12. slavonska divizija NOVJ

Dvanaesta slavonska divizija NOVJ je formirana 30. decembra 1942. godine kao „Četvrta divizija Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske“, a 9. maja 1943. je preimenovana u Dvanaestu diviziju NOVJ. Pri formiranju u njen sastav ušle su tri brigade: Dvanaesta slavonska, Šesnaesta omladinska brigadaJoža Vlahović“ i Sedamnaesta slavonska udarna brigada. Tada je u njenom sastavu bilo ukupno oko 2.700 boraca. Od 17. maja 1943. godine bila je u sastavu Šestog slavonskog korpusa.

Dvanaesta slavonska divizija
Jugoslovenska partizanska zastava
Postojanje30. decembar 1942.
Mesto formiranja:
Slavonija
Formacija12. slavonska brigada
16. omladinska brigada Joža Vlahović
17. slavonska brigada
Jačina2.700 vojnika i oficira[traži se izvor]
DeoNarodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Angažovanje
Odlikovanja10. oktobra 1944. proglašena udarnom
Komandanti
KomandantPetar Drapšin
Politički komesarJefto Šašić

Dvanaesta slavonska divizija istakla se veoma uspešnim i raznovrsnim dejstvima na vrlo osetljivom i snažno branjenom području Slavonije. Ova dejstva uključivala su ceo dijapazon napadnih aktvinosti, od diverzija i zaseda, preko prepada na manje osovinske garnizone, do učešća u složenim operacijama na nivou korpusa.

Iz sastava divizije izašle su 3. novembra 1943. godine: 12. i 16. brigada, a ušle 25. brodska i Čehoslovačka brigadaJan Žiška“.

Tokom intenzivnih borbi od maja 1944. do marta 1945. godine Dvanaesta divizija je izgubila dva komandanta: Nikolu Demonju u Slavonskoj Požegi i Milana Stanivukovića u Levanjskoj Varoši, u Virovitici je 5. oktobra. 1944. ranjen Dušan Pekić, komandant divizije. Od juna 1944. do marta 1945. godine Divizija je izgubila osam komandanata brigada: Nikolu Miljanovića Karaulu, Ivana Senjuga, Milivoja Babca, Milana Bobića, Ivu Marinkovića, Josipa Ružičku, Antona Doležala i Uroša Poparu, zatim četiri politička komesara brigade i jednog zamenika komandanta brigade.

Divizija je, za svoje zasluge u borbi, 10. oktobra 1944. godine, proglašena udarnom.

Literatura uredi