Отворите главни мени

Придеви су речи које означавају особину појма означеног именицом уз коју стоје. Они спадају у променљиве врсте речи. Нису самосталне, а у реченици врше службу атрибута или дела именског предиката. Придеви род, број и падеж добијају од именице уз коју стоје. Примери за придеве су:

 • У лажи су кратке ноге.
 • Нова девојчица у нашој школи је лепа.

Придеви се деле на:

 • Описне, који означавају особине именица уз које стоје.
 • Присвојне, који означавају припадање именице уз коју стоје некоме.
 • Градивне, који означавају од чега је начињена именица уз коју стоје.
 • Временске, који означавају именицу по времену.
 • Месне, који означавају на које се место односи именица уз коју стоје.

Придевски видУреди

Придевски вид је граматичка категорија коју имају само придеви. Постоје два придевска вида:

 • Неодређен придевски вид (леп човек)
 • Одређени придевски вид (лепи човек)

Реч која се налази у одређеном придевском виду увек се завршава самогласником -и. Одређени придевски вид је обавезан за речи у множини.

Поређење (компарација) придеваУреди

Поређење придева је исказивање различите заступљености неке особине код именице уз коју стоји придев. Постоје два степена поређења. Пореде се само описни придеви.

 • Позитив је основни облик придева
 • Компаратив је први степен поређења придева. Гради се додавањем наставака -ји, -ији, -ши на позитив.
 • Суперлатив је други степен поређења придева. Гради се додавањем наставака нај- испред компаратива.

Пример:

 • нов - новији - најновији

Неправилна компарација (Јавља се само код ова четири придева):

 • добар - бољи - најбољи
 • зао - гори - најгори
 • мали - мањи - најмањи
 • велик - већи - највећи

Код неких придева долази до јотовања:

 • брз - бржи - најбржи

Правописна правила код суперлатива

Када компаратив почиње сугласником Ј, обавезно је удвојено писање сугласника Ј.

 • јак - јачи - најјачи
 • једноставан - једноставнији - најједноставнији
 • јефтин - јефтинији - најјефтинији
 • јужно - јужније - најјужније