Turkologija

Turkologija je naziv za nauku koja se bavi proučavanjem turske grupe naroda i jezika u istorijskom i komparativnom kontekstu. Ovo proučavanje obuhvata etničke grupe od Saka u istočnom Sibiru do Gagauza u Moldaviji.