Eocen (od starogrčkih reči ἠώς-ēṓs = zora i καινός= nova; nova zora) je geološka epoha u eri kenozoika, trajao je od 56 do 33,9 miliona godina. Naziv simboliše pojavu nove faune koja se razvila u ovoj epohi.

Epoha еocena poznata je kao "mezonumulitik" jer se u njoj naglo razvijaju Numuliti. Trajao je oko 20 miliona godina. Biljne vrste iz mezozoika izumuru, a zastupljene su familije žbunastih tropskih biljnih zajednica: Proteacea, Amentacea, a najzastupljeniji su rodovi Eucalyptus i palme (Kokos, Fenix). Zajednice umerenog pojasa su još uvek retke (Quercus i pinus). Sisari se snažno razvijaju, javljaju se prvi predstavnici konja visine vuka, prvi jeleni, tapiri, volovi i prvi torbari i mesožderi. U morima žive numuliti, puževi, školjke od kojih neki i danas žive u tropskim morima. Eocen je na osnovu sedimenata u Paratetisu podeljen na Donji, Srednji i Gornji eocen. U eocenu se javljaju dve oblasti razvića: severni (u oblasti Severnog i Aralsko-turkestanskog mora) i južni (preostali deo Tetisa). U severnom delu sedimenti su predstavljeni peskovima, krečnjacima, peščarima i laporcima. Za vreme eocena Tetis pokriva i veće delove Evrope. Eocenski sedimenti učestvuju u građi Jadranskog primorja. U donjem eocenu taloženi su milolski krečnjaci, u srednjem alveolinski, a u srednjem i gornjem numulitski krečnjaci. Alpska orogeneza se nastavlja pojačano. U eocenu se odvija pirinejska faza, kao jedna od najznačajnijih tokom orogeneze. Tokom ove faze najznačajnija ubiranja su u Pirinejima. Tetis plavi prostore na jugu Evrope i širi se prema severu do Češke mase, Karpate, Kavkaza i preko Provansalskog zaliva povezuje se sa Severnim morem. Magmatizam je oživeo kao i vulkanizam u Severozapadnoj Evropi. Tetis je naglo uvećan prema severu. U Evropi se i dalje održava Severno more, koje je na istoku povezano sa Aralsko-turkestanskim morem, a Provelinskim zalivom i sa Tetisom. U rasporedu kontinenata nema većih promena. Kontinenti južne hemisfere uobličuju svoje konture. Pirinejskom fazom snižene su i raščlanjene neke planine nastale laramijskom fazom. Denudacija i erozija su smanjene. Reke Evrope usmerene su ka Severnom moru, reke severne i južne Amerike prema Atlantskom okeanu, a reke Azije ka Aralsko-turknenskom moru i Velikom okeanu. Klima je azonalna i promanljiva. Vegetacija ukazuje na vlažnu i toplu klimu. Od mineralnih sirovina najčešći su kaustobioliti, nafta i ugalj (Rumunija, Albanija, Ekvador, Peru, Teksas...)

Спољашње везеУреди