Тангента (лат. tangere - додиривати) је права у геометрији која у датој тачки додирује криву. Пример су железничке шине, које точак воза само додирују у тачки. Тангента и крива имају у тачки додира исти правац.

Црни график и црвена тангента

У случају круга, све праве у истој равни могу бити секанте, тангенте или пасанте – зависно од тога да ли са кружницом имају две, једну или ниједну заједничку тачку. Тангента кружнице управна је на полупречник који одговара тачки додира.

За дату криву реалне функције , тангента у тачки представља правац који има исти нагиб као и функција. Тај нагиб представља први извод функције у тачки , који се записује као . Апроксимирана вредност у околини је отуда:

.

Тангента је најприближнија линеарна апроксимација функције у тачки додира  :

за

Диференцијална геометрија

уреди

Математичка крива   дефинисана је на реалном интервалу   функцијом  . Нека је   (са  ) једна тачка криве. Тада се први извод функције   у тачки   (такође  ) назива вектор тангенте.