Поруџбина представља пословно писмо са којим купац тражи од продавца да му испоручи одређену робу / производ или услугу, под одређеним квалитетом, врсти, количини, карактеристикама, и под одређеним условима продаје.

Поруџбина се шаље по више основа:
  • по основу примљене понуде од стране продавца (и на њу позитивно одговори)
  • по основу ранијих устаљених испорука на основу редовне пословне сарадње
  • по основу хитних потреба када купац поручује робу/услуге ; телефоном, интернетом(е-пошта), телефакс и сл.

Приликом поруџбине купац мора да буде обазрив како не би дошло до неспоразума касније, или евентуалне штете.Поруџбина треба да буде јасна, недвосмислена, прегледна са свим потребним подацима о производу, количини и другим условима.

Поруџбина треба да садржи:
  • врсту, количину и квалитет робе/производа
  • цена, начин плаћања и рок плаћања
  • рок испоруке, начин испоруке и начин паковања/амбалаже

Купац који је послао поруџбину има обавезу да робу коју је наручио и преузме.

Опозив поруџбине → Купац може да опозове поруџбину на више начина; телефоном, факсом и др., опозив ће се уважити ако стигне пре поруџбине или у исто време с њом.

Продавац по пословном правилу треба да одговори на поруџбину без обзира да ли прихвата или не поруџбину.

  • Ако прихвати поруџбину — потврђује пријем поруџбине, захваљује се на поруџбини и саопштава када ће испоручити робу из поруџбине.
  • Примљену поруџбину продавац је дужан да испуни ако је поруџбина стигла као одговор на његову посебну обавезну понуду или понуду са роком(ако је поруџбина стигла о року).
  • Међутим, примљену поруџбину у другим случајевима продавац –није дужан да изврши. Разлога може да буде више, треба објаснити разлог и извинити се потенцијалном купцу, изјавити жаљење и евентуално понудити алтернативни производ или услугу.

Пословна култура налаже(обавезује) да се учесници у пословном подухвату (купопродајним односима и сл.)придржавају елементарне пословне етике, и да задрже пословни углед и међусобно поштовање и коректан однос.

ИзворУреди