Kotlina je ulegnuće u Zemljinoj kori, zatvoreno sa svih strana ili u slučaju dreniranja reke, otvoreno na dva kraja. Može biti tektonska, lednička i dr. Kotline se javljaju i na dnu okeana (ivične, dubokomorske). U Srbiji postoje brojne kotline — Kosovska, Metohijska, Leskovačka, Požeška i dr.[1]

Kotlina

Podela kotlinaUredi

Kotline se mogu podeliti prema načinu postanka na tektonske i erozivne kotline.

Tektonske kotline nastale su spuštanjem zemljišta u reljefu Zemljine površine. Spuštanje zemljišta može biti izazvano radijalnim tektonskim pokretima pri čemu kotline tada predstavljaju rovove ili tangencijalnim tektonskim pokretima pri čemu kotline predstavljaju sinklinale. Kotline nastale tektonskim pokretima spuštanja često imaju zaravnjeno dno akumulativnog porekla. Primeri ovakvih kotlina u Republici Srbiji su Homoljska, Sokobanjska, Žagubička, Svrljiška, Pirotska kotlina itd.

Erozivne kotline najčešće su nastale selektivnom rečnom erozijom, na mestima gde je u rečnim dolinama veliki iznos bočne erozije. One u stvari predstavljaju fluvijalno-denudaciona proširenja u rečnim dolinama.[2]. Primeri ovakvih proširenja jesu Ivanjička i Ariljska kotlina u dolini Golijske Moravice.

Vidi jošUredi

ReferenceUredi

  1. ^ Mastilo N., (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultete, Beograd.
  2. ^ Petrović D., Manojlović P., (2003.): Geomorfologija, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd.