Alati (pribor) za mjerenje su uređaji za mjerenje dužina, površina, zapremine, uglova, težine, tvrdoće, čvrstoće, električnog otpora, električnog napona, struje, temperature, koraka (pedometar) ili neke druge osobine predmeta (materijala). Sam proces mjerenja je u stvari poređenje sa utvrđenom i konvencijom priznatom mjerom za određenu osobinu. Pri tome se konvencije grupišu u sisteme, pa imamo sisteme mjera „C.G.S.”, „M.K.S.” (SI sistem) itd. pri čemu ove skraćenice označavaju osnovne mjere „Centimetar”, „Gram”, „Sekunda” i „Metar”, „Kilogram” „Sekunda”, iz kojih se izvode sve ostale mjere.

Osnovna mjera za mjerenje dužine je metar. Pribori za mjerenje dužine, zavisno od potrebe su:

  • Mjerne trake, platnene, čelične itd. Ovi pribori se koriste za grublja mjerenja i imaju stepen tačnosti do 1 mm
  • Pomično mjerilo (šubler); koristi se tamo gdje se zahtijeva stepen tačnosti mjerenja do 0,1 mm
  • Mikrometar; stepen tačnosti do 0,01 mm
  • Komparater (mjerni sat). Stepen tačnosti do 0,01 mm
  • Laserski uređaji za mjerenje razdaljina veće tačnosti

Specijalni alati za mjerenje, napravljeni za jednu mjeru, su razne mjerne račve, mjerni trnovi, mjerni listovi („špijuni“), etaloni, češalj za navoj itd. Odlikuje ih visoka preciznost i brza primjena.

Nekad se, u skladu sa starom Protagorinom izrekom da je čovjek mjera svih stvari, bukvalno mjerilo dijelovima tijela, pa tako imamo još ponegdje zaostale mjere za dužinu: stopu, palac, korak, dan hoda itd.