Харвардска спектрална класификација — Други језици