Katren je strofa od četiri stiha (četvorostih). Jedna od najkorišćenijih strofa u poeziji. Ima tri oblika rimovanja: ukršteni (abab), obgrljeni (abba) i parni (aabb). Kombinuje se i sa drugim strofama (sa tercetom u sonetu). Zbog svoje jednostavnosti vrlo je povoljan za raznovrsnu sintaksičko-intonacionu i zvučnu organizaciju stihova u strofi.


Katren u španskoj poezijiУреди

U španskoj poeziji katren nazivamo kvarteto (šp. cuarteto). Takođe je strofa od četiri stiha, ali su u španskoj poeziji stihovi duži od osam slogova (šp. de arte mayor). Najčešće ga je koristio španski pesnik Horhe Giljen. Rima je konsonantska, obgrljena ABBA (prvi stih se rimuje sa četvrtim, a drugi sa trećim stihom):

A Érase un hombre a una nariz pegado,

B érase una nariz superlativa,

B érase una alquitara medio viva,

A érase un peje espada mal barbado.


LiteraturaУреди

  • Quilis, Antonio, Métrica española, Ediciones Ariel, 14ª edición, Madrid, 2001.
  • Domínguez Caparrós, José, Diccionario de métrica española, Madrid, Paraninfo, 1985.
  • Ružić, Žarko, Enciklopedijski rečnik versifikacije, izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad, 2008.