U organskoj hemiji reakcija adicije je reakcija kojom se dva ili više molekula kombinuju da formira jedan veći molekul.[1][2][3][4]

Adicija hlora na etilen

Reakcija adicije je ograničena na hemijska jedinjenja koja imaju višestruko vezane atome, kao što su molekuli sa ugljenik-ugljenik dvostrukim vezama, i.e., alkeni, ili sa trostrukim vezama, i.e., alkini. Takođe su obuhvaćeni molekuli koji sadrže ugljenik - heteroatom dvostruke veze, poput karbonilnih (C=O) grupa ili imino (C=N) grupa.

Postoje dva glavna tipa polarnih reakcija adicije: elektrofilna adicija i nukleofilna adicija. Isto tako postoje i dva tipa nepolarnih reakcija adicije: adicija slobodnih radikala i cikloadicija.

Opšti pregled reakcija adicije. Od gore na dole: elektrofilna adicija na alkene, nukleofilna adicija na karbonile i adicija slobodnih radikala, halida na alkene

Reakcija adicije je suprotna reakciji eliminacije, na primer reakcija hidratacije alkena i dehidratacije alkohola. Reakcije adicije se takođe sreću kod polimerizacije, i zovu se polimerizaciona adicija.

Reference уреди

  1. ^ Clayden, Jonathan; Greeves, Nick; Warren, Stuart; Wothers, Peter (2001). Organic Chemistry (I изд.). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-850346-0. 
  2. ^ Smith, Michael B.; March, Jerry (2007). Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure (6th изд.). New York: Wiley-Interscience. ISBN 0-471-72091-7. 
  3. ^ McMurry John E. (1992). Fundamentals of Organic Chemistry (3rd изд.). Belmont: Wadsworth. ISBN 0-534-16218-5. 
  4. ^ Morrison Robert Thornton; Boyd Robert Neilson (2006). Organic chemistry. Engelwood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. ISBN 8120307658.