Прва аналитичка група анјона

Прва аналитичка група аниона у аналитичкој хемији је група следећих анјона: Cl-, Br-, I-, S2-, CN-, NCS-, BrO3-, IO3-, [Fe(CN)6]3-, [Fe(CN)6]4-.

Опште карактеристикеУреди

Таложе се из киселе средине као сребрне соли. Од тих соли, нерастворне у разблаженој азотној киселини су оне које имају анјоне: Cl-, Br-, I-, CN- и NCS-.

Баријумове соли које садрже ове анјоне се растварају у води, осим Ba(JO3)2.

Опште реакцијеУреди

Са сребро-нитратом се издвајају (најчешће сирасти) талози различитих боја. На пример, сребро-јодид је жут, сребро-хексацијаноферат(III) је наранџаст, а сребро-сулфид црн.

[Fe(CN)6]3- + 3Ag+ → Ag3[Fe(CN)6]

Концентрована сумпорна киселина реагује са свим анјонима ове групе, а разблажена само са: сулфидима, где се ослобађа водоник-сулфид, броматима, где се ослобађају бром и кисеоник и са цијанидима и хексацијанофератима где се ослобађа цијано-водоник.

KCN + H+ → HCN + K+

Оксидациона средства могу да оксидују: Cl-, Br-, I-, S2-, CN-, NCS- и [Fe(CN)6]4-, али реакције ће зависити како од врсте оксидационих средстава, тако и од услова оксидације. Сулфиди се, рецимо, могу оксидовати до сумпор-диоксида, сулфата или елементарног сумпора:

2H2S + O2 → 2H2O + 2S

Јака редукциона средства у зависности од услова редукују анјоне: NCS-, BrO3-, IO3- и [Fe(CN)6]3-.

[Fe(CN)6]3- + 2I- → [Fe(CN)6]4- + I2

Доказивање Cl- јонаУреди

реагенс производ детектовање промене реакције
калијум-дихромат хромил-хлорид мркоцрвени гас/капљице 4NaCl + K2Cr2O7 + 6H2SO4 → 2CrO2Cl2 + 2KHSO4 + 4NaHSO4 + 3H2O
сребро-нитрат сребро-хлорид бео талог AgNO3 + Cl- → AgCl + NO3-
олово(II)-ацетат олово(II)-хлорид бео игличаст талог

Pb2+ + 2Cl- → PbCl2

Доказивање Br- јонаУреди

реагенс производ детектовање промене реакције
хлорна вода елементарни бром жута до смеђа боја смеше 2Br- + Cl2 → Br2 + 2Cl-
сребро-нитрат сребро-бромид светложути талог Ag+ + Br- → AgBr

Доказивање I- јонаУреди

реагенс производ детектовање промене реакције
хлорна вода елементарни јод љубичаста боја 2I- + Cl2 → I2 + 2Cl-
сребро-нитрат сребро-јодид жути сирасти талог Ag+ + I- → AgI
нитритни јон елементарни јод бео игличаст талог

2NO2- + 2I- + 4H+ → 2NO + 2I2 + 2H2O

Доказивање CN- јонаУреди

реагенс производ детектовање промене реакције
амонијум-сулфид и гвожђе(III)-хлорид гвожђе(III)-роданид тамноцрвена боја CN- + S22- → NCS- + S2-

3NCS- + Fe3+ → Fe(NCS)3

За доказивање CN- јона користи се и реакција стварања берлинског плавог.

Доказивање NCS- јонаУреди

реагенс производ детектовање промене реакције
гвожђе(III)-хлорид гвожђе(III)-роданид тамноцрвена боја 3Fe2+ + 3NCS- → Fe(NCS)3
соли кобалта комплексно једињење плава боја раствора Co2+ + 4NCS- → [Co(NCS)4]2-
сребро-нитрат AgSCN бео сирасти талог Ag+ + SCN- → AgSCN
Cu2+ јони бакар(II)-роданид црни талог Cu2+ + 2NCS- → CuNCS + 1/2(NCS)2

Доказивање [Fe(CN)6]4- јонаУреди

реагенс производ детектовање промене реакције
Fe3+ јони гвожђе(III)-хексацијаноферат(II) берлинско плаво- талог 4Fe3+ + 3[Fe(CN)6]4- → Fe4[Fe(CN)6]3
Cu2+ јони бакар(II)-роданид црни талог Cu2+ + 2NCS- → CuNCS + 1/2(NCS)2

Доказивање [Fe(CN)6]3- јонаУреди

реагенс производ детектовање промене реакције
Fe2+ јони гвожђе(II)-хексацијаноферат(III) модри талог 3Fe2+ + 2[Fe(CN)6]3- → Fe3[Fe(CN)6]2

Доказивање S2- јонаУреди

реагенс производ детектовање промене реакције
разблажена хлороводонична киселина олово(II)-сулфид филтер хартија поцрни Na2S + 2H+ → 2Na+ + H2S

Pb(CH3COO)2 + H2S → PbS + 2CH3COOH

цинк водоник-сулфид мирис HgS + Zn + 2H+ → Hg + Zn2+ +H2S
калијум-перманганат елементарни сумпор губи се боја перманганата, раствор се замути 5H2S + 6H+ + 2MnO4- → 2Mn2+ + 5S +8H2O
натријум-нитропрусид комплексно једињење црвенољубичаста боја Na2[Fe(CN)5NO] + Na2S → Na4[Fe(CN)5NOS]

Доказивање BrO3- јонаУреди

реагенс производ детектовање промене реакције
калијум-бромид елементарни бром раствор се боји смеђе BrO3- + 5Br- + 6H+ → 3Br2 +3H2O
натријум-нитрит или сумпорна киселина бромид реакција за бромиде BrO3- + 3NO2- → 3NO3- + Br-

Доказивање IO3- јонаУреди

реагенс производ детектовање промене реакције
калијум-јодид елементарни јод замућење IO3- + 5I- + 6H+ → 3I2 +3H2O

Нитрити редукују јодате до јодида.

ЛитератураУреди

  • Рондовић, Д. 1991. Квалитативна хемијска анализа. Научна књига: Београд.