Економски факултет Универзитета у Приштини

Економски факултет Универзитета у Приштини је високошколска установа са својством правног лица у саставу Универзитета у Приштини која организује и изводи академске и струковне студијске програме, научно истраживачки и економски рад, континуирану економску едукацију и издавачку делатност у образовно-научном пољу економских наука факултет се налази Косовској Митровици.

Економски факултет Универзитета у Приштини
Типдржавни
Оснивање1961.
АфилијацијаУниверзитет у Приштини
ДеканПроф др. Звездица Симић
ЛокацијаКосовска Митровица, Косово и Метохија, Србија
Веб-сајтИнтернет презентација

Историјат уреди

Економски факултет у Приштини, као високо образовна и научна установа, свој развојни пут отпочео је као одељење Правно-економског факултета у Београду, када је у јесен 1961. године уписао прву генерацију студената. Одељење Правно-економског факултета отпочело је са радом у просторијама војне зграде. У тој згради адаптиране су слушаонице за одржавање наставног процеса, мање просторије за наставничке кабинете и просторије за обављање администра- тивних послова. Свечано отварање Правно-економског факултета у присуству првог декана, проф.др Јовице Патрногића, извршено је октобра 1961. године. У прву годину студија уписана су 203 редовна и 417 ванредних студената. Наставу и вежбе изводили су наставници и сарадници Економских факултета из Београда, Ниша и Скопља. Све додипломирања прве генерације студената развој сопственог кадра базира се на ангажовању већ формираних стручњака који су у сталном или допунском радном односу изводили наставу. Даље формирање сопственог научног подмлатка углавном, је остварено ангажовањем најбољих студената генерације, који су као асистенти наставили даље школовање и усавршавање. Одељење Економског факултета остало је у саставу Правно-Економског факултета све до 1971. године, када је донета одлука о формирању два посебна факултета у оквиру Универзитета у Приштини. Осамостаљени Економски факултет наставља са радом у истој згради са Правним факултетом. Извршена је адаптација зграде, укључујући доградњу амфитеатра за студенте, као и зграде (анекса) у којој су изграђени кабинтети наставника, библиотека са читаоницом, лабораторија за стране језике, кабинет за информатику, ресторан и друге службене просторије. На тај начин расположиви простор је био повећан, а што је представљало солидну основу за даљи рад Факултета. У наставно-научном процесу стално је јачао кадровски потенцијал, ангажовањем стручних и компетентних професора и асистената.

Од 1985/86. године на Факултету се одвија настава и на магистарским студијама. За протеклих седамнаест година на Факултету је успешно одбрањено више десетина магистарских теза и докторских дисертација. Све ове године Факултет је настојао да, поред наставно образовне делатности, подстиче научно-истраживачки рад, кроз основна развојна и примењена истраживања у функцији развоја економске теорије, а нарочито унапређења пословања привредних субјеката. Ова делатност се одвијала до 1971. године преко Завода за друштвена истраживања, затим Економског института, од 1982. године Завода за економска истраживања и, најзад, од 1998. год. преко НИЦЕФ-а. Научно истраживачка делатност се реализовала израдом различитих НИ пројеката, студија и других стручних и научних публикација, у којима учествују наставници и сарадници са Факултета, других факултета у земљи, стручњака из привреде, економских института и др. До сада је успешно урађено више од стотину пројеката који су примењени у већем броју случајева и резултирали су у повећању успешности пословања и бољој организованости пословних система за које су урађени. Константа у досадашњем развоју Факултета је стална промена. Зато се у наше наставне планове и програме редовно уносе иновације (до данас наставни план је шест пута мењан). У припреми је и нова измена наставног плана и програма, а све са циљем да се што боље одговори на савремене захтеве школовања и са намером да се у наставни процес укључе најновији научни резултати. Иако је Факултет градио своју позицију на квалитетном наставном кадру и наставним плановима и програмима дефинисаним у складу са најновијим достигнућима науке и захтевима пословне праксе, доласком УНМК-а и снага КФОР-а на Косово и Метохију, Факултет је практично онемогућен за рад у свом седишту у Приштини.

Уместо обезбеђивања безбедног наставно-научног процеса пред очима УНМИК-а, практично је дозвољен прогон нашег Факултета из Приштина Приштине, који траје до данашњег дана. Влада Републике Србије и њено ресорно Министарство помогли су у стварању услова за наставак рада Факултета на новим локацијама најпре у Блацу, а затим у Зубином Потоку. У том смислу најпре је СО Блаце, а од школске 2002/03. и СО Зубин Поток доделила је на коришћење просторије и учионице Средњошколског центра. Набављен је неопходан инвентар и намештај и опремљен информатички кабинет. Оспособљен је студентски дом за боравак студената, њихову исхрану, тако да су створени основни услови за рад и студирање. И поред одређених тешкоћа које прате наставни процес основна оријентација даљег рада Факултета јесте образовање кадрова савременог економског профила. Иновирани наставни садржаји, усклађени с научним сазнањима у свету и код нас, високо стручни кадрови, нови методи рада и примена савремене информационе технологије-гарант су стицања високог нивоа знања у области економије и оспособљености за научна истраживања и решавања најсложенијих проблема у пракси

Студије уреди

Основне академске студије уреди

Студијски програм Пословна економија траје осам семестара и вреднује се са 240 ЕСПБ. На основу савремених научних достигнућа из ових области, програм студентима обезбеђује базична знања као и знања из стручних дисциплина и помоћних садржаја.

Студијски програм пословна економија има четири модула:

  1. Рачуноводство и ревизија,
  2. Финансије, банкарство и осигурање,
  3. Међународна економија и спољна трговина и
  4. Менаџмент, маркетинг и предузетништво.

Студијски програм једним својим делом обухватају општеобразовни предмети који обезбеђују знања из: социологије, страних језика и сл, као и теоријско-методолошки предмети (математика, статистика, основи економије, макроекономска анализа итд...), који су основа за надградњу научно-стручних и стручно-апликативних предмета.

Део студијског програма везан за модул 1. Рачуноводство и ревизија покрива уже стручне дисциплине омогућавајући студентима нова сазнања из: рачуноводства, контроле, ревизије, специјалних биланса и сличних научних дисциплина.

Део судијског програма који се односи на модул 2. Финансије, банкарство и осигурање обухватају уже стручне дисциплине из: међународног банкарста, финансијских тржишта и институција, банкарства, осигурања и сл.

Део студијског програма који се односи на модул 3. Међународна економија и спољна трговина обухвата уже стручне дисциплине омогућавајући студентима нова сазнања из: међународне трговине, међународних финансија, економије Европске уније, међународног маркетинга, међународне шпедиције, транспорта и осигурања.

Део који се односи на модул 4. Менаџмент, маркетинг и предузетништво омогућава студентима потребна знања из: менаџмента услуга, међународног маркетинга, понашања потрошача, менаџмента квалитета и сличних научних дисциплина.

Студијски програм омогућава студентима да, сходно својим афинитетима и усмерењима, одаберу изборне предмете којима самостално профилишу део свог образовног програма.

Реализација наставе овог студиског програма обавља се у форми теоријске наставе и практичних вежби. Настава се одвија у виду предавања о планираним методолошким јединицама као и путем вежби које се односе на решавање практичних проблема и задатака са којима би се студент сретао у будућем раду. Предавања и вежбе одвијају се по групама које су оптималне и које су усклађене са Болоњском декларацијом и у складу са Европским системом преноса бодова ЕСПБ.

Магистарске студије уреди

На основу законских прописа и одговарајуће сагласности Министарства просвете Србије Факултет организује магистарске студије у трајању од две школске године. Настава се изводи у складу са Наставним планом и програмом ових студија на следећим смеровима:

  1. Управљање привредом у периоду транзиције
  2. Економика бизниса у транзиционој привреди

Настава на магистарским студијама испуњена је предавањима, консултацијама, проучавању шире литературе, испитима и писању семинарских радова. На крају студија последипломци пишу магистарске радове које бране пред комисијом. После успешне одбране магистарског рада кандидат добија диплому о стеченом звању магистра економских наука.

Докторске студије уреди

У складу са одредбама Статута Факултета,на Факултету могу бити организоване и докторске студије. Оне обухватају одговарајуће теоријско - методолошке садржаје и научни рад. Циљ организовања докторских студија је да се економски кадрови оспособе за самостални рад као и за продубљивање и обрађивање научних проблема из области економских наука. На Факултету се може пријавити и одбранити докторска дисертација. Докторска дисертација је резултат оригиналног научног рада докторанта у одговарајућој научној области. Докторску дисертацију може да пријави кандидат који је стекао академски назив магистра економских наука, или кандидат који је завршио докторске студије. Кандидат који одбрани докторску дисертацију стиче научни степен доктора економских наука промоцијом по поступку утврђеним Статутом Универзитета.

Спољашње везе уреди