Права (линија)

Права линија (или права) је један од основних геометријских појмова, чија се индиректна (посредна) дефиниција даје у аксиоматској изградњи курса геометрије. Права линија Еуклидове равни се може дефинисати као геометријско место тачака чије Декартове координате (или афине) задовољавају једначину: , где бројеви нису истовремено сви једнаки нули.

Немачки научник Г. Лајбниц је праву линију дефинисао као линију која дели раван на два конгруентна дела, међутим под ову дефиницију потпадају и друге линије - на пример, синусоида и свака правилна изломљена линија чија су свака два сегмента на прескок - паралелна.

Аналитичке дефиницијеУреди

 
Приказ праве линије у координатном систему

Права се у правоугаоном координатном систему може задати на један од три начина:

 • Помоћу одсечка b на ординати и угла   који гради права са позитивним правцем апсцисе.
Једначина праве је  , где је   и често се зове општа једначина праве. Обично се код овакве једначине   зове коефицијент правца, а   је одсечак ординате.
 • Помоћу одсечака b и c које права одсеца на координатним осама.
Једначина праве где је   се зове сегментска.
 • Помоћу њеног одстојања до координатног почетка p и угла   који гради то одстојање са позитивном страном апсцисе.
Нормална једначина праве се зове једначина облика  

Античке дефиницијеУреди

Еуклидови Елементи, књига IУреди

Дефиниција 2
Линија је дужина без ширине
Дефиниција 3
Крајеви линије су тачке
Дефиниција 4
Права линија је она, која за тачке на њој подједнако лежи

Архимед, О лопти и ваљку, књига IУреди

Аксиома 1
Од свих линија са истим крајевима права линија је најкраћа.

Права у три и вишедимензионалном просторуУреди

Права у простору   се дефинише као скуп тачака (уређених n-торки)   које задовољавају једначину:

 , где су:

 •   - произвољна тачка праве.
 •   - вектор који означава правац праве. Може се представити и као векотор између било које две произвољне али различите тачке праве. Ако тачке нису различите, овај вектор ће бити нула-вектор, што ће значити да је   у ствари само тачка  .
 •   - параметар.

Параметарска једначина праве би изгледала овако:

 

Ако се параметар λ елиминише, добијају се канонске једначине праве:

 

Права и тачка у простору димензије 3 или већеУреди

Рецимо да су дате једна тачка P и једна права a = A + αv при чему  . Могући положаји међу њима су:

 • Тачка је ван праве, тј. не постоји α за које је P = A + αv
 • Тачка је на правој, тј. постоји α за које је P = A + αv

Растојање тачке од правеУреди

Растојање тачке од праве се представља као дужина најкраћег пута од тачке до праве. Корисна је чињеница да је дужина овог пута једнака растојању између тачке P и њене пројекције P', на a. Ова тачка се налази преко чињеница да тачка P' припада правој и да је вектор PP' нормалан на вектор праве v.

 
  (в. скаларни производ)

Одавде се да одредити вредност α и тада је P' = A+ αv. Растојање праве од тачке ће бити једнако растојању P од P' илити интензитету векторра PP' то јест  . Уколико је вредност овог израза нула, то је још један начин за показивање да се тачка P налази на правој a.

Растојање тачке од праве у R³Уреди

Специјално у   би важило:

  (в. векторски производ и интензитет вектора).

Две праве у простору димензије 3 или већеУреди

Две праве a = A + αv и b = B + βu у   могу да заузимају следеће положаје, једна у односу на другу:

 • могу бити идентичне, ако  .
 • могу бити паралелне, ако  
 • могу да се секу, уколико важи   и једначина A + αv = B + βu има једнозначно решење по α и β. Тачка пресека I ће у овом случају бити -{I = A + αv = B + βu}
 • могу бити мимоилазне, уколико важи   али једначина -{A + αv = B + βu} нема решења.

Специјално у   се   може заменити са  .

Растојање две паралелне правеУреди

Растојање две паралелне праве се да одредити као растојање произвољне тачке P једне од две праве од њене пројекције P' на другу праву. Дакле рецимо да је P у ствари A од праве a. Сада се тражи њена пројекција  . Из ових услова се да наћи коефицијент k а са њиме је и A' одређено. Растојање између тачака A и A' ће бити једнако растојању међу паралелним правама a и b.

Растојање две паралелне праве у R³Уреди

У тродимензионалном простору је овај поступак нешто лакши. Ако су две праве a и b са почетка поглавља паралелне, њихово растојање је једнако висини паралелограма кога граде вектори   и  . Она се да добити као количних површине овог паралелограма (интензитет векгорског производа) и интензитета вектора v.


 

Растојање две мимоилазне правеУреди

Растојање две мимоилазне праве је у ствари минимално растојање између тачака које их чине. Један од начина да се оно нађе је да се представи вектор између њих, и потом нађе за које параметре правих ће његова величина бити минимална. Назовимо овај вектор w, и опште тачке правих a и b именима P и Q. Оне ће бити:

   

Интензитет вектора   ће бити  . Како корен не утиче на вредност коју параметри α и β имају при максималној вредности израза, корен се овде може избацити. Следећи корак би било тражење првих извода израза   по α и по β. Тако ће се добити систем од две једначине са две непознате, α и β, који се да решити.

 

Када се одавде добијене вредности α и β врате у једначине правих a и b, респективно, резултујуће координате ће представљати тачке, назовимо их   и  , чије растојање је минимално растојање између ове две праве.

 .

Растојање две мимоилазне праве у R³Уреди

Специјално у случају   је ситуација једноставнија и да се решити преко мешовитог производа. Ако су две праве са почетка поглавља, a и b, мимоилазне, онда ће важити  , јер је то заправо запремина паралелопипеда које чине ова два вектора праве и вектор између њихове две произвољне тачке. Како је векторски производ   површина основе овог паралелопипеда, а његова висина управо минимално растојање међу мимоилазним правама, може се рећи да је минимално растојање међу мимоилазним правама у  :

 


ПолуправаУреди

Нека је на правој a дата тачка O. Тада је за сваку другу тачку Z праве a:

O < Z, или Z < O
Ако је O < Z, онда није Z < O

За све тачке XO праве а скуп а без тачке O подијељен у две класе тачака, једну класу тачака чине тачке за које је X < O, а другу за које је O < Y.

За обе ове класе постоје тачке A и B такве да је A < O и O < B

Скуп тачака праве које леже са исте стране дате тачке O те праве називамо отворена полуправа, тачка O је почетак те полуправе. Ако отвореној полуправој прикључимо тачку O добијамо затворену полуправу. Свака тачка праве дели праву на две отворене и две затворене полуправе, за које кажемо да су супротне. Продужење дужи AB називамо ону полуправу праве AB којој је почетак тачка B, а којој припада тачка A. За две полуправе кажемо да имају исти смер ако се једна од тих полуправих садржи у другој, у противном имају супротан смер.

ЛитератураУреди

 • Coxeter, H.S.M (1969). Introduction to Geometry (2nd изд.). New York: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-471-18283-2. 
 • Faber, Richard L. (1983). Foundations of Euclidean and Non-Euclidean Geometry. New York: Marcel Dekker. ISBN 978-0-8247-1748-3. 
 • Pedoe, Dan (1988). Geometry: A Comprehensive Course. Mineola, NY: Dover. ISBN 978-0-486-65812-4. 
 • Wylie, Jr., C. R. (1964). Foundations of Geometry. New York: McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-072191-3. 

Спољашње везеУреди