Двострука веза у хемији је хемијска веза између атома два хемијска елемента која укључује четири везана електрона уместо уобичајених два.

Начин грађења везе уреди

Шематски приказ начина грађења двоструке везе.

Начин грађења двоструке везе ће бити представљен на примеру двоструке везе код алкена. Угљеник има електронску конфигурацију: . Електрони из 1s орбитале не учествују у грађењу везе. Њен настанак се објашњава sp² хибридизацијом. Наиме, један електрон из 2s прелази у 2р орбиталу. Приликом настанка двоструке везе између угљеникових атома долази до својеврсног мешања, односно хибридизације три орбитале (једне s и две р), док трећи електрон у преосталој 2р орбитали код оба угљеника не учествује у хибридизацији. Тако долази до настанка три sp² хибридне орбитале. Пошто све три теже да се удаље једна од друге, угао који узајамно образују је 120°. Затим долази до преклапања једне хибридне орбитале једног угљениковог атома и једне хибридне орбитале другог угљениковог атома, при чему се гради сигма () веза. Преостала два електрона стварају 2р орбитале које су нормалне на раван у којој се налазе хибридне орбитале, па долази до поклапања и стварања π везе. То значи да се двострука веза састоји од једне π и једне везе и њена енергија везе је већа у односу на једноструку везу.

Двострука веза код алкена уреди

Функционална група код алкена је двострука веза између атома угљеника. Приликом давања назива по IUPAC-овој номенклатури изомерима алкена, води се рачуна да њихова функционална група буде обухваћена приликом одређивања најдужег низа. Нумерисање угљеникових атома у том низу врши се тако да атом који учествује у грађењу двостуке везе буде означен најнижим могућим бројем. Реактивност алкена се објашњава присутством двоструке везе, тачније π везе, јер је облак π електрона погодан за напад од стране других реагенса, па се та веза лако раскида приликом судара у реакцијама.

Литература уреди

  • Стојиљковић, Александра. 2008. Хемија за III разред гимназије природно-математичког смера, медицинске, ветеринарске и школе за негу лепоте. Београд : Завод за уџбенике.

Спољашње везе уреди