Saobraćajni znakovi su znakovi postavljeni na ulici koji upozoravaju učesnike u saobraćaju kako se treba sigurno ponašati, odnosno koja pravila važe na određenoj deonici javne ulice. Oni stavljaju do znanja ograničenje zabrane i obaveze koje se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obaveštenja za sigurno i bezbedno odvijanje saobraćaja. Postavljaju se sa desne strane puta, pored kolovoza, u smeru kretanja vozila i to tako da na jednom stubu budu najviše dva znaka.[1]

Znak opasnosti - Radovi na putu
Znak zabrane
Znak obaveštenja - Biciklistička staza

Saobraćajni znakovi su deo saobraćajne signalizacije, koji pripadaju i sledeće kategorije:

 • oznake na kolovozu ili trotoaru
 • svetlosne oznake na putu
 • branici ili polubranici
 • privremena saobraćajna signalizacija
 • druge oznake na putu

Uz saobraćajni znak može biti postavljena dopunska tabla koja je sastavni deo saobraćajnog znaka i koja bliže određuje njegovo značenje. Ako na mestu na kome se postavlja saobraćajni znak, zbog gustine saobraćaja, preti opasnost da učesnici u saobraćaju neće uočiti znak, znak se mora postaviti i na suprotnoj strani, odnosno levoj strani puta.

Vrste znakova:

 1. Znakovi opasnosti
 2. Znakovi izričitih naredbi
 3. Znakovi obaveštenja
 • U saobraćaju pomažu i dopunske table, koje stoje uvek ispod znakova.[2]

Znakovi opasnosti

уреди

Služe za obaveštenje učesnika o opasnosti na određenom delu puta. Obično se stavljaju na udaljenosti većoj od 150m, imaju oblik jednakostraničnog trougla, bele boje sa crvenim obodom, a simboli na znaku su crne boje. U njih spadaju:

 • Opasnost na ulici
 • Ukrštanje ulica iste važnosti
 • Ukrštanje sa sporednom ulicom pod pravim uglom
 • Životinje na putu

Približavanje opasnim krivinama

уреди
 • Opasna krivina,
 • Krivina nalevo,
 • Krivina nadesno,
 • Dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nadesno,
 • Dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nalevo

Promena konfiguracije puta

уреди
 • Opasna nizbrdica
 • Opasan uspon
 • Suženje puta sa desne strane
 • Suženje puta sa leve strane
 • Suženje puta
 • Neravan kolovoz-Opasne krivine i ulegnuća
 • Neravan kolovoz-Opasne krivine
 • Neravan kolovoz-Opasne izbočine

Blizina posebne opasnosti

уреди
 • Klizav kolovoz
 • Pokretni most
 • Blizina obale
 • Odronjavanje kamenja sa desne strane
 • Odronjavanje kamenja sa leve strane
 • Opasnost od požara
 • Neučvršćena bankina
 • Opasnost na putu
 • Kamenje pršti

Promene u načinu saobraćaja

уреди
 • Raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja
 • Saobraćaj u oba smera
 • Nailaženje na semafore
 • Kolona zaustavljanje vozila

Blizina raskrsnice gde se ukrštaju/spajaju putevi

уреди
 • Ukrštanje puteva iste važnosti
 • Ukrštanje sa sporednim putem pod pravim uglom
 • Spajanje sporednog puta pod pravim uglom sa leve strane
 • Spajanje sporednog puta pod pravim uglom sa desne strane
 • Spajanje sporednog puta pod oštrim uglom sa leve strane
 • Spajanje sporednog puta pod oštrim uglom sa desne strane
 • Spajanje sporednog puta pod tupim uglom sa leve strane
 • Spajanje sporednog puta pod tupim uglom sa desne strane

Ljudi i životinje na putu

уреди
 • Pešaci na putu
 • Blizina pešačkog prelaza
 • Deca na putu
 • Biciklisti na putu
 • Radovi na putu
 • Životinje na putu
 • Divljač na putu

Objekti na/u blizini puta

уреди
 • Blizina avionske piste
 • Tunel, Tramvajska pruga
 • Prelaz puta preko železničke pruge sa branicima ili polu branicima
 • Prelaz puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika
 • Približavanje prelazu puta preko železničke pruge

Znakovi izričitih naredbi

уреди

To su znakovi ograničenja, obaveze i zabrane. Moraju se postavljati posle svake raskrsnice. Osnovna boja znakova ograničenja i zabrane je bela sa crvenim obodom, a simboli i natpisi su crne boje. Dok je osnovna boja znakova obaveze plava, a simboli i natpisi su bele boje.

Znakovi koji određuju prvenstvo prolaza u raskrsnici

уреди
 • Ustupanje prvenstva prolaza
 • Obavezno zaustavljanje

Znakovi zabrane kretanja u određenim smerovima

уреди
 • Zabrana saobraćaja u oba smera
 • Zabrana saobraćaja u jednom smeru
 • Zabrana skretanja ulevo
 • Zabrana skretanja udesno
 • Zabrana polukružnog okretanja

Znakovi zabrane kretanja za pojedine kategorije učesnika u saobraćaju

уреди
 • Zabrana saobraćaja za motorna vozila
 • Za autobuse
 • Za teretna vozila
 • Za vozila koja prevoze materije koje mogu da izazovu zagađivanje vode
 • Zabrana saobraćaja vozilima koje prevoze eksploziv ili lako zapaljive materije
 • Zabrana saobraćaja vozilima koje prevoze opasne terete
 • Za motorna vozila koja vuku priključna vozila
 • Za sva motorna vozila
 • Zabrana saobraćaja za vozila označena simbolom

Znakovi koji nameću određena pravila ponašanja u toku vožnje

уреди
 • Najmanje rastojanje između vozila
 • Zabrana preticanja za motorna vozila
 • Zabrana preticanja za teretna vozila
 • Ograničenje brzine
 • Prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera
 • Zabrana davanja zvučnih znakova

Znakovi zabrane zaustavljanja i parkiranja

уреди
 • Zabrana zaustavljanja i parkiranja
 • Zabrana parkiranja
 • Naizmenično parkiranje-neparni dani
 • Naizmenično parkiranje-parni dani

Znakovi zabrane prolaza bez zaustavljanja

уреди
 • Carina
 • Policija
 • Putarina

Znakovi za vozače motornih vozila

уреди
 • Najmanje dozvoljena brzina
 • Lanci na gumama
 • Lanac za sneg

Znakovi koji označavaju staze kojima je obavezno kretanje za pojedine učesnike u saobraćaju

уреди
 • Biciklistička staza
 • Pešačka staza
 • Spojena staza za bicikliste i pešake
 • Staze za jahače

Znakovi koji propisuju obavezan smer kretanja za vozila u saobraćaju

уреди
 • Obavezan smer-pravo
 • Desno
 • Levo
 • Polulevo
 • Poludesno
 • Polukružno okretanje
 • Obavezan smer kretanja određenih vozila

Znakovi koji propisuju dozvoljene smerove kretanja za vozila u saobraćaju

уреди
 • Dozvoljeni smerovi-pravo i levo
 • Pravo i desno
 • Levo i desno

Znakovi koji nailaze na kružni tok, ostrvo ili neki drugi objekat

уреди
 • Obavezno obilaženje sa desne strane
 • Sa leve strane
 • Sa obe strane
 • Kružni tok saobraćaja

Znakovi obaveštenja

уреди

To su znakovi koji nas obaveštavaju o potreba na putu kojim se kreću.Imaju oblik kvadrata, osnovna boja je žuta sa simbolima i natpisima crne boje, plava ili zelena sa simbolima i natpisima bele boje odnosno bela sa simbolima i natpisima crne boje. Osnova znakova turističke signalizacije za turistička odredišta od izuzetnog značaja je braon boje sa natpisima bele boje i simbolima crne boje na beloj osnovi. Za ostala turistička odredišta osnova znaka je bele boje, okvir i natpisi su crne boje, a simboli sa odgovarajućim programima. Izuzetno, na znakovima obaveštenja može biti upotrebljena crvena boja, ali ne može preovlađivati na znaku.

Obaveštenja i preporuke o načinu vožnje na određenom delu puta

уреди
 • Prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera
 • Put sa jednosmernim saobraćajem
 • Put sa prvenstvom prolaza
 • Završetak puta sa prvenstvom prolaza
 • Brzina koja se preporučuje
 • Slepi put
 • Prepreka za usporavanje saobraćaja
 • Označeni pešački prelaz
 • Deca na putu
 • Zona škole
 • Završetak zone škole
 • Pešačka zona
 • Kraj pešačke zone
 • Zona 30
 • Kraj zone 30
 • Zona usporenog saobraćaja
 • Kraj područja usporenog saobraćaja
 • Smer kretanja vozila koje namerava da skrene ulevo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno
 • Prestrojavanje vozila
 • Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika
 • Završetak saobraćajne trake za vozila javnog prevoza putnika
 • Saobraćajna traka za spora vozila
 • Završetak saobraćajne trake za spora vozila
 • Tabla za usmeravanje - krivina ulevo;udesno
 • Duga krivina ulevo i duga krivina udesno
 • Opasna deonica puta

Prestanak zabrana i ograničenja

уреди
 • Prestanak zabrane preticanja svih motornih vozila osim motocikala bez prikolice
 • Prestanak ograničenja brzine
 • Prestanak svih zabrana

Prestanak obaveza

уреди
 • Prestanak najmanje dozvoljene brzine
 • Prestanak obaveze nošenja lanaca za sneg
 • Završetak biciklističke staze
 • Završetak spojene biciklističke i pešačke staze

Znakovi obaveštenja za vođenje saobraćaja

уреди
 • Kružna raskrsnica
 • Prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mesta
 • Putokaz za izlaz
 • Putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta
 • Naziv petlje

Označavanje puteva

уреди
 • Auto-put
 • Završetak auto-puta
 • Tabla za označavanje izlaza
 • Motoput
 • Završetak motoputa
 • Broj puta
 • Broj deonice puta i kilometraža
 • Ograničenje najveće dozvoljene brzine na putevima u Republici Srbiji
 • Naziv naseljenog mesta
 • Završetak naseljenog mesta
 • Tabla za označavanje naziva ulica

Parkiranje

уреди
 • Zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja
 • Parkiralište; garaža
 • Vremenski ograničeno parkiranje

Objekti na putu i u blizini puta

уреди
 • Bolnica
 • Stanica za hitnu pomoć
 • Radionica za opravku vozila
 • Telefon
 • Benzinska pumpa
 • Hotel
 • Motel
 • Kafana
 • Restoran
 • Planinski dom
 • Teren za kampovanje pod šatorima i u prikolicama
 • Vatrogasna služba
 • Autobusko stajalište
 • Tramvajska stanica
 • Aerodrom
 • Luka
 • Informacija
 • Stanica policije
 • Putni objekat
 • Reka
 • Odmaralište

Znakovi obaveštenja koji se odnose na turističku signalizaciju

уреди
 • Turistička informaciona tabla

Znakovi obaveštenja za obeležavanje prepreka na putu

уреди
 • Obilazak
 • Skretanje iz jedne kolovozne trake u drugu
 • Zatvaranje saobraćajne trake - leve;desne
 • Predznak za zatvaranje saobraćajne trake - leve;desne
 • Predznak za neposredno regulisanje saobraćaja na mestu na kome se izvode radovi
 • Ograničenje korišćenja saobraćajne trake

Ostali znakovi obaveštenja

уреди
 • Podzemni ili nadzemni pešački prolaz
 • Izlaz u slučaju opasnosti - levo;desno
 • Izlaz u slučaju opasnosti - desno ;levo[3]

Znakovi obaveštenja za tok saobraćaja

уреди
 • Kružni tok
 • Putokaz
 • Putokazna tabla
 • Raskrsnica
 • Najava naseljenog mesta

Način postavljanja saobraćajnih znakova

уреди
 • Saobraćajni znak se uglavnom postavlja na šipku ili na stub javne rasvete, vrlo često se postavlja i na stub semafora, a neki put i na zid zgrade. On može ponekad da se pomoću posebnog nosača spoji bočno sa stubom javne rasvete, semaforom ili zidom zgrade.

Reference

уреди

Spoljašnje veze

уреди

Severna Amerika

уреди

Sjedinjene Države

уреди