Izobarski proces je termodinamički proces koji se odvija pri konstantnom pritisku. Matematički, izobarski proces se može predstaviti Gej-Lisakovim zakonom

Slika 1: Izobarski proces na pV-dijagramu. Poluprava PAB (označena plavom bojom), predstavlja izobaru.

(gde je V zapremina, a T temperatura gasa), koji se može direktno izvesti iz jednačine stanja idealnog gasa uz uslov konstantnosti pritiska. Izobarski proces se na pV-dijagramu grafički predstavlja izobarom (slika 1).

Rad gasa Uredi

Rad gasa pri izobarskom procesu može se izračunati kao površina ispod izobare na pV-dijagramu (oblast VAVBBA na slici 1). Sa slike se vidi da se rad, W, u opštem slučaju pri izobarskim procesima može računati formulom

 

gde je p pritisak (konstantan tokom procesa), a   promena zapremine.

Vidi još Uredi

Spoljašnje veze Uredi