Poreski identifikacioni broj (PIB) (енгл. tax identification number) je jedinstveni i jedini broj fizičkog lica, preduzetnika i pravnog lica koji se koristi u poreskom postupku i platnom prometu, za sve javne prihode. PIB dodeljuje Poreska uprava radi identifikacije poreskih obveznika, a jednom dodeljen ovaj broj se zadržava prilikom promene sedišta, odnosno prebivališta poreskog obveznika, sve do prestanka statusa poreskog obveznika. PIB i matični broj preduzeća su neophodna obeležja privrednog društva jer bez njih ono ne može da otvori račune u banci ni da učestvuje u platnom prometu.

Dokumenta u koja se unosi уреди

PIB se koristi u poreskom postupku i obavezno se unosi u:

 1. akt koji poreski obveznik podnosi Poreskoj upravi, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, drugim državnim organima i organizacijama i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;
 2. akt koji Poreska uprava dostavlja poreskom obvezniku;
 3. dokument kojim poreski obveznik plaća porez i sporedna poreska davanja;
 4. nalog kojim se banci nalaže plaćanje poreza i sporednih poreskih davanja;
 5. akt koji poreski obveznik podnosi organima i organizacijama nadležnim za vođenje registra i računa.[1]

Pored ovih akata i dokumenata PIB se obavezno unosi i u:

Kod fakture npr. je obavezno da stoje i PIB prodavca i PIB kupca.

Registracija poreskih obveznika уреди

Poreska uprava dodeljuje PIB fizičkim licima, preduzetnicima, pravnim licima i stalnim poslovnim jedinicama nerezidentnog pravnog lica kako bi ih identifikovala kao poreske obveznike.

PIB su dužni da imaju:

 1. rezidentno pravno lice;
 2. državni organ i organizacija, organ i organizacija teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, bez svojstva pravnog lica;
 3. rezidentni preduzetnik;
 4. rezidentno fizičko lice (osim rezidentnog preduzetnika) koje ostvaruje prihode ili poseduje imovinu koji podležu porezivanju;
 5. stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica;
 6. nerezidentno pravno lice koje određuje punomoćnika;
 7. nerezidentno fizičko lice koje određuje punomoćnika.[2]


Privredni subjekti su dužni da podnesu prijavu za registraciju i dobijanje PIB-a Poreskoj upravi prema mestu sedišta u roku od pet dana od dana upisa u Registar. Fizička lica su dužna da podnesu prijavu za registraciju i dobijanje PIB-a Poreskoj upravi u roku od pet dana od dana početka ostvarivanja prihoda, odnosno sticanja imovine, koji podležu oporezivanju. Nakon izvršene registracije Poreska uprava izdaje poreskom obvezniku dokaz o izvršenoj registraciji.

Ako poreski obveznik ne podnese prijavu za registraciju, Poreska uprava će po službenoj dužnosti dodeliti PIB, na osnovu raspoloživih podataka.

Pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju registraciju je nadležna Agencija za privredne registre, PIB se dodeljuje preko te Agencije, u roku propisanom zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Obrasci za prijavu уреди

Centrala Poreske uprave vrši registraciju poreskih obveznika za koje nije nadležna Agencija za privredne registre i dodeljivanje PIB-a na osnovu prijave ili po službenoj dužnosti na osnovu sledećih obrazaca:

Za prijavu privrednih subjekata za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre koriste se sledeći obrasci:

Struktura уреди

PIB se jedinstveno označava u numeričkom obliku.

PIB za poreske obveznike – pravna lica, preduzetnike, stalne poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica i nerezidentna fizička lica, sastoji se od devet cifara, koji čine:

 1. redni broj registracije poreskog obveznika (osam numeričkih cifara)
 2. kontrolni broj (jedna numerička cifra)

Redni brojevi registracije poreskih obveznika počinju od broja 10000001 i završavaju se brojem 99999999. PIB se određuje tako da prvih osam cifara čine redni broj registracije poreskog obveznika, a poslednja cifra je kontrolni broj.

Kontrolni broj računa se za niz od osam numeričkih cifara po međunarodnom standardu ISO 7064, MODUL (11,10).

PIB za rezidentna fizička lica koja nisu preduzetnici i za obveznike poreza i doprinosa na prihode od poljoprivrede i šumarstva, sastoji se od 13 cifara i predstavlja jedinstveni matični broj građana (JMBG).[3]

Prestanak postojanja уреди

Ukoliko su jednom poreskom obvezniku dodeljena dva ili više PIB-a, Centrala Poreske uprave, po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, rešenjem poništava više određene PIB-ove u skladu sa pravilnikom o poreskom identifikacionom broju.

Ako je isti PIB dodeljen različitim poreskim obveznicima, poništava se potvrda o izvršenoj registraciji onog poreskog obveznika kome je PIB dodeljen kasnije.

Ako poreski obveznik ne prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi za registraciju, odnosno ne podnese dokumentaciju i pruži informacije koje zahteva Poreska uprava u roku od pet dana od dana nastanka izmene podataka, odnosno od dana prijema zahteva za dostavljanje dokumenata i informacija, Poreska uprava rešenjem oduzima poreskom obvezniku dodeljeni PIB do ispunjenja ovih obaveza, a primerak rešenja dostavlja banci i organizaciji za prinudnu naplatu iz novčanih sredstava na računu obveznika. U tom slučaju, banka je dužna da obustavi izvršenje naloga poreskog obveznika za prenos sredstava sa njegovog računa (osim u svrhu izmirivanja obaveza po osnovu poreza i sporednih poreskih davanja), i to od momenta prijema rešenja.[4]

Reference уреди

 1. ^ Član 26,Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji,(Sl. glasnik RS br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10)
 2. ^ Član 27Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji,(Sl. glasnik RS br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10)
 3. ^ Član 2, stav 4-8, Pravilnik o poreskom identifikacionom broju (Sl. glasnik RS br. 57/03 , 68/03 , 32/09 , 48/10 )
 4. ^ Popović Dejan(2010)Poresko pravo.Treće izmenjeno izdanje.Beograd.Str.150

Spoljašnje veze уреди