Врсте речи су класе речи (лексичка јединица) одређене заједничким морфосинтаксичким карактеристикама.

У српском језику се традиционално издваја десет врста речи: именице, придеви, глаголи, заменице, бројеви, прилози, предлози, везници, речце, узвици.

Променљиве речи су именице, придеви, глаголи, заменице, бројеви од један до четири и неки прилози.

У именске речи спадају именице, придеви, заменице и променљиви бројеви. Именске речи имају деклинацију. Глаголи пак имају конјугацију.

ЛитератураУреди

  • Kroeger, Paul (2005). Analyzing Grammar: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. стр. 35. ISBN 978-0-521-01653-7. 
  • Robins, R. H. (1989). General Linguistics. 4th ed. London: Longman.