Палатализација у новоштокавским дијалектима

Палатализација (лат. palatum, непце) је језичка појава у српском језику где се задњонепчани сугласници К, Г и Х мењају у предњонепчане сугласнике Ч, Ж и Ш, када се нађу испред меких самогласника Е и И и непостојано А. Раније се у српској филологији ова појава називала прва палатализација.

Ситуације које илуструју палатализацију су:

 • испред е у вокативу једнине мушког рода:
  • к > чрадник > радниче!
  • г > жвраг > враже!
  • х > шдух > душе!
 • испред е у презенту глагола чија се основа завршава на К, Г или Х:
  • к > чреке теку > река тече
  • г > жја могу > ти можеш
 • у облицима множине именица око и ухо:
  • к > чоко > очи
  • х > шухо > уши
 • треће лице множине презента и глаголски прилог садашњи:
  • к > чгукати > гучу, гучући
  • г > жстругати > стружу, стружући
  • х > шмахати > машу, машући
 • у аористу неких глагола:
  • к > чрекох > рече
  • г > ждигох > диже
  • х > шказах > казаше
 • при градњи деминутива:
  • к > чмомак > момчић
  • г > жкруг > кружић
  • х > шдах > дашак
 • у творбама речи:
  • к > чмрак > мрачан
  • г > ждуг > дужина
  • х > шстрах > страшљив
 • код трпних глаголских придева:
  • к > чвук-ен > вучен
  • г > жтраг-ен > тражен
 • у неким случајевима код именица које се завршавају на З или Ц, где З прелази у Ж и Ц прелази у Ч: кнез > кнеже, витез > витеже, ловац - ловче - ловчев, птица - птичица - птичурина, улица > уличица

Изузеци

уреди
 • код придева и заменица: дуг, дуги, дугим, дугих, дугима, јак, јаки, јаким, јаких, јакима
 • у облицима именица испред наставка -е: војнике, слуге
 • у творби придева са наставком -ин: бакин (од бака), снахин (од снаха)
 • испред наставка -ица: коцка-коцкица, тачка-тачкица

Спољашње везе

уреди