Diketon ili dion je molekul koji sadrži dve ketonske grupe. Najjednostavniji diketon je diacetil, takođe poznat kao 2,3-butandion. Diacetil, acetilaceton, i heksan-2,5-dion su primeri 1,2-, 1,3-, i 1,4-diketona, respektivno. Dimedon je primer cikličnog diketona.

Diacetil, najmanji diketon

1,2-DiketoniУреди

Jedan važan član je biacetil, CH3C(O)C(O)CH3. Ta jedinjenja se često generišu putem dehidrogenacije diola:[1]

RCH(OH)CH(OH)R → RC(O)C(O)R + 2 H2

Distinktno svojstvo 1,2-diketona je dugačka C-C veza koja povezuje karbonilne grupe. Dužina te veze je oko 1.54 Å, u poređenju sa 1.45 Å za korespondirajuću vezu u 1,3-butadienu. Ovaj efekat se pripisuje repulziji između parcijalno pozitivnih naelektrisanja karbonilnih atoma ugljenika.[2]

1,2-Diketoni se kondenzuju sa mnogim bifunkcionalnim nukleofilima, kao što su urea i tiourea da formiraju heterociklična jedinjenaj. Nakon kondenzacije sa aromatičnim aminima, oni se konvertuju u diketiminske ligande.

1,3-DiketoniУреди

Jedan važan član je acetilaceton, CH3C(O)CH2C(O)CH3. Acetilaceton se industrijski priprema termalnim preuređenjem izopropenilacetata.[1]

CH2(CH3)COC(O)Me → MeC(O)CH2C(O)Me

Tradicionalno se 1,3-diketoni pripremaju kondenzacijom ketona sa estrima.

1,3-Diketoni su skloni da poprimanju enolnog oblika usled konjugacije enola ili enolata sa drugim karbonilnim grupama, i stabilnosti zadobijene formiranjem šestočlanog prstena, (vodonično vezanog u slučaju enola ili u prisustvu kontra jona u slučaju enolata).

 

Poput drugih diketona, 1,3-diketoni su prekursori mnoštva heterocikličnih jedinjenja. Hidrazin, na primer, se kondenzuje i formira pirazole. Konjugovana baza izvedena iz 1,3-ketona formira koordinacione komplekse. U DeMajo reakciji 1,3-diketoni reaguju sa alkenima u fotohemijskoj pericikličnoj reakciji i formiraju (supstituisane) 1,5-diketone.

1,4-DiketoniУреди

Diketoni kod kojih dve metilenske grupe razdvajaju karbonilne grupe tipično koegzistiraju sa njihovim enolnim tautomerima. 1,4-Diketoni su korisni prekursori heterocikličnih jedinjenja u Pal-Knorovoj sintezi, kojom se formiraju furani, piroli, i tiofeni.

 

Kondenzacija 1,4-diketona (i srodnih supstrata) sa hidrazinima formiraju se dihidropiridazini, koji se mogu konvertovati u piridazine.

Drugi diketoniУреди

Reakcije diketona u kojima su karbonilni centeri razdvojeni sa tri ili više metilenskih grupa su slične reakcijama jednostavnih ketona. Duži diketoni su generalno skloni intramolekularnim aldolnim kondenzacijama.

ReferenceУреди

  1. ^ а б Hardo Siegel, Manfred Eggersdorfer "Ketones" in Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH, 2002, Wienheim. doi:10.1002/14356007.a15_077
  2. ^ Eriks, K.; Hayden, T. D.; Yang, S. Hsi; Chan, I. Y. (1983). „Crystal and molecular structure of biacetyl (2,3-butanedione), (H3CCO)2, at -12 and -100°C”. J. Am. Chem. Soc. 105 (12): 3940—3942. doi:10.1021/ja00350a032.