Amonijum katjon je pozitivno naelektrisani poliatomski jon sa hemijskom formulom NH+
4
. On se formira protonacijom amonijaka (). Amonijum je isto tako opšte ime za pozitivno naelektrisane ili protonovane supstituisane amine i kvaternarne amonijum katjone (NR+
4
), gde je jedan ili više atoma vodonika zamenjen organskom grupom (označenom sa R).

Amonijum
2-D skeletalna verzija amonijum jon
Amonijum katjon
Space-filling model of the ammonium cation
Nazivi
IUPAC naziv
Amonijum
Sistemski IUPAC naziv
Azanijum[1]
Identifikacija
3D model (Jmol)
ChEBI
ChemSpider
MeSH D000644
  • [NH4+]
Svojstva
NH+
4
Molarna masa 18,04 g·mol−1
Kiselost (pKa) 9.25
Struktura
Oblik molekula (orbitale i hibridizacija) Tetraedralna
Ukoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje materijala (na 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Reference infokutije

Kiselo bazna svojstva уреди

 
Isparenja od hlorovodonične kiseline i amonijaka formiraju beli oblak amonijum hlorida.

Amonijumski jon se formira kad amonijak, koji je slaba baza, reaguje sa Brenstedovim kiselinama (donorima protona):

H+ + NH3NH+
4

Amonijum jon je blago kiseo i reaguje sa Brenstedovim bazama, pri čemu se vraća u nenaelektrisani molekul amonijaka:

NH+
4
+ B → HB + NH3

Tretman koncentrovanih rastvora amonijačnih soli sa jakom bazom dovodi do oslobađanja amonijaka. Kad je amonijak rastvori u vodi, mala količina se pretvara u amonijumske jone:

H2O + NH3 ⇌ OH + NH+
4

Stepen u kome amonijak formira amonijačne jone zavisi od pH vrednosti rastvora. Ako je pH nizak, ravnoteža se pomera na desno: više amonijačnih molekula se konvertuje u amonijum jone. Ako je pH visok (koncentracija vodoničnih jona je niska), ravnoteža se pomera na levo: hidroksidni jon apstrajuhe proton iz amonijum jona i generiše amonijak.

Formiranje amonijumskih jedinjenja se isto tako može odvijati u parnoj fazi; na primer, kad amonijačna para dođe u kontakt sa hlorovodoničnom parom, nastaje beli oblak amonijum hlorida, koji se vremenom sleže u vidu čvrstog tankog belog sloja na površinama.

Konverzija amonijuma nazad u amonijak se lako ostvaruje dodavanje jake baze.

Amonijum soli уреди

 
Formiranje amonijuma

Amonijum katjon je prisutan u raznim solima kao što su amonijum karbonat, amonijum hlorid, i amonijum nitrat. Najjednostavnije amonijum soli su veoma rastvorne u vodi. Jedan izuzetak je amonijum heksahloroplatinat, čije formiranje je nekad korišteno kao test za amonijum. Amonijum soli nitrata i posebno perhlorata su veoma eksplozivne. U tim slučajevima amonijum je redukujući agenas.

U jednom neobičnom procesu, amonijum joni formiraju amalgam. Ovakva jedinjenja se pripremaju elektrolizom amonijum rastvora koristeći živinu katodu.[4] Ovako formiran amalgam se vremenom razlaže uz otpuštanje amonijaka i vodonika.[5]

Reference уреди

  1. ^ Међународна унија за чисту и примењену хемију (2005). Nomenclature of Inorganic Chemistry (IUPAC Recommendations 2005). Cambridge (UK): Royal Society of Chemistry – IUPAC. ISBN 0-85404-438-8. pp. 71,105,314. Electronic version.
  2. ^ Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH (2010). „PubChem as a public resource for drug discovery.”. Drug Discov Today. 15 (23-24): 1052—7. PMID 20970519. doi:10.1016/j.drudis.2010.10.003.  уреди
  3. ^ Evan E. Bolton; Yanli Wang; Paul A. Thiessen; Stephen H. Bryant (2008). „Chapter 12 PubChem: Integrated Platform of Small Molecules and Biological Activities”. Annual Reports in Computational Chemistry. 4: 217—241. doi:10.1016/S1574-1400(08)00012-1. 
  4. ^ „Pseudo-binary compounds”. Архивирано из оригинала 27. 07. 2020. г. Приступљено 20. 04. 2018. 
  5. ^ „Ammonium Salts”. VIAS Encyclopedia.