Теорија књижевности

Теорија књижевности је део науке о књижевности који се бави питањима природе књижевности, облика и начина књижевног изражавања и општих и посебних особина књижевних дела као уметничких остварења. Њена проблемска подручја су стилистика и версификација.

СтилистикаУреди

Стилистика је наука која се бави стилом у књижевним делима. Полази од схватања стила као израза појединца или колектива и занимају је средства и поступци којима се постиже посебан квалитет стила коју граматичка анализа не може да захвати. Модерна стилистика има корене у старогрчком учењу о говорништву (реторика) и са њом је повезује анализа књижевних дела у складу са општим начелима анализе језика. Суштинска разлика између модерне стилистике и старе реторике је у томе што је реторика утврђивала обавезна средства и поступке језичког изражавања, док модерна стилистика настоји да та средства и поступке опише, у оквиру појединих дела, ауторских опуса или књижевних раздобља.