Crvena pomoć je bila humanitarna organizacija radničke klase u periodu od 1921. do 1941. godine koja se bavila pružanjem zaštite političkim zatvorenicima, žrtvama belog terora i njihovim porodicama ukazivanjem pravne, novčane, zdravstvene i druge pomoći.

Osnovana 1921. u SSSR kad je Lenjin uputio apel za pomoć gladnima u Rusiji, 1922. orijentiše se na pomoć radnicima kapitalističkih zemalja i 1924. prerasta u Međunarodnu crvenu pomoć. Organizacije Crvene pomoći jedne zemlje pružale su pomoć organizaciji one zemlje u kojoj se zbog povećanja represija ili pritiska protiv boraca za radnička prava ukazala potreba za većom ili hitnijom pomoći. U Jugoslaviji je delovala od 1922. godine.