Fiziologija biljaka

Fiziologija biljaka je biološka disiplina koja se bavi proučavanjem životnih procesa biljaka. Pošto je suština životnih procesa biljke pretvatranje sunčeve energije u hemijsku u procesu fotosinteze, fiziologija biljaka ima za cilj da utvrdi sve puteve i procese po kojim biljka usvaja, koristi i preobraćuje energiju, te je koristi za sintezu nove organske materije. Biljna fiziologija proučava i sve propratne radnje koje se vezuju za metabolizam biljaka, odnosno sve zakone po kojim biljka raste, razvija se i razmnožava. S obzirom da su biljke najrasprostranjenije na kopnu, i da daju ogroman doprinos stvaranju kiseonika i primarnoj produkciji organske materije, tu se ističe i značaj fiziologije biljaka koja sve te procese prati i proučava. Fiziologija biljaka proučava i mehanizme fizioloških adaptacija biljaka u procesu prilagođavanja biljaka novim uslovima sredine. Usled korištenja biljaka u razne svrhe od strane čovjeka, u svim naukama koje se bave pručavanjem iskorištavanja biljaka (poljoprivreda, biotehnologija, šumarstvo i sl.) fiziologija zauzima značajno mjesto.

Poddiscipline fiziologije biljaka
Destvo hormona auksina na rast biljke

Na osnovu predmeta proučavanja, fizioloija bi se mogla podijeliti u nekoliko pod-disciplina:

  • fizilogija biljne ćelije - biljna ćelija je karakteristična i po svojoj građi jedinstvena u prirodi. Dio fiziologije biljaka koji se bavi proučavanjem biljne fiziologije na nivou ćelije, obuhvata proučavanje hemijskog sastava biljaka, zastupljenost organskih i neorganskih jedinjenja i njihov međusobni odnos. Zatim dijelove biljne ćelije, organele, prije svega vakuolu i ćelijski zid koji su karakteristični za biljnu ćeliju. Značajno je i proučavanje transporta materija kroz membranu biljne ćelije, jer je to suština održavanja ćelije živom i životnih procesa uopšte;
  • fiziologija ishrane biljaka - bavi se proučavanjem usvajanja vode i pojava koje su za nju značajne. Te pojave su difuzija i osmoza, osmotski potencijal, vodni potencijal, matriks potencijal, plazmoliza i deplazmoliza, turgorov pritisak. Pored usvajanja vode, fiziologija biljaka proučava i njen transport kroz biljku, te njeno odavanje, putem gutacije, suzenja i transpiracije. Pored usvajanja vode biljka usvaja i mineralne materije. Fiziologija prati put i način usvajanja makro-() i mikroelemenata;
  • fiziologija fotosinteze i metabolizma biljaka - fotosinteza je univerzalni proces koji se odvija u prirodi i ima veliki značaj. Fiziologija proučava faze fotosinteze (svijetla i tamna), etape i činioce koji na nju utiču;

Spoljašnje vezeUredi