Endotelske ćelije (endotel) su mezodermalnog porekla. Obrazuju jednoslojan pločast epitel kapilara i održavaju osnovni metabolizam organizma. Preko njih se razmenjuju različite materije i gasovi između krvi i ćelija tkiva koja se nalaze oko kapilara. Pružaju se paralelno pravcu pružanja kapilara. Kapilari su prisutni unutar svih organa i pored toga što obezbeđuju razmenu materija oni predstavljaju i rezervoar krvi kao i mesto u kome se odvijaju procesi metabolizama.

Građa zida arterije

Građa i osobine endotelske ćelije uredi

Karakteristično za ove ćelije jeste:

 • tanak sloj citoplazme sa organelama, koji gradi zid kapilara.
 • jedro elipsoidnog oblika, svetlo (euhromatinsko), pokriveno je citoplazmom i štrči u šupljinu kapilara.

U perifernom delu citoplazme nalaze se organele kao što su:

U centralnom delu citoplazme nalaze se intermedijerni filamenti, elementi citoskeleta, dok u drugim delovima ima i aktinskih filamenata.

Endotelske ćelije imaju sposobnost mitotičkih deoba na račun čega kapilari rastu (angiogeneza) ili se obnavljaju posle oštećenja. Na umnožavanje (proliferaciju) ovih ćelija utiču makrofagi, verovatno izlučivanjem nekog faktora koji stimuliše deobu ovih ćelija.

Tipovi kapilara uredi

 
Diskontinuirani kapilari u jetri

Prema morfologiji, odnosno, karakteristikama citoplazme kapilari se klasifikuju u dva tipa:

 • kontinuirani, sa neprekidnim slojem citoplazme
 • diskontinuirani, kod kojih je na pojedinim mestima kontinuitet prekinut prisustvom pora nazvanih fenestri (prozorčići), kroz koje je ubrzana razmena materije između krvi i tkivnih ćelija.

Kontinuirani kapilari karakteristični su za:

Diskontinuirani kapilari nalaze se u:

Literatura uredi

 • Milin J. i saradnici: Embriologija, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.
 • Pantić, V:Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
 • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, Beograd, 1989.
 • Popović S: Embriologija čoveka, Dečje novine, Beograd, 1990.
 • Trpinac, D: Histologija, Kuća štampe, Beograd, 2001.
 • Šerban, M, Nada: Pokretne i nepokretne ćelije - uvod u histologiju, Savremena administracija, Beograd, 1995.
 • Šerban, M, Nada:Ćelija-strukture i oblici, ZUNS, Beograd, 2001.

Spoljašnje veze uredi