Osma vojvođanska udarna brigada

Osma vojvođanska udarna brigada NOVJ formirana je 11. septembra 1944. godine u rejonu Jabuke na Fruškoj gori od Fruškogorskog NOP odreda, prebeglih domobrana i novih boraca. U tri bataljona imala je oko 790 boraca. Do kraja oktobra bila je pod neposrednom komandom Glavnog štaba NOV Vojvodine.

Osma vojvođanska udarna brigada
Flag of Yugoslavia (1943–1946).svg
Jugoslovenska partizanska zastava
Postojanje11. septembar 1944maj 1945.
Mesto formiranja:
rejon Jabuke, Fruška gora
Formacija3 bataljona
Jačina790 vojnik i oficir[1]
DeoNarodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Angažovanje
OdlikovanjaOrden zasluga za narod

Borbeni put brigadeUredi

Dejstvovala je po jugoistočnom Sremu, gde je napadala neprijateljske snage i komunikacije tokom njihovog povlačenja preko Srema na zapad. Od 4. do 8. oktobra prebacila se sa Fruške gore u rejon Belegiš, Surduk, a zatim preko Dunava u Banat, gde se posle manjih susretnih borbi sa neprijateljem spojila 9. oktobra 1944. s jedinicama Crvene armije, sa kojima je učestvovala u oslobođenju Banata. Podeljena u dve grupe, brigada je prešla Tisu i sa ostalim jedinicama gonila neprijatelja koji se iz Subotice i Novog Sada užurbano povlačio prema zapadu. Nakon što je u Subotici odbila napad nemačkih delova iz Mađarske, reorganizovana je i popunjena, tako da je 31. oktobra imala 5 bataljona, eskadron konjice i divizion protivtenkovske artiljerije sa preko 2,000 boraca.

Tada je ušla u sastav 51. vojvođanske divizije NOVJ. Posle toga je upućena u bajski trougao (Mađarska), na levu obalu Dunava, zatim se prebacila u rejon Kupusina, Bački Monoštor, 14. novembra forsirala Dunav i učestvovala u bici kod Batine i u oslobođenju Baranje. Od sredine decembra dejstvovala je na levoj obali Drave, od njenog ušća u Dunav do sela Tvrđavice. Sredinopm januara 1945, prebacila se na desnu obalu Drave i učestvovala u odbrani Virovitičkog mostobrana, a 9. februara se ponovno prebacila na levu obalu Drave. Početkom marta učestvovala je u borbama za likvidaciju neprijateljskog prodora i mostobrana kod Bolmana u Baranji. Dana 30. marta smenila je Jedanaestu brigadu 36. vojvođanske divizije JA na levoj obali Dunava, 12. aprila kod Dalja forsirala Dunav i povezala se s desnim krilom jedinica Prve armije JA.

Posle oslobođenja Osijeka, u sastavu 51. divizije učestvovala je u napredovanju kroz Podravinu, u oslobođenju Virovitice, Koprivnice i Varaždina i u razbijanju i zarobljavanju jake okupatorsko-kvislinške grupacije u širem rejonu Dravograda.[1]

Krajem februara meseca 1946 godine je rasformirana 51 vojvođanska divizija u Požarevcu. Tom prilikom je došlo do rasformiranja 8 vojvođanske udarne brigade.

OdlikovanjaUredi

Sama brigada je dobila odlikovanja za velike zasluge i uspehe postignute u borbi

Dvojica pripadnika ove udarne brigade su poneli i Orden narodnog heroja. To su Milan Korica Kovač i Lazar Marković Čađa.

Osma vojvođanska udarna brigada je dobila i nekoliko pohvala (deo pohvala kao sklop 51. vojvođanska divizija NOVJ):

  • Pohvala vrhovnog komandanta NOVJ, maršala Tita, za zasluge u Batinskoj operaciji (ABII k. 295, reg. br 3-94/II);
  • Pohvala vrhovne komande SSSR-a za učešće u Batinskoj operaciji i dodela zvanja "Dunavska" 51 diviziji (AVII k.295, reg. br. 3-94/I):
  • Pohvala komadnata 3 ukrajinskog fronta jedinicama 3 armije koje su učestvovale u likvidaciji bolmanskog mostobrana (AVII k. 293 reg. br. 9-3/3)
  • Pohvala vrhovnog komandanta JA, maršala Tita za uspešan proboj fronta i oslobođenje Osjeka (S.Savić, Neugasivi plamen, 405):
  • Pohvala vrhovnog komandanta JA od 15 maja 1945. (S. Savić, Treća armija, 328)

ReferenceUredi

  1. ^ a b Vojna enciklopedija, 606. str.

LiteraturaUredi

  • Vojna enciklopedija (knjiga deseta). Beograd 1975. godina.
  • Rovovi i mostobrani - Nikola Božić Novi Sad 1989 godina