Produkt raspada (poznat i kao „potomak” ili „kćer”) u nuklearnoj fizici označava nuklid nastao radioaktivnim raspadom nekog atoma. Takvi nuklidi se nazivaju radionuklidi.[1]

Lanac raspada od olova-212 do olova-208, sa prelaznim produktima raspada

Radioaktivni raspad se često sastoji od slijeda koraka (lanac raspada). Na primjer, U-238 se raspada prvo na Th-234, koji se raspada na Pa-234, koji se dalje raspada sve do stabilnog Pb-206:

Većina produkata raspada atoma su i sami radioaktivni. To znači da radioaktivni nuklidi nemaju samo jedan jedini produkt raspada, već tačnije čitav lanac produkata raspada, gdje posljednji nuklid u lancu može biti stabilan. Za tvari koje imaju veći atomski broj od olova, posljednji stabilni nuklid je skoro uvijek izotop olova.

Svaki nuklid-roditelj se spontano raspada na nuklide-potomke. U velikom broju slučajeva, izotopi u lancu produkata raspada su daleko više radioaktivni nego originalni nuklid-roditelj. Primjer je uranijum, koji u svojoj čistoj formi nije opasno radioaktivan. Vrste stijena gdje se uran prirodno nalazi ipak mogu biti opasne po zdravlje, jer se tu jedan dio urana već raspao na radijum.

Reference уреди