T магнетна индукција, густина магнетног флукса V · s · m−2
Wb · m−2
kg · s−2 · A−1
хенри H индуктивност V · s · A−1
Ω · s
Wb · A−1
kg · m² · s−2 · A−2
степен целзијуса °C температура K K
лумен lm светлосни флукс cd · sr cd
лукс lx осветљеност lm · m−2 cd · m−2
бекерел Bq активност радиоактивног извора s−1 s−1
греј Gy апсорбована доза (јонизујућег зрачења) J · kg−1 m² · s−2
сиверт Sv еквивалентна доза (јонизујућег зрачења) J · kg−1 m² · s−2
катал kat каталитичка активност mol · s−1 mol · s−1

Остале величине и јединице

уреди
Физичка величина Име СИ јединице Симбол за СИ јединицу Изражено у вези са осталим јединицама
површина квадратни метар
запремина кубни метар
брзина метар у секунди m · s−1
убрзање метар у секунди на квадрат m · s−2
угаона брзина радијан у секунди rad · s−1 s−1
импулс њутн секунда N · s kg · m · s−1
момент импулса њутн метар секунда N · m · s kg · m² · s−1
момент силе њутн метар N · m kg · m² · s−2
таласни број реципрочни метар m−1
густина, запреминска маса килограм по метру кубном kg · m−3
специфична запремина кубни метар по килограму kg−1 · m³
концентрација количине супстанције мол по кубном метру m−3 · mol
моларна запремина кубни метар по молу m³ · mol−1
топлотни капацитет, ентропија џул по келвину J · K−1 kg · m² · s−2 · K−1
моларни топлотни капацитет, моларна ентропија џул по мол келвину J · K−1 · mol−1 kg · m² · s−2 · K−1 · mol−1
специфични топлотни капацитет, специфична ентропија џул по килограм келвину J · K−1 · kg−1 m² · s−2 · K−1
моларна енергија џул по молу J · mol−1 kg · m² · s−2 · mol−1
специфична енергија џул по килограму J · kg−1 m² · s−2
густина енергије џул по кубном метру J · m−3 kg · m−1 · s−2
површински напон њутн по метру N · m−1 = J · m−2 kg · s−2
егзистенција зрачења, ирадијанција ват по квадратном метру W · m−2 kg · s−3
топлотна проводност ват по метар келвину W · m−1 · K−1 kg · m · s−3 · K−1
кинематичка вискозност, дифузиони коефицијент квадратни метар у секунди m² · s−1
динамичка вискозност паскал секунд Pa · s = N · s · m−2 kg · m−1 · s−1
запреминско наелектрисање кулон по кубном метру C · m−3 m−3 · s · A
густина електричне струје ампер по квадратном метру A · m−2
специфична проводност, електролитичка проводљивост сименс по метру S · m−1 kg−1 · m−3 · s3 · A2
моларна проводљивост сименс квадратни метар по молу S · m² · mol−1 kg−1 · s3 · mol−1 · A2
пермитивност фарад по метру F · m−1 kg−1 · m−3 · s4 · A2
пермеабилност хенри по метру H · m−1 kg · m · s−2 · A−2
јачина електричног поља волт по метру V · m−1 kg · m · s−3 · A−1
јачина магнетног поља ампер по метру A · m−1
луминанција, сјај кандела по квадратном метру cd · m−2
експозиција (зрачења) кулон по килограму C · kg−1 kg−1 · s · A
јачина апсорбоване дозе греј у секунди Gy · s−1 m² · s−3

Допунске јединице

уреди

До октобра 1995. радијан и стерадијан су сматрани за допунске јединице СИ система мерења. Сада се ове јединице категоришу као изведене јединице.

Види још

уреди

Литература

уреди